Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 2 tc 4

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
Tiêu chí 4: Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định đối với đội ngũ nhân viên của
nhà trường.
a) Số lượng nhân viên đảm bảo quy định;
b) Nhân viên kế toán, văn thư, y tế, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị dạy học có trình độ trung cấp trở lên theo
đúng chuyên môn; các nhân viên khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo vị trí công việc;
c) Thực hiện các nhiệm vụ được giao và được đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định.
2.4.1. Mô tả hiện trạng :
Từ năm học 2007-2008 đến năm học 2010-2011, trường mới có 03 nhân viên (kế toán, thư viện, văn phòng) trong biên
chế, 01 nhân viên thiết bị hợp đồng. Năm học 2011-2012, trường có 05 nhân viên (kế toán, thư viện, văn phòng, thiết bị, y tế),
đủ số lượng theo quy định[H5-2-04-01]; [H1-1-01-06].
Nhân viên kế toán trình độ trung cấp, văn thư trình độ trung cấp, y tế trình độ trung cấp, viên chức thư viện, thiết bị trình
độ cao đẳng đúng chuyên môn; hằng năm được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo vị trí công việc, hiện có 1 NV đang theo học đại
học.(ĐH văn thư) [H5-2-04-01]; [H5-2-04-02].
Nhà trường thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên đúng quy định đều là NV được tuyển
dụng vào biên chế theo quy định hiện hành Các nhân viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và được đảm bảo các chế độ,
chính sách theo quy định [H1-1-01-06]; [H5-2-03-04].
2.4.2. Điểm mạnh:

Đội ngũ nhân viên của nhà trường đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đều là NV trong biên chế được tuyển dụng, hưởng
lương và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành.
Nhân viên kế toán, văn thư, y tế, nhân viên thư viện, thiết bị đạt chuẩn trình độ đào tạo, bè trí đúng chuyên môn. Hằng
năm được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo vị trí công việc; có năng lực, tuổi đời còn trẻ, được đào tạo đúng chuyên ngành là điều


kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và được đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định. Hiện đang có NV văn
phòng đang theo học đại học tại chức chuyên ngành.
2.4. 3. Điểm yếu:
Kinh nghiệm của một số nhân viên còn hạn chế do số năm công tác còn ít.
2.4.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ theo vị trí công tác để thực hiện nhiệm vụ chức trách tốt hơn. Động viên cá nhân
tự bồi dưỡng nâng cao trình độ CM.
2.4.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí 4: Đạt

Chỉ số b: Đạt.

Người viết báo cáo: Châu Thị Liễu

Chỉ số c: ĐạtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×