Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000

1


KIỂM TRA BÀI CŨ:
TÝnh nhÈm:
a) 5,328 x 10 =

53,28

b) 4,061 x 100 = 406,1
c) 0,894 x 1000 =

894

2


Toán:

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...
a. Ví dụ 1: 213,8 : 10 = ?


213,8 10
13
2 1, 3 8
38
80
0
213,8 : 10 = 21,38

Số bị chia: 213,8
Số chia: 10
Thương : 21,38
Nếu chuyển dấu phẩy của số 213,8 sang
bên trái một chữ số ta cũng được 21,38.

Muốn chia một số thập phân cho 10
Muốn chia một số thập
ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số
phân cho 10 ta làm như thế
đó sang bên trái một chữ số.
nào ?
3


Toán:
Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...
b. Ví dụ 2:
89,13
9 13
13 0
30 0
0

89, 13 : 100 = ?
100
0, 8 9 1 3

89,13 : 100 = 0,8913

Số bị chia: 89,13


Số chia: 100
Thương : 0,8913
Nếu chuyển dấu phẩy của số
89,13 sang bên trái hai chữ số
ta cũng được 0,8913.

Muốn
Muốn chia một số
thập chia một số thập phân
choviệc
100 ta làm như thế nào ?
phân cho 100 ta chỉ
chuyển dấu phẩy của số đó
3158,9 : 1000
sang bên trái hai chữ số.

= 3,1589
?
4


Muốn chia một số thập phân
Muốn chia một số thập phân

10, 100,
100, 1000,…
Ta làm
nào?
chocho10,
1000,...
tanhư
chỉthếviệc

chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt
sang bên trái một, hai, ba,…chữ số.
10/06/19

5


Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...

2 1 33,8
,8 : 10

=?

2 1 33,8
,8 : 100

=?

2213
1 3,8
, 8 : 1000 = 0
6


Thực hành

SGK/ Trang 65
và vở nháp

Bài 1: Tính nhẩm

10/06/19

7


Thực hành
Bài 1: Tính nhẩm

43,2 : 10 =

4,32

8


Thực hành
Bài 1: Tính nhẩm

0,65 : 10 =

0,065

9


Thực hành
Bài 1: Tính nhẩm

13,96 : 1000 = 0,01396

10


Thực hành
Bài 1: Tính nhẩm

432,9 : 100 =

4,329

11


Thực hành
Bài 1: Tính nhẩm

23,7 : 10 =

2,37

12


Thực hành
Bài 1: Tính nhẩm

999,8 : 1000 = 0,9998

13


Thực hành
Bài 1: Tính nhẩm

2,07 : 10 = 0,207

14


Thực hành
Bài 1: Tính nhẩm

2,23 : 100 = 0,0223

15


Thực hành
Bài 1: Tính nhẩm
a) 43,2 : 10 = 4,32
432,9 : 100 = 4,329
b)

23,7 : 10 = 2,37
2,23 : 100 = 0,0223

0,65 : 10 =

0,065

13,96 : 1000 = 0,01396
2,07 : 10 = 0,207
999,8 : 1000 = 0,9998

16


Thực hành
Bài 2: Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính :
a/ 12,9 : 10
1,29
b/=

12,9 x 0,1
1,29

123,4 : 100123,4 x 0,01

1,234

=

1,234

Muốn nhân một số thập phân với 0,1 ; 0,01 ;
Muốn
Muốn
nhân
chia
một
một
số
sốsố
thập
thập
phân
cho
vớisố
10,
0,1đó
100,
;10,
0,01
;
Muốn
chia
một
thập
phân
cho
100,
0,001;...ta
chỉ
việc
chuyển
dấu
phẩy
của
lần
0,001;...ta
1000...
làm

thể
thế
cách
nào
nào
khác
? số.
1000...
ta
cónhư
thểlàm
nhân
số?
đó với
0,1
; 0,01 ; 0,001..
lượt
sangta
bên
trái
một,
hai,
ba,
... chữ
17


Thực hành

1
10

Bài 3: Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra
số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo ?
Tóm tắt :
573,25 tấn
Đã lấy

Giải
Số gạo đã lấy ra là :
537,25 : 10 = 53,725 (tấn)

? tấn

Số gạo còn lại trong kho là :
537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn)
Đáp số : 483,525 tấn

18


- Về nhà học thuộc Quy tắc .
- Chuẩn bị bài sau:
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân.
19


Xin chân thành cảm ơn quý thầy
cô giáo cùng các em học sinh !
Chúc qúy thầy cô sức khoẻ.
Chúc các em chăm ngoan
học giỏi !
20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×