Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên


TOÁN
Kiểm tra bài cũ

Bài 1 : Tính
5,5 + 4,5 x 1,6 =

Bài 2 : Tính bằng cách thuận tiện nhất
7,7 x 6,5 + 7,7 x 3,5 =


TOÁN
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Ví dụ 1 : Một sợi dây dài 8,4 m được chia thành 4
đoạn bằng nhau . Hỏi mỗi đoạn dây dài bao
nhiêu mét ?
?m

8,4 m

8,4 : 4 = ? mTOÁN
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
8,4 : 4 = ? (m)
Ta có : 8,4 m = 84 dm
84 4
0 4 2 1 (dm)
0
21 dm = 2,1 m
Vậy : 8, 4 : 4 = 2,1 (m)


TOÁN
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau :
8, 4
04
0

4
2 ,1

*8 chia 4 được 2 , viết 2 ;
2 nhân 4 bằng 8 ; 8 trừ 8 bằng 0,viết 0.
*Viết dấu phẩy vào bên phải 2 .
*Hạ 4 ; 4 chia 4 được 1 , viết 1 ;
1 nhân 4 bằng 4 ; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0


TOÁN
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
b) Ví dụ 2 : 72, 58 : 19 = ?

Muốn chia một số thập phân
cho một số tự nhiên ta làm
thế nào ?


TOÁN


Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
*Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta
làm như sau :
- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia .
- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được
trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân
của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia .
- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân
của của số bị chia .


TOÁN
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Bài 1

Đặt tính rồi tính

a/

5,28 : 4

b/

c/

0,36 : 9

d/

95,2 : 68
75,52 : 32


TOÁN
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Bài 2
a) X x 3 = 8,4

Tìm x
b) 5 x X = 0,25


TOÁN
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Bài
3:
Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km . Hỏi trung
bình mỗi giờ người đó đi dược bao nhiêu ki – lô – mét ?


TOÁN
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Ai nhanh
ai đúng
13,53
15
4,51

A
03
0

10
13
15
12
11
14
9
8
7
6
5
4
3
2
0
1
Chọn phương án đúng:
3

13,53
15
451
03
b0

3

13,53
15
45,1
03
0

c

3
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×