Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000

CHIA
MỘT SỐ
THẬP
PHÂN
CHO 10,
100,
1000, ...


Toán

1/ Nêu qui tắc chia một số thập phân cho một số tự
nhiên .
2/ Đặt tính rồi tính :
a/

2,88 :6

b/ 285,2 : 62

3/ Đúng ghi Đ sai ghi S

a/ 4,82 x 0,1 = 0,482

Đ

b/ 685,3 x 0,01= 68,53

S

c/ 234,9 x 0,001= 0,2349

Đ

d/ 75,2 x 10

= 7,52

S


Toán

a) Ví dụ 1:

213,8
13
38
80
0

213,8 : 10 = ?

10
21,38

213,8 : 10 = 21,38

Nhận xét :
Nếu chuyển dấu phẩy của số 213,8 sang bên
trái một chữ số ta cũng được 21,38Toán

b) Ví dụ 2 :
89,13

89,13 : 100 = ?

100

891
0,8913
913
130
300
0

Nhận xét :
Nếu chuyển dấu phải của số 89,13 sang trái
hai chữ số ta cũng được 0,8913

89,13 : 100 = 0,8913


Toán

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ...
3. Bài mới :
Ví dụ 1 : 213,8 : 10 = ?
Ví dụ 2 : 89,13 : 100 = ?
213,8
13
38
80
0

10
21,38

213,8 : 10 = 21,38
Nhận xét :
Nếu chuyển dấu phẩy của
số 213,8 sang bên trái một
chữ số ta cũng được 21,38.

89,13
100
89 1
0,8913
9 13
130
300
0
89,13 : 100 = 0,8913
Nhận xét :
Nếu chuyển dấu phẩy của
số 89,13 sang bên trái hai
chữ số ta cũng được 0,8913.


Toán

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,…

Muốn chia một số thập phân cho 10 , 100 ,1000 ….ta
chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang
bên trái một , hai , ba …….chữ số .


Toán

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,…

1/ Tính nhẩm :
a) 43,2 : 10

= 4,32

= 2,37

432,9 : 100 = 4,329

= 0,207
2,23 : 100 = 0,0223

13,96 : 1000 = 0,01396

999,8 : 1000 = 0,9998

0,65 : 10

= 0,065

b) 23,7 : 10
2,07 : 10


Toán
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,…

2/ Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính :
a/ 12,9 : 10 và 12,9 x 0,1
1,29

=

1,29

b/ 123,4 :100 và 123,4 x 0,01
1,234

=

1,234

c/ 5,7 : 10 và 5,7 x 0,1
0,57

=

0,57

d/ 87,6 :100 và 87,6 x 0,01
0,876

=

0,876


Toán
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,…

3. Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra

1
số gạo
10

trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo ?

Tóm tắt :
573,25 tấn
Đã lấy

Giải
Số tấn gạo đã lấy ra là :
537,25 : 10 = 53,725 (tấn)

? tấn

Số tấn gạo còn lại trong kho là :
537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn)
Đáp số : 483,525 tấn


Trò chơi :
?
Y
A
T
H
N
A
H
N
AI
?
G
N
AI ĐU


Toán
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,…

TRO
CHƠI

1

3

2

4


Toán
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,…

1/

94,7 :10 =9,47

Đ


Toán
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,…

2/ 63,7 : 100 = 0,637

Đ


Toán
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,…

3/ 489,1 : 0,001 = 4,897

S


Toán
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,…

4/

25,7 x 0,1 = 257

S


Toán

DẶN DO : Chia

một số
tự nhiên cho một số
tự nhiên mà thương
tìm được là một số
thập phân


CẢM
ƠN
QUI

THẦY

ĐA

ĐẾN

NGÀY
HÔM
NAYTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×