Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số thập phân


Đặt tính rồi tính:
387 : 8,6

625 : 12,5

399 : 9,5

72 : 1,5
Bµi gi¶i

3870 8,6 3990 9,5 6250 12,5 720 1,5
430 45
190 42
00 50 120 48
0
0
0
0

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh ThảoVí dụ 1: Một thanh sắt dài 7,3dm cân
nặng 27,74kg. Hỏi 1dm của thanh sắt
đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Nhóm trởng đọc ví dụ 1 trong
sách giáo khoa, cả nhóm đọc
thầm
theo.
Ln
lt
tng thnh viờn nờu ý kin
ca mỡnh v kt qu phộp tớnh.
C nhúm thng nht kt qu, ri dt
tớnh v tớnh vo bng con.
Cả nhóm thảo luận cách chia
một số tự nhiên cho một số
thập phân.

Thit k bi: o Quang Trung Chu Thanh Tho


Ví dụ 1: Một thanh sắt dài 7,3dm cân nặng
27,74kg. Hỏi 1dm của thanh sắt đó cân
nặng
baothực
nhiêu
ki-lô-gam?
Ta phải
hiện
phép chia:

27,74 : 7,3 = ?
(kg)
27,74 : 7,3 = (27,74
x 10) :
(7,3 x 10)
27,74 : 7,3 = 277,4 : 73

- Phần thập phân của số 7,3 (số


27,7,4
chia) có một chữ số.
7,3
5 8 3,
- Chuyển dấu phẩy của số 27,74
sang bên phải một chữ số đợc
4 0 8
27.74 : 7,3 = 3,8 277,4; bỏ dấu phẩy ở số 7,3 đợc
73.
- Thực hiện phép chia
(kg)
277,4 : 73
Thit k bi: o Quang Trung Chu Thanh Tho


Ví dụ
2:

82,55 : 1,27
= ? Muốn Chia mt

0

của số chia thì chuyển dấu
phõn ta
làm phép
thế
- Thực
hiện
chia
phẩy ở số bị chia sang bên
nào?
8255
:
127
phải bấy nhiêu chữ số.

s thp
- Phần
củaphõn
hai
phõn
chothập
mtphân
s thp
82,
1,27 ta làm nh sau:
số 82,55 và 1,27 cùng có hai
Muốn
Chia
mt
6 55
35
chữ
số;
bỏ
dấu
phẩy

hai
- đếm
xem

bao
nhiêu
Thảo
luận
nhóm đôi
s thp
phõn
65
chữ
số ởợcphần
thập
phân
số đó
8255

127.
chođmt
s thp

Đặt tính rồi tính

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi
thực hiện phép chia nh
k bi: o Quang Trung Chu Thanh Tho
chia cho số tựThitnhiên


Bµi 1

Chän ®¸p ¸n ®óng:

19,72 : 5,8 8,216 : 5,2 12,88 : 0.2517,4 : 1,45
3,04

15,8

51.62

12

3,4

1,8

51,52

12,4

3,14

1,58

50.52

11,4

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo


Biết 4,5l dầu hoả cân nặng
3,42kg. Hỏi 8l dầu hoả cân nặng
bao nhiêu ki-lô-gam?
giải:
Chọn đápBài
án đúng:
Tóm tắt:
1l dầu hoả cân
6,8kg
nặng là:
4,5 lít:
6,08kg
3,42kg
3,42
: 4,5 = 0,76
(kg)
8 lít: ? kg
0,76kg
8l dầu hoả cân
nặng là:
Bài 2

0,76 x 8 = 6,08 (kg)

Thit k bi: o Quang Trung Chu Thanh Tho


Bài 3 May mỗi bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi

có 429,5m vải thì may đợc nhiều nhất
bao nhiêu bộ quần áo nh thế và còn
thừa mấy mét vải?

Chọn đáp án đúng:
Bài giải:
Ta có: 429,5
2,8và
= thừa
153 (d
1,1)vải
153: bộ
1,1m
Vậy may đợc nhiều nhất 153 bộ quần
và thừa
áo và còn 152
thừabộ
1,1m
vải. 1,1m vải
Đáp số: May 153
153 bộ và thừa 1,3m vải
bộ
Thừa:
1,1m vải
Thit k bi: o Quang Trung Chu Thanh Tho


CHƯA
ĐÚNG
RỒI!

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo


ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU
TRẢ LỜI ĐÚNG.

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh ThảoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×