Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ HUYỆN NA HANG

MÔN TOÁN 5
CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO
MỘT SỐ THẬP PHÂN.


KIỂM TRA BÀI CŨ

Muốn chia một số thập phân cho
một số tự nhiên ta làm như thế
nào?


• Muốn chia một số thập phân cho một
số tự nhiên ta làm như sau:
- Chia phần nguyên của số bị chia cho
số chia.
- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã
tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên
ở phần thập phân của số bị chia để

tiếp tục thực hiện phép chia.
- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần
thập phân của số chia.


Toán
Chia một số tự nhiên cho
một số thập phân.


a)Tính rồi so sánh kết quả
• 25 : 4 và ( 25 x 5) : (4 x 5)
• 25 : 4 = 6,25
• (25 x 5) : (4 x 5) =
125 : 20 = 6,25


• 4,2 : 7 và (4,2 x 10) : (7 x 10)
• 4,2 : 7 = 0,6
• (4,2 x 10) : (7 x 10) =
42 : 70 = 0,6


Kết luận:
• Khi nhân số bị chia và số chia
với cùng một số tự nhiên khác 0
thì thương không thay đổi.


b) Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật
có diện tích 57m2, chiều dài 9,5m. Hỏi chiều
rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét?

TÓM TẮT
DIỆN TÍCH : 57 M2
CHIỀU DÀI : 9,5M
Chiều rộng : ?


• Ta phải thực hiện phép chia: 57 : 9,5 =?(m)• Ta có: 57 : 9,5 = ( 57 x 10) : ( 9,5 x 10)
57: 9,5 = 570 : 95 = 6


Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

570 9,5
0 6

*Phần thập phân của số 9,5 (số
chia) có một chữ số viết thêm
chữ số 0 vào bên phải 57 (số bị
chia) được 570; bỏ dấu phẩy ở
số 9,5 được 95.
*Thực hiện phép chia 572 chia 95

Vậy 57 : 9,5 = 6 (m)


c) Ví du 2:

99 00 8,25
1650 1 2
0

99 : 8,25 = ?
*Phần thập phân của số 8,25 (số
chia) có hai chữ số viết thêm hai
chữ số 0 vào bên phải 99 (số bị
chia) được 9900; bỏ dấu phẩy ở
số 9,25 được 825.
*Thực hiện phép chia 9900 chia
825


Quy tắc thực hiện
phép chia

Muốn chia một số tự nhiên cho một số
thập phân ta làm như sau :
♠ Đếm xem phần thập phân của số chia
có bao nhiêu chữ số thì ta thêm vào
bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0
♠Bỏ dấu phẩy của số chia và thực hiện
phép chia như đối với 2 số tự nhiên


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 7: 3,5
3,5
70
a)
0 2

b) 18 : 0,25
1800 0,25
b)
50 72
0


Nhận xét

Ta có thể biến đổi phép chia một số
tự nhiên cho một số thập phân thành
phép chia một số tự nhiên cho một
số tự nhiên bằng cách nhân cả Số bị
chia và Số chia với 10, 100,1000


BÀI 2. TÍNH
NHẨM
a)

32 : 0,1
32 : 10

b) 168 : 0,1
168 : 10
c) 934 : 0,01
934 : 100


a) 32 : 0,1 = 320
32 : 10 = 3,2
b) 168 : 0,1 = 1680
168 : 10 = 16,8
c) 934 : 0,01 = 93400
934 : 100 = 9,34


Bài 3.Một thanh sắt dài 0,8 m cân
nặng 16 kg. Hỏi một thanh sắt
cùng loại cân nặng bao nhiêu kg?


BÀI GIẢI

1 m thanh sắt đó cân nặng là :
16 : 0,8 = 20 ( kg)
Thanh sắt cùng loại dài 0,18m cân
nặng là:
20 x 0,18 = 3,6 ( kg )
Đáp số : 3,6 kg


các phép chia đã học

 Chia một số tự nhiên cho một số thập
phân
 Chia một số thập phân cho 10,100...
 Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên,
thương tìm được là một số thập phân


Hãy nêu các bước chia một số tự nhiên cho
một số thập phân.


Các bước thực hiện phép chia một số tự
nhiên cho một số thập phân.
Muốn chia một số tự nhiên cho một số
thập phân ta làm như sau :
♠Bước 1: Đếm xem phần thập phân của số
chia có bao nhiêu chữ số thì ta thêm vào
bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0
♠Bước 2: Bỏ dấu phẩy của số chia và thực
hiện phép chia như đối với 2 số tự nhiên
Học thuộc lòng quy tắc thực hiện
phép chia 1 số tự nhiên cho 1 số
thập phân
 Làm bài tập trong vở bài tập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×