Tải bản đầy đủ

Phụ lục III danh muc minh chung

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG
(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT)
DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG
(Lập bảng theo chiều ngang của khổ giấy A4)
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và
các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
TT

Mã minh
chứng

1

H1-1-01-01

2

H1-1-01-02


3

H1-1-01-03

4

H1-1-01-04

5
6
7
8
9

H1-1-01-05
H1-1-01-06
H1-1-01-07
H1-1-01-08
H1-1-01-09

Số, ngày ban hành,
hoặc thời điểm
phỏng vấn, quan sát

Tên minh chứng

Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng 01/9/2006
Quyết định bổ nhiệm phó hiệu
2005, 2006, 2010
trưởng
Hồ sơ của Hội đồng trường
Hồ sơ của Hội đồng thi đua khen
thưởng và kỷ luật
Hồ sơ Hội đồng tư vấn
Hồ sơ Đảng
Hồ sơ Công đoàn
Hồ sơ Đoàn trường
Hồ sơ Hội khuyến học

P6Nơi ban hành hoặc
người thực hiện

Ghi chú

UBND tỉnh Y
Sở GD&ĐT Y

2007-2012

Sở GD&ĐT Y,
trường THPT X

2007-2012

Trường THPT X

2007-2012
2007-2012
2007-2012
2007-2012
2009-2012

Trường THPT X
Trường THPT X
Trường THPT X
Trường THPT X
Trường THPT X

Có ở đâu ?
Có ở đâu ?
Có ở đâu ?
Có ở đâu ?
Có ở đâu ?
Có ở đâu ?
Có ở đâu ?


10

H1-1-01-10

11

H1-1-01-11

12

H1-1-01-12

Quyết định về việc thành lập các
2007-2012
tổ chuyên môn và tổ văn phòng
Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng tổ
chuyên môn, tổ phó chuyên môn và
2007-2012
tổ trưởng tổ văn phòng, tổ phó tổ
văn phòng
Hồ sơ các tổ chuyên môn
2007-2012

Trường THPT X
Trường THPT X
Trường THPT X

Có ở đâu ?

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 4: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng (tổ Giáo vụ và
Quản lý học sinh, tổ Quản trị Đời sống, các bộ phận khác đối với trường chuyên biệt) theo quy định tại Điều lệ
trường trung học.
TT

Mã minh
chứng

1

H1-1-04-01

2

H1-1-04-02

3

H1-1-04-03

Số, ngày ban hành,
hoặc thời điểm
Nơi ban hành hoặc
phỏng vấn, quan
người thực hiện
sát

Tên minh chứng

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân
2007-2012
viên các tổ trong nhà trường
Báo cáo tổng kết của nhà trường
2007-2012
có nội dung về cơ cấu tổ chức
Hồ sơ chuyên môn của các cá
2007-2012
nhân.

P6

Ghi chú

Trường THPT X
Trường THPT X
Trường THPT X

Có ở đâu ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×