Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số thập phân

PHÒNG GD & ĐT VẠN NINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN GIÃ 1
MÔN TOÁN
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ
THẬP PHÂN


B

TOÁN:

KIỂM TRA BÀI CŨ:
Đặt tính rồi tính:

235, 6 : 62

Tính nhẩm:

174 : 14,5

23,5 6 x 10 =

6,2 x 10 =
17, 4 x 100 =


N(2)

TOÁN: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN
a) Ví dụ 1: Một thanh sắt dài 6,2 dm cõn nặng 23,56 kg. Hỏi 1 dm của thanh sắt
đú cõn nặng bao nhiờu ki - lụ - gam?

23,56 : 6,2 = …... (kg)
235,6 : 62
Thông thường ta làm như sau:

23,56 6,22

* Phần thập phân của số 6,2 có 1 chữ số.


TOÁN: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN
a) Ví dụ 1: Một thanh sắt dài 6,2 dm cân nặng 23,56 kg. Hỏi 1 dm của thanh sắt
đó cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam?
Bài giải
1dm của thanh sắt đó cân nặng là:
23,56 : 6,2 = 3,8
……... (kg)
Đáp số: 3,8kg
235,6 : 62
Thông thường ta làm như sau:

2
23,5
,5 6 6,2
4 9 6 3,8(kg)
0

* Phần thập phân của số 6,2 có 1 chữ số.
* Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên
phải một chữ số được 235,6; bỏ dấu phẩy ở
số 6,2 được 62.


* Thực hiện phép chia 235,6 : 62.


B

TOÁN: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN
a) Ví dụ 1:
* Phần thập phân của số 6,2 có 1 chữ số.
* Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên
phải một chữ số được 235,6; bỏ dấu phẩy ở
số 6,2 được 62.
* Thực hiện phép chia 235,6 : 62.
b) Ví dụ 2:
82,55 : 1,27 = ?

23,5,6 6,2
4 9 6 3,8 (kg)
0
82,55
55 1,27
27
6 35 65
0

* Phần thập phân của hai số 82,55 và 1,27
cùng có hai chữ số; bỏ dấu phẩy ở hai số
đó được 8255 và 127.
* Thực hiện phép chia 8255 : 127.

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển
dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.


S(71)
B

TOÁN: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

a) Ví dụ 1:

b) Ví dụ 2:

23,5,6 6,2
4 9 6 3,8
0
Luyện tập
1 Đặt tính rồi tính:
19,72 : 5,8
5,8
19,7,2
2 3 2 3,4
0

82,55
55 1,27
27
6 35 65
0
8,216 : 5,2
8,2,16 5,2
3 0 1 1,58
4 16
0

12,88 : 0,25.
0,25
12,88
38
51,52
130
50
0


N2
V

TOÁN: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN
a) Ví dụ 1:

23,5,6 6,2
4 9 6 3,8
0

b) Ví dụ 2:

82,55
55 1,27
27
6 35 65
0

Luyện tập
1 Đặt tính rồi tính:
2

Biết 4,5 l dầu hoả cân nặng 3,42 kg. Hỏi 8 l dầu hoả cân nặng bao nhiêu
ki-lô-gam?
Bài giải
Tóm tắt
Cách 2
4,5l : 3,42kg
8 lít dầu cân nặng là:
8l : ….. kg?
3,42 x ( 8 : 4,5) = 6,08(kg)
Đáp số : 6,08 kg.


TOÁN: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN
a) Ví dụ 1:

23,5,6 6,2
4 9 6 3,8
0

b) Ví dụ 2:

82,55
55 1,27
27
6 35 65
0

Luyện tập
1 Đặt tính rồi tính:
Biết 4,5 l dầu hoả cân nặng 3,42 kg. Hỏi 8 l dầu hoả cân nặng bao nhiêu
ki-lô-gam?
3 May mỗi bộ quần áo hết 2,8 m vải. Hỏi có 429,5 m vải thì may được
nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?
Tóm tắt:
Bài giải
2,8 m :
1 bộ quần áo
Vì 429,5 : 2,8 = 153 (dư 1,1)
429,5 m : nhiều nhất … bộ như thế? Nên với 429,5 m vải thì may được nhiều
nhất 153 bộ quần áo và còn thừa
còn thừa …. m?
1,1 m vải.
Đáp số: 153 bộ và còn thừa 1,1 m vải.
2


TOÁN: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm
như sau:
Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia
thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu
chữ số.
Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho
số tự nhiên.


TOÁN: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

123045
Thực hiện phép chia 1,25 : 0,5 như sau:

A.

1,25
25

0,5
25

B.
B

1,2,5
25
0

0,5
2,5

0,5
0,25

C.

1,250
2 50
0

0,50
25

0

D.

1,25
12
25
0


TOÁN: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm
như sau:
Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia
thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu
chữ số.
Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho
số tự nhiên.

• Dặn về nhà: học qui tắc, hoàn thành các bài đã học,
• Tập làm các bài tập1(a,b,c) ; 2 cột 1 và 3 /72 bài
Luyện tập chung.
• HSKG làm thêm bài tập 1(d), 2 cột 2 và 4/72.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×