Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Phòng Giáo Dục Huyện Núi Thành
Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu


Toán
Đặt tính rồi tính:
168 : 14 = ?

168 14
028 12
0
N

a) Ví dụ1: Một sợi dây dài 8,4 m được chia thành 4 đoạn
bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét?
?m


8,4 m
N

Nhiệm vụ bài học:

Biết thực hiện phép chia một số thập
phân cho một số tự nhiên, biết vận dụng
trong thực hành: tính.
N

a)Ví dụ1: Một sợi dây dài8,4
8,4 m được chia thành44 đoạn
bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét?
?m

:

8,4 m

=

(m)

Ta có: 8,4 m = 84 dm

8844 4
0 21(dm)
0

21 dm = 2,1 m
Vậy 8,4 : 4 = 2,1 (m)


84 4
8,4
0 22,1
,1(m)
0
NS/64
a)Ví dụ2: 72,58 : 19 =
8,4 4
0 4 2 ,1
0

72,58
58 19
15
3, 82
03
0
Muốn chia số thập phân
cho số tự nhiên ta làm thế
nào?


Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên ta làm như sau:
- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.
- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ
số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện
phép chia.
- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.
N
V

Luyện tập
Bài1. Đặt tính rồi tính:
c. 0,36
d. 75,52 : 32
Bài5,28
a.
2: Tìm
:4 X
b. : 995,2 : 68
a) X x 3 = 8,4
b) 5 x X = 0,25
75,52 32
0, 36
6 9
3
X
= 8,4 : 3
X
X == 0,25
0,25 ::11
55 5
2,36
0
0, 0 4
X
= 2,8
X = 0,05 1 92
0

0
V
SGK/64
Bài 1:
Bài 2:
Bài 3:
Tóm tắt
3 giờ : 126,54 km
1 giờ : ?
km

Bài giải
Trung bình mỗi giờ người đi xe máy đi
được là:
126, 54 : 3 = 42,18 (km)
Đáp số: 42,18 km.


Muốn chia số thập phân cho
số tự nhiên ta làm thế nào?


Ai nhanh,
ai đúng

10
15
14
13
12
11
1023456789
Chọn phương án đúng:

13,53
15
03
0A

3
4,51

13,53 3
1 5 451
03
0

13,53 3
15
45,1
03
0

B

C
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×