Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 2 tc 3

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
Nhóm 2
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
Tiêu chí 3: Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các
quyền của giáo viên.
a) Xếp loại chung cuối năm học của giáo viên đạt từ loại trung bình trở
lên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở.
b) Số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (quận,
thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên đối với trung học cơ sở …đáp ứng
yêu cầu;
c) Đảm bảo các quyền của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường
tiểu học, Điều lệ trường trung học và của pháp luật.
2.3.1. Mô tả hiện trạng:
Cuối mỗi năm học, hiệu trưởng đã tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên
đúng quy trình: giáo viên tự đánh giá, tổ chuyên môn góp ý xếp loại, hiệu
trưởng thăm do ý kiến của hội đồng đánh giá, xếp loại giáo viên và ra quyết
định công nhận kết quả của hội đồng đánh giá, công khai trong hội nghị tổng
kết năm học. Qua các năm học giáo viên được xếp loại khá trở lên đạt 100%
theo quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, năm học

2011-2012 toàn trường 33 GV trong đó xếp loại xuất sắc 13, loại khá 20
không có GV xếp loại TB (tổ XH 14 GV loại SX 5, khá 9; tổ TN 11 GV loại
SX 4, khá 7; tổ Hóa – Sinh 8 GV loại SX 4, loại khá 4) hồ sơ đánh giá đúng
quy định, lưu trữ đầy đủ, có hệ thống [H5-2-03-01].
Số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh
16/33 giáo viên toàn trường (48,5%) tỷ lệ khá cao đáp ứng yêu cầu giảng dạy,
thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng nhà trường [H5-2-03-02]; [H5-2-0303].
Nhà trường đã phổ biến cho cán bộ viên chức quyền, nghĩa vụ, trách
nhiệm theo quy định của Điều lệ trường trung học và của Pháp luật. Đồng
thời tạo điều kiện cho cán bộ viên chức thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, trách
nhiệm của mình. Các quyền của giáo viên được đảm bảo theo quy định của
Điều lệ trường trung học và của pháp luật, được thể hiện rõ trong quy chế
dân chủ nội bộ [H5-2-03-04].
2.3.2. Điểm mạnh:
Đã tiến hành đánh giá xếp loại GV theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
trung học cơ sở. Hồ sơ đánh giá đúng quy định, lưu trữ đầy đủ, có hệ thống.


Xếp loại chung cuối năm học của giáo viên đạt từ loại khá trở lên theo
Quy định trong năm học 2011-2012 toàn trường 33 GV trong đó xếp loại
xuất sắc 13, loại khá 20 không có GV xếp loại TB. Số lượng giáo viên đạt
danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh 16/33 giáo viên toàn trường
(48,5%) tỷ lệ khá cao đáp ứng yêu cầu giảng dạy, thực hiện đổi mới nâng cao
chất lượng nhà trường.
Các quyền của giáo viên được đảm bảo theo quy định của Điều lệ
trường trung học và của pháp luật, được thể hiện rõ trong quy chế dân chủ
nội bộ.
2.3.3. Điểm yếu:
Việc đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp mới thực hiện được 2 năm do
thông tư mới ban hành, cấp trên mới triển khai thực hiện.
2.3.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục nghiên cứu, phổ biến triển khai đầy đủ và rút kinh nghiệm của
việc tổ chức đánh giá GV nhằm nâng cao tác dụng động viên đội ngũ tự giác
phấn đấu cao hơn để đạt và vượt chuẩn quy định, lưu trữ kết quả đánh giá có hệ
thống đảm bảo tính pháp lý cao.
2.3.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí 3: Đạt

Chỉ số b: Đạt.

Người viết báo cáo: Phạm Thị Hồng Phượng

Chỉ số c: ĐạtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×