Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 1 tc 3

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thuỷ
Nhóm 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức
xã hội khác và các hội đồng hoạt động theo quy định của Điều lệ trường trung học
và quy định của pháp luật.
a) Hoạt động đúng quy định;
b) Lãnh đạo, tư vấn cho hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và
quyền hạn của mình;
c) Thực hiện rà soát, đánh giá các hoạt động sau mỗi học kỳ.
1.3.1. Mô tả hiện trạng:
Trường có các tổ chức cần thiết theo quy định. Chi bộ Đảng có 24 đảng
viên, chi ủy có 3 người [H1-1-01-01]Công đoàn trường có 42 đoàn viên, BCH có 5
ủy viên, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 21 đoàn viên giáo viên, BCH
chi đoàn có 5 ủy viên, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có 483 đội viên,
BCH liên đội có 16 ủy viên, Hội đồng thi đua và khen thưởng có 13 ủy viên[H1-101-05], Hội đồng tư vấn có 13 ủy viên [H1-1-01-05]; Hội cha mẹ học sinh có 16 ủy
viên cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở; tổ
chức hoạt động đúng quy định. Riêng Hội đồng trường mới được thành lập, có 11

ủy viên đã xây dựng đầy đủ các văn bản pháp quy và bước đầu triển khai hoạt động;
[H1-1-03-02];[H1-1-03-03]; [H1-1-03-04];[H1-1-01-06].
Cơ bản các tổ chức nhà trường được xây dựng và kiện toàn biên chế đầy đủ,
tổ chức hoạt động có hiệu quả bám sát các quy định của Điều lệ trường trung học
và các văn bản hướng dẫn liên quan. Lãnh đạo, tư vấn có hiệu quả cho hiệu trưởng
thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và quyền hạn của mình.[H1-1-03-01];
[H1-1-03-02];[H1-1-03-03];[H1-1-03-04];[H1-1-03-05];[H1-1-03-6];[H1-1-03-7];
[H1-1-03-08]; [H1-1-01-09].[H1-1-03-10]; [H1-1-03-11].
Thực hiện đầy đủ việc rà soát, đánh giá các hoạt động sau mỗi học kỳ [H1-103-09];[H1-1-03-10];[H1-1-03-11]; [H1-1-03-06]; [H1-1-01-06].
1.3.2. Điểm mạnh:
Các tổ chức nhà trường được xây dựng và kiện toàn đầy đủ, tổ chức hoạt
động đúng quy định có hiệu quả bám sát các quy định của Điều lệ trường trung học
và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Các nghị quyết của Hội đồng trường được triển khai thực hiện nghiêm túc,
lãnh đạo, tư vấn có hiệu quả cho hiệu trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ.
Các tổ chức trong trường đã tiến hành rà soát, đánh giá để cải tiến các hoạt
động trong mỗi học kỳ và hàng năm góp phần hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Chi bộ hàng năm đều được Đảng ủy Xã Hồng
Thủy đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Các đảng viên
đều được xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ qua các năm.


Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội phối hợp tổ chức các hoạt động có hiệu quả,
thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong các hoạt động, tổ chức
được nhiều phong trào thi đua bổ ích.
1.3. 3. Điểm yếu:
Các quyết định thành lập của các tổ chức trong trường chưa lưu giữ đầy đủ
(chi bộ, chi đoàn, liên đội).
1.3. 4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục kiện toàn các hội đồng, phân công phân nhiệm vụ cụ thể ngay từ đầu
các năm học.
Tạo điều kiện để các tổ chức nhà trường làm tốt việc rà soát đánh giá hiệu
quả công tác định kỳ theo quy định, đi sâu vào nội dung hoạt động đúng, chức
năng nâng cao hiệu quả.
Tập trung xây dựng cũng cố tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn - Đội vững
mạnh; Tiếp tục tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua với
nhiều hình thức phong phú phù hợp đạt kết quả cao.
Động viên khen thưởng đúng mức để khuyến khích các tổ chức hoạt động
trong nhà trường có hiệu quả.
1.3.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí 3: Đạt

Chỉ số b: Đạt.

Người viết báo cáo: Hoàng Thị Mùi

2

Chỉ số c: Đạt


3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×