Tải bản đầy đủ

Phụ lục IV phieu danh gia tieu chi

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT)
Trường THPT X
Nhóm 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ
trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp
học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào
tạo.
a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (hội đồng trường đối với trường
công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục, hội đồng thi đua và khen thưởng, hội
đồng kỷ luật, các hội đồng tư vấn khác).
b) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác.
c) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng (tổ giáo vụ và quản lý học sinh, tổ quản trị
đời sống và các bộ phận khác đối với trường chuyên biệt).
1. Mô tả hiện trạng:
Nhà trường có đồng chí Hiệu trưởng được bổ nhiệm từ tháng 9/2006 theo Quyết định
số 98/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh Y ngày 01/9/2006 [H1-1-01-01]; có 02 đồng chí
Phó hiệu trưởng do Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Y bổ nhiệm, 01 đồng chí được bổ nhiệm từ

năm 2005 và được bổ nhiệm lại từ năm 2010, 01 đồng chí bổ nhiệm từ năm 2006 và đã
luân chuyển sang đơn vị khác từ tháng 8/2012 [H1-1-01-02]. Hội đồng trường được thành
lập từ năm học 2007-2008 do Giám đốc Sở GD&ĐT Y ra Quyết định công nhận gồm 9
thành viên [H1-1-01-03]. Hội đồng thi đua khen thưởng được thành lập vào đầu mỗi năm
học do đồng chí Hiệu trưởng làm Chủ tịch, hội đồng kỷ luật được thành lập theo từng vụ
việc do Hiệu trưởng quyết định [H1-1-01-04]. Để tư giúp Hiệu trưởng, giải quyết có hiệu
quả việc triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, việc giáo dục
đối tượng học sinh cá biệt nhà trường đã thành lập Hội đồng tư vấn về việc ứng dụng công
nghệ thông tin vào dạy học, tư vấn về việc giáo dục học sinh cá biệt gồm 10 thành viên
[H1-1-01-05].
Nhà trường có Chi bộ Đảng trực thuộc Huyện ủy X, gồm có 22 đảng viên, đại hội chi
bộ được tổ chức 5 năm 2 lần [H1-1-01-06]; có tổ chức Công đoàn trực thuộc Công đoàn
ngành GD&ĐT Y, gồm có 55 đoàn viên, đại hội Công đoàn tổ chức 5 năm 2 lần [H1-1-0107]. Có tổ chức Đoàn thanh niên, trực thuộc Huyện đoàn X, gồm có 25 Chi đoàn với 1015
P1


đoàn viên [H1-1-01-08]. Có tổ chức Hội Khuyến học, gồm 1035 hội viên, hằng năm do
hiệu trưởng ra Quyết định thành lập [H1-1-01-09].
Nhà trường 05 tổ chuyên môn (Toán-Tin, Hóa-Sinh, Lý-CN, Văn, Địa-Sử-GDCD) và
01 tổ văn phòng. Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng đều do Hiệu trưởng ra quyết định
thành lập đầu mỗi năm học [H1-1-01-10]; [H1-1-01-11]; [H1-1-01-12].
2. Điểm mạnh:
Cơ cấu tổ chức của nhà trường được thiết lập đầy đủ, chặt chẽ, tuân thủ các quy định
tại Điều lệ trường trung học và các quy định khác do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT ban
hành.
Ngoài các tổ chức được thành lập theo quy định, nhà trường có Hội Khuyến học, Hội
đồng tư vấn về ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và tư vấn về giáo dục học sinh
cá biệt nhằm triển khai có hiệu quả chính trị được giao.
3. Điểm yếu:
Từ tháng 8/2012 đến nay, có 01 Phó hiệu trưởng chuyển đi do điều động của Sở vì
vậy theo quy định của điều lệ trường trung học nhà trường còn thiếu 01 Phó hiệu trưởng.
Nhân sự của Ban chấp hành Đoàn trường luôn thay đổi do hằng năm đều có học sinh
ra trường và tuyển mới vào.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Kịp thời tham mưu với Sở GD&ĐT Y, để bổ nhiệm thêm 01 Phó hiệu trưởng trong
học kỳ 1 năm học 2012-2013.
Cần tham mưu với Đoàn trường để nhân sự Ban chấp hành trong các nhiệm kỳ tới
phải cơ cấu thành phần học sinh lớp 11 làm nồng cốt để giảm sự biến động tối thiểu qua
các năm.
5. Tự đánh giá:


5.1. Xác định trường đạt hay không đạt từng chỉ số của tiêu chí:
Chỉ số a: Đạt
Chỉ số b: Đạt
Chỉ số c: Đạt
5.2. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt
Xác nhận của Nhóm trưởng

QN, ngày 25 tháng 10 năm 2012.
Người viết

(Ký)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn A

Nguyễn Thị B
P2


Trường THPT X
Nhóm 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 4: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ
Văn phòng (tổ Giáo vụ và Quản lý học sinh, tổ Quản trị Đời sống, các bộ phận khác đối
với trường chuyên biệt) theo quy định tại Điều lệ trường trung học.
a) Có cơ cấu tổ chức theo quy định.
b) Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm học và sinh hoạt tổ
theo quy định.
c) Thực hiện các nhiệm vụ của tổ theo quy định.
1. Mô tả hiện trạng:
Nhà trường có 5 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng. tổ Toán -Tin có 12 giáo viên,
tổ Lý-CN có 8 giáo viên, tổ Hóa-Sinh có 10 giáo viên, tổ Văn có 11 giáo viên, tổ Sử-ĐịaGDCD có 7 giáo viên, tổ Văn phòng có 5 nhân viên. Mỗi tổ đều có tổ trưởng tổ, mỗi tổ
chuyên môn đều có 2 tổ phó, tổ Văn phòng có 1 tổ phó do Hiệu trưởng ra quyết định bổ
nhiệm hằng năm [H1-1-01-11]; [H1-1-04-01]; [H1-1-04-02].
Các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng đều xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ
theo tuần, tháng, năm học, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ được giao, sự chỉ đạo của ngành
và các cấp quản lý nhằm thực hiện tốt chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động
khác. Các tổ viên đã xây dựng và thực hiên tốt kế hoạch cá nhân trên cơ sở kế hoạch
chung của tổ và trường. Thực hiện sinh hoạt theo đúng Điều lệ trường trung học, các tổ
sinh hoạt 2 tuần 1 lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng
yêu cầu [H1-1-01-12]; [H1-1-04-03].
Vào đầu năm học, các tổ xây dựng kế hoạch năm, giới thiệu tổ trưởng, tổ phó để trình
Hiệu trưởng bổ nhiệm và đăng ký các danh hiệu thi đua của tổ và của các tổ viên trong
năm học. Các tổ sinh hoạt thường kỳ theo đúng quy định để triển khai các hoạt động về
đổi mới phương pháp, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu-kém, rà soát tiến độ
của chương trình theo kế hoạch dạy học, công tác quản lý tài sản, tài chính,… Tuy nhiên,
sinh hoạt tổ, nhóm còn hạn chế do giáo viên còn dạy nhiều phân môn, nhiều khối lớp, đa
số các tổ đều được ghép từ nhiều bộ môn. Cuối học kỳ, năm học tổ chức rà soát, điều
chỉnh, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, xếp loại giáo viên
[H1-101-12]; [H1-1-04-03].
P3


2. Điểm mạnh:
Các tổ chuyên môn đã chủ động lập kế hoạch hoạt động cho cả năm, từng kỳ, tháng
một cách khoa học, bám sát chỉ đạo của ngành, kế hoạch nhiệm vụ năm học.
Thường xuyên sinh hoạt theo quy định, có kiểm tra và điều chỉnh hàng tháng. Hoạt
động chuyên môn của tổ được triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng giáo
dục của nhà trường.
3. Điểm yếu:
Các môn Toán, Tin, Hóa, Sinh đã có đủ số lượng giáo viên để thành lập các tổ độc
lập theo quy định nhưng cho đến hiện nay các môn đó vẫn nằm trong các tổ ghép.
Chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm còn hạn chế do giáo viên còn dạy nhiều phân môn,
nhiều khối lớp, đa số các tổ đều ghép nhiều môn.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Vào đầu năm học 2013-2014, tham mưu với Hiệu trưởng tách các tổ ghép đối với các
môn đã đủ điều kiện về số lượng giáo viên để thành lập 1 tổ độc lập theo quy định.
Trong quá trình phân công giảng dạy cần hạn chế tối thiểu một giáo viên dạy cả 3
khối lớp trong một năm học. Nâng cao hơn nữa vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong
việc tổ chức trao đổi, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
5. Tự đánh giá:
5.1. Xác định trường đạt hay không đạt từng chỉ số của tiêu chí:
Chỉ số a: Đạt
Chỉ số b: Đạt
Chỉ số c: Đạt
5.2. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt
Xác nhận của Nhóm trưởng

QN, ngày 26 tháng 10 năm 2012.
Người viết

(Ký)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn A

Nguyễn Thị C

P4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×