Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 2 tc 1

Báo cáo tiêu chuẩn 2 ( tieu chí 1)
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
Tiêu chí 1: Năng lực của cán bộ quản lý trong quá trình triển khai các hoạt
động giáo dục.
a) Số năm dạy học của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (không kể thời gian tập sự)
theo quy định của Điều lệ trường trung học;
b) Đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hằng năm theo Quy định Chuẩn hiệu
trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có
nhiều cấp học;
c) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lý
giáo dục theo quy định
1. Mô tả hiện trạng :
Tiêu chí 1:
Năng lực của cán bộ quản lý trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục khá
tốt, điều hành quản lý nhà trường có nền nếp, nghiêm túc; đã cùng với đội ngũ xây
dựng trường đạt chuẩn quốc gia. [H5.2.01.01],
Số năm dạy học của hiệu trưởng 36 năm, phó hiệu trưởng 34 năm đạt chuẩn đào
tạo, và được bổ nhiệm đúng theo quy định của Điều lệ trường trung học; [H5.2.01.02]
Đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hằng năm theo Quy định Chuẩn hiệu
trưởng trường THCS được cấp trên xếp loại xuất sắc. [H5.2.01.03], [H1.1.01.02]*
Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đã được bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lý

giáo dục theo quy định; đã qua lớp BDCBQLGD, BDKTQLNN, BDLLCT
2. Điểm mạnh:
Năng lực của cán bộ quản lý trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục tốt,
điều hành quản lý nhà trường có nền nếp, nghiêm túc; đã cùng với đội ngũ xây dựng
trường đạt chuẩn quốc gia.
Số năm dạy học của hiệu trưởng 32 năm, phó hiệu trưởng 14 năm có bề dày kinh
nghiệm quản lý tốt, đạt chuẩn đào tạo, đã được bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và
quản lý giáo dục theo quy định và được bổ nhiệm đúng theo quy định của Điều lệ
trường trung học.
Đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hằng năm theo Quy định Chuẩn hiệu
trưởng trường trung học cơ sở đạt loại xuất sắc. Nhiều năm đã đạt danh hiệu giáo viên
tiên tiến, chiến sỹ thi đua, và hiệu trưởng, P. hiệu trưởng đều đạt giáo viên dạy giỏi
huyện.
3. Điểm yếu:
Hiệu trưởng trình độ ngoại ngữ còn hạn chế.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Hiệu trưởng:Tích cực tự học để nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn mọi mặt và
trình độ ngoại ngữ nói riêng; học hỏi kinh nghiệm thực tế để quản lý có hiệu quả hơn.


Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu,
tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, chủ động, sáng tạo trong công việc, nắm
bắt và triển khai các nhiệm vụ kịp thời hơn, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh từ thực
tiễn quản lí nhà trường.
5. Tự đánh giá:
5.1. Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu từng chỉ số của tiêu chí:
Chỉ số a: Đạt.
Chỉ số b: Đạt.
Chỉ số c: Đạt
5.2. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt
Người đánh giá
Nguyễn Thị Thùy NhungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×