Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán

BÀI GIẢNG
MÔN TOÁN 5

BÀI 8
ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ
GIẢI TOÁN


Toán:

Một người làm trong hai ngày được trả 72 00 đồng tiền
công.Hỏi với mức trả công như thế, nếu làm trong 5 ngày thì
người đó được trả bao nhiêu tiền ?
Bài giải:
Tóm tắt :

Số tiền công được trả cho 1 ngày làm là :

2 ngày : 72 000 đồng 72 000 : 2 = 36 000 (đồng )
5 ngày : … đồng ? Số tiền công được trả cho 5 ngày làm là :
36 000 x 5 = 180 000 (đồng)

Đáp số : 180 000 đồng


Toán:
Ôn tập và bổ sung về giải toán
a) Ví dụ : Có 100 kg gạo được chia đều vào các bao .
Bảng dưới đây cho biết số bao gạo có được khi chia hết số
gạo đó vào các bao, mỗi bao đựng 5 kg, 10 kg, 20 kg :
Số ki-lô-gam gạo ở
mỗi bao

5kg

10kg

Số bao gạo

20bao 10 bao

20kg
5 bao

Nhận xét : Khi số ki-lô-gam ở mỗi bao gấp lên bao nhiêu
lần thì số bao gạo có được lại giảm đi bấy nhiêu lần.


Toán:
Ôn tập và bổ sung về giải toán
b) Bài toán : Muốn đắp xong nền nhà trong 2 ngày, cần có
12 người . Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 4 ngày
thì cần có bao nhiêu người ? (Mức làm của mỗi người
như nhau)
Bài giải
Cách 1
Muốn đắp xong nền nhà trong 1 ngày, cần
Tóm tắt :
số người là : 12 x 2 = 24 (người) *
2 ngày : 12 người
Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày ,
4 ngày : … người ? cần số người là :24 : 4 = 6 (người)


Đáp số : 6 người
(* )Bước này là bước rút về đơn vị


Toán:
Ôn tập và bổ sung về giải toán
b) Bài toán : Muốn đắp xong nền nhà trong 2 ngày, cần có
12 người . Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 4 ngày
thì cần có bao nhiêu người ? (Mức làm của mỗi người
Bài giải
như nhau)
Cách 2
4 ngày gấp 2 ngày số lần là :
Tóm tắt :
4: 2 = 2 (lần )* *
2 ngày : 12 người
Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày ,
4 ngày : … người ?
cần số người là : 12 : 2 = 6 (người)
Đáp số : 6 người
(** )Bước này là bước “tìm tỉ số ”


Toán:
Ôn tập và bổ sung về giải toán
1. 10 người làm xong công việc phải hết 7 ngày .Nay
muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao
nhiêu người ? (Mức làm của mỗi người như nhau)


Tóm tắt :

Toán:
Ôn tập và bổ sung về giải toán

7ngày : 10 người
5 ngày : … người ?
Bài giải :
Để làm xong công việc trong 1 ngày thì cần số người :
10 x7 = 70 (người)
Để làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người :
70 : 5 = 14 (người)
Đáp số : 14 người
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×