Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 2 tc 2

Báo cáo tiêu chuẩn 2
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ
trường trung học.
a) Số lượng và cơ cấu giáo viên đảm bảo để dạy các môn học bắt buộc theo quy
định;
b) Giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ
trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên làm công tác tư vấn cho học
sinh đảm bảo quy định;
c) Đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn theo quy định.
1. Mô tả hiện trạng:
Số lượng và cơ cấu giáo viên đảm bảo để dạy các môn học bắt buộc đảm bảo theo
quy định; Bố trí giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng
phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên làm công tác tư vấn cho
học sinh đúng chuyên ngành, đạt chuẩn đào tạo có năng lực hoạt động tốt, kinh
nghiệm công tác tư vấn hiệu quả tốt; [H5.2.02.01],
Đến nay 100% giáo viên của nhà trường đạt chuẩn trình độ đào tạo trong đó có
23/34giáo viên (67.6%) trên chuẩn, 100% tổ trưởng và 100% tổ phó tổ chuyên môn có
trình độ đại học. Hiện tại trường đang có 1 GV và 2NV đi học theo học đại học nâng
chuẩn. Toàn hội đồng 25/41(61%) CBGVNV đạt trình độ trên chuẩn. [H5.2.02.02]

Nhà trường có kế hoạch và triển khai có hiệu quả công tác bồi dưỡng, chuẩn
hoá, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên. Hằng năm, rà soát, đánh giá để
cải tiến công tác bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên. [H5.2.02.03], [H1.1.01.02]*
2. Điểm mạnh:
Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên đảm bảo theo quy định của Điều lệ
trường trung học. GV đạt trình độ trên chuẩn đào tạo đạt tỷ lệ cao(67.6%). Không có
GV chưa đạt chuẩn. Nhà trường có kế hoạch và triển khai hiệu quả công tác bồi
dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên. Bố trí giáo viên
làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên
Tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh đạt chuẩn, đúng
chuyên ngành đào tạo có năng lực hoạt động tốt, có kinh nghiệm công tác tư vấn ;
3. Điểm yếu:
Chưa có kinh phí hỗ trợ người học khi đi học nâng chuẩn.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ dài hạn khả thi tạo điều
kiện hỗ trợ kinh phí cho GV đi học đáp ứng theo cầu ngày càng cao trong những năm
sắp tới.


Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên đặc biệt là khả năng
UDCNTT, trình độ ngoại ngữ. Tin học phấn đấu 100% GV có chứng chỉ A ngoại ngữ và
tin học trở lên vào năm 2014.
5. Tự đánh giá:
5.1. Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu từng chỉ số của tiêu chí:
Chỉ số a: Đạt.
Chỉ số b: Đạt.
Chỉ số c: Đạt
5.2. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt
Người đánh giá
Nguyễn Thị Thùy NhungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×