Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000

BÀI MỚI

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100,1000…


BÀI CŨ

1) Nêu qui tắc chia một số thập phân cho một số tự nhiên?
Áp dụng: Đặt tính rồi tính
45,06: 3= ?


BÀI CŨ
2) 74,78: 15
a) Đặt tính rồi tính ( phần thập phân lấy 2 chữ số)
b) Tìm số dư của phép chia.


HOẠT ĐỘNG I:

Hướng dẫn thực hiện (làm việc cá nhân- bảng con)

VÍ DỤ 1

Đặt tính rồi tính:
213,8:10
213,8
13

10
21,38

38
80
0
Vậy: 213,8:10 = 21,38


DỰA VÀO PHÉP TÍNH TRẢ LỜI

1) Nêu rõ các thành phần của phép tính?
213,8 là số bị chia
10 là số chia
21,38 là thương


DỰA VÀO PHÉP TÍNH TRẢ LỜI

2) Nhận xét về số bị chia và thương ?
Nếu chuyển dấu phẩy của số bị chia 213,8 sang bên trái một chữ số thì ta được
thương 21,38.
3) Như vậy khi chia 213,8 cho 10 ta tìm ngay thương bằng cách nào?
Chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số
213,8: 10 = 21,38


VÍ DỤ 2
Đặt tính rồi tính:
89,13: 100
89,13

100913

0,8913

130
300
0
Vậy 89,13:100 = 0,8913


DỰA VÀO PHÉP TÍNH TRẢ LỜI

1) Nêu rõ các thành phần của phép tính?
89,13 là số bị chia
100 là số chia
0,8913 là thương
2) Nhận xét về số bị chia và thương ?
Nếu chuyển dấu phẩy của số bị chia 89,13 sang bên trái hai chữ số thì ta được
thương 0,8913.


DỰA VÀO PHÉP TÍNH TRẢ LỜI

3) Như vậy khi chia 89,13 cho 100 ta tìm ngay thương bằng cách nào?
Chuyển dấu phẩy sang trái hai chữ số
89,13:100= 0,8913
Nếu chia một số thập phân cho 1000 ta tìm ngay thương bằng cách nào?
Chuyển dấu phẩy sang trái ba chữ số


KẾT LUẬN:

Nêu qui tắc chia một số thập phân cho 10,100,1000,…
Qui tắc: Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…ta chỉ việc chuyển
dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,… chữ số.


HOẠT ĐỘNG II:VẬN DỤNG
BÀI TẬP 1
Thực hiện cá nhân- trả lời miệng
Tính nhẩm:
a)
43,2:10 =
432,9:100 =
b)
23,7:10 =
2,23:100 =

0,65:10 =
13,96: 1000 =
2,07:10 =
999,8:1000 =


TRẢ LỜI

Tính nhẩm:
a) 43,2:10 = 4,32
432,9:100 = 4,329
b) 23,7:10 = 2,37
2,23:100 = 0,0223

0,65:10 = 0,065
13,96: 1000 = 0,01396
2,07:10 = 0,207
999,8:1000 = 0,9998


HOẠT ĐỘNG II: VẬN DỤNG
BÀI TẬP 2
Thực hiện cá nhân - vở tập
Tính nhẩm rồi so sánh kết quả:
a) 12,9 : 10

và 12,9 x 0,1

b) 123,4 : 100

và 123,4 x 0,01


TRẢ LỜI

Đáp án:
a) 12,9 : 10 = 12,9 x 0,1
1,29

=

1,29

b) 123,4 : 100 = 123,4 x 0,01
1,234

=

1,234

Nhận xét: Kết quả khi chia một số thập phân cho 10 hoặc 100,… với nhân
một số thập phân cho 0,1 hoặc 0,01,….như thế nào?
Khi chia một số thập phân cho 10 hoặc 100,… với nhân một số thập phân
cho 0,1 hoặc 0,01,….thì kết quả giống nhau.


HOẠT ĐỘNG II:VẬN DỤNG
BÀI TẬP 3
Thực hiện nhóm đôi
Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta lấy ra 1/10 số gạo trong kho. Hỏi
trong kho còn lại bao nhiêu tấn gao?
Bài giải:
Số tấn gạo đã lấy đi là:
537,25 : 10 = 53,725 (tấn)
Số tấn gạo còn lại trong kho là:
537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn)


HOẠT ĐỘNG III: CỦNG CỐ
Nêu quy tắc chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…
Dặn dò:
Làm lại các bài tập
Xem trước bài: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm
được là một số thập phânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×