Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toánÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN


Toán

Ôn tập và bổ sung về giải toán
Ví dụ
Môt người đi bộ trung bi`nh một giờ
đi được 4km.
Em hãy điền vào bảng dưới đây số km đi trong
1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ:


Thêi gian
®i
qu·ng®êng
®i ®îc

1giê


2giê

3giê

4giê

4km

8km

12km 16km

…..

…..

…..

…..

Nhận xét: Khi thời gian gấp lên bao nhiêu
lần thi` quãng đường đi được cũng tăng lên
bấy nhiêu lần.


Bài toán:

Một xe máy trong 3 giờ đi được 120km. Hỏi
6 giờ xe máy đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
Tóm tát: 3 giờ: 120km
Bài giải

6 giờ: …km ?
Trong 1 giờ xe máy đó đi được là:
120 : 3 = 40 (km)
Trong 6 giờ xe máy đó đi được là:
40 X 6 = 240 (km)
Đáp số: 240 kmCách 2
Bài giải
6 giờ gấp 3 giờ số lần là:
6 : 3 = 2 (lần)
Trong 6giờ xe máy đi được là:
120 x 2 = 240 (km)
Đáp số : 240 km.


Toán
Ôn tập và bổ sung về giải toán
Luyện tập

Bài 1

Bài giải
Mua 1 m vải hết số tiền là:
80 000 : 5 = 16 000 ( đồng)
Mua 7m vải loại đó hết số tiền là:
16 000 x 7 = 112 000 ( đồng)

Đáp số : 112 000 đồng


Toán
Ôn tập và bổ sung về giải toán
Bài 2

Bài giải

Mỗi ngày trồng được số cây thông là:
1200 : 3 = 400 (cây)
12 ngày trồng được số cây thông là:
400 x 12 = 4800 (cây)
Đáp số : 4800 cây


Bài tập về nhà: bài 3 trang 19.
Xem trước phần luyện tập trang 19 - 20


Xin cảm ơn các thầy cô
giáo và các em học sinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×