Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000

BÀI GIẢNG TOÁN 5 CHƯƠNG 2
BÀI 2: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN
CHO 10,100,1000


Kiểm tra bài cũ
? Hãy nêu cách nhân nhẩm một số thập phân với 0,1;
0,01;…
? Tính nhẩm:
……
9,36 x 0,1 = 0,936
……
406,1 x 0,01 = 4,061


Toán:
Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…
a, Ví dụ 1: 213,8 : 10 = ?
213,8 10
21, 3 8
13

38
80
0
213,8 : 10 = 21,38

Nhận xét:
Nếu chuyển dấu phẩy
của số 213,8 sang bên
trái một chữ số ta
cũng được 21,38


Toán: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…
b, Ví dụ 2: 89,13 : 100 = ?
100
89,13
89 1
0 ,8 9 13
913
130
300
0

89,13 : 100 = 0,8913

Nhận xét:
Nếu chuyển dấu
phẩy của số 89,13
sang bên trái hai
chữ số ta cũng
được 0,8913


Toán: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…
a/ Ví dụ 1: 213,8 : 10 = 21,38
Nhận xét:
Nếu chuyển dấu phẩy của số 213,8 sang bên trái mét chữ số ta
cũng được 21,38
b/ Ví dụ 2: 89,13 : 100 = 0,8913
Nhận xét:Nếu chuyển dÊu phÈy cña sè 89,13 sang bªn tr¸i
hai ch÷ sè ta còng đîc 0,8913

Muốn chia một số thập phân cho 10,100,1000…
Hãy nêu quy tắc chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…?

ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó

lần lượt sang bên trái một, hai, ba…chữ số.


Toán: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…
Bài 1: Tính nhẩm:
a/ 43,2 : 10 = 4,32

b/ 23,7 : 10 = 2,37

0,65 : 10 = 0,065

2,07 : 10 = 0,207

432,9 : 100 = 4,329

2,23 : 100 = 0,0223

13,96 : 1000 = 0,01396

999,8 : 1000 = 0,9998

Nếu
Nếuchuyển
chuyểndấu
dấuphẩy
phẩycủa
củamột
mộtsốsốthập
thậpphân
phânsang
sangtrái
trái1;1;2; 3,
…2;chữ
thì số
gi¸thìtrÞ
đó giảm
10,đổi
100,thế
1000,…
3,…sốchữ
gi¸cña
trÞ số
cña
số đó đi
thay
nào ? lần


Toán: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…
Bài 2: Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính:
a,12,9 : 10 và
= 12,9 x 0,1
1,29

=

1,29

b, 123,4 : 100 và
= 123,4 x 0,01
1,234

=

1,234

Khi thực hiện chia một số thập phân cho 10, 100,… hay
Em có nhận xét gì về cách làm khi chia một số thập phân
nhân một số thập phân với 0,1; 0,01;… ta đều chuyển dấu
cho 10, 100, … và nhân một số thập phân với 0,1; 0,01,…?
phẩy của số thập phân đó sang bên trái một, hai,…chữ số.


Toán: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…
Có:537,25
537,25 tấn
Bài 3: MộtTóm
khotắt:
gạo có
tấngạogạo. Người ta
1
1
đã lấy ra 10 số gạo trong
kho.
Hỏi
Lấy:
số
gạo.trong kho còn
10
lại bao nhiêu tấn gạo ?
Còn:………… tấn gạo ?

Bài giải:
Số gạo đã lấy đi là:
537,25 : 10 = 53,725 (tấn)
Số gạo còn lại trong kho là:
537,25 - 53,725 = 483,525 (tấn)
Đáp số: 483,525 tấn gạo

Bài giải: (cách 2)
Số phần gạo còn lại trong kho là:
1-

1
10

=

9
10

(số gạo)

Số gạo còn lại trong kho là:
537,25 x

9
10

= 483,525 (tấn)

Đáp số: 483,525 tấn gạo


Trò chơi ai nhanh ai đúng
Chọn đáp án đúng cho các bài sau:
a/ 3,7 : 10 =
A. 0,37

B. 0,037

C. 37

b/ 4,25 : 100 =
A. 0,425

B. 0,0425

c/ 21,3 : 1000 =
A. 0,00213

B. 0,213

C. 0,00425
C. 0,0213

d/ 3,7 x 0,1 =
A. 0,37

B. 0,037

C. 0,0037


Toán: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…
a, Ví dụ 1: 213,8 : 10

= 21,38

b, Ví dụ 2: 89,13 : 100 = 0,8913
Bài 1: Tính nhẩm:
43,2 : 10

= 4,32

0,65 : 10

= 0,065

432,9 : 100 = 4,329
13,96 : 1000 = 0,01396

Bài 2: Tính nhẩm rồi so sánh
kết quả tính:

a,12,9 : 10 = 12,9 x 0,1
1,29

=

1,29

Bài 3:

Bài giải:
Số gạo đã lấy đi là:
537,25 : 10
= 53,725 (tấn)
Số gạo còn lại trong kho là:
537,25 - 53,725 = 483,525 (tấn)
Đáp số: 483,525 tấn gạo

Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho 10,100,1000…ta chỉ việc
chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba…chữ số.


Xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã
đến dự giờ với lớp!
Kính chúc các thầy cô mạnh
khoẻ, hạnh phúc; chúc các em
học sinh chăm ngoan học giỏi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×