Tải bản đầy đủ

Tieu chaun 1 tc 1

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Điều lệ trường
trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều
cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
a) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (hội đồng trường đối với
trường công lập, hội đồng thi đua và khen thưởng, hội đồng kỷ luật, các hội
đồng tư vấn khác.
b) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã
hội khác.
c) Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng.
1.1.1. Mô tả hiện trạng:
Trường có 01 Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng đúng theo quy định trường
hạng 3 có trình độ chuyên môn ĐHSP; đã được tham gia các lớp bồi dưỡng lí luận
chính trị, nghiệp vụ quản lí giáo dục; Có quyết định bổ nhiệm và các chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ [H1-1-01-01]; [H1-1-01-02]. Trường có Hội đồng trường gồm
11 thành viên được thành lập theo quyết định số 15/QĐ-HTngày 28/9/2010 của
Hiệu trưởng trường THCS Hồng Thuỷ [H1-1-01-03]. Có các hội đồng tư vấn khác
đó là: Hội đồng giáo dục, Hội đồng thi đua, khen thưởng, Ban kiểm tra nội bộ,

đánh giá xếp loại giáo viên được thành lập theo từng năm học đầy đủ thành phần
do hiệu trưởng quyết định và được quy định rõ về thành phần, nhiệm vụ, thời gian
hoạt động cụ thể [H1-1-01-04]; [H1-1-01-05]; [H1-1-01-06].
Trường có chi bộ Đảng gồm 24 đảng viên[H1-1-01-07];[H1-1-01-08];[H11-01-09].Tổ chức Công đoàn gồm 42 đoàn viên lao động trong đó biên chế 38,
hợp đồng 04, được biên chế thành 04 tổ Công đoàn; Có chi đoàn thanh niên gồm
21 đoàn viên giáo viên [H1-1-01-10], có Liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí
Minh với 16 chi đội với tổng số 539 đội viên [H1-1-01-11];[H1-1-01-06].
Trường có 3 tổ chuyên môn: tổ Toán Lý gồm có 08 GV, tổ Hoá Sinh gồm
có 11 GV, tổ Văn Sử gồm có 16 GV đảm bảo đủ để giảng dạy các bộ môn và 1
Tổng phụ trách Đội. Tổ Văn phòng có 5 viên chức làm văn thư lưu trữ, kế toán,
y tế trường học, thiết bị, thư viện. Tất cả được thành lập đúng theo quy định của
Điều lệ trường trung học[H1-1-01-12]; [H1-1-01-13].
1.1.2. Điểm mạnh:
Nhà trường có Chi bộ đảng với 24 đảng viên đây là một điều kiện thuận
lợi để Chi bộ nhà trường phân công phụ trách, lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện tốt
các tổ chức đoàn thể trong trường.
Các tổ chức, bộ máy trong nhà trường được kiện toàn đầy đủ, phù hợp,
đúng quy định, cơ cấu đúng thành phần, phân công nhiệm vụ rõ ràng theo quy
định.


Nhà trường có đủ biên chế cán bộ quản lý. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
đã tốt nghiệp ĐHSP, đã qua các lớp BD nghiệp vụ, có quyết định bổ nhiệm quản
lý và các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đầy đủ, tường minh.
Hội đồng thi đua và khen thưởng của nhà trường luôn làm tốt mọi chức
năng, nhiệm vụ theo quy định, góp phần động viên và thúc đẩy thi đua dạy tốt
học tốt trong nhà trường nhằm thực hiện thành công chiến lược giáo dục của nhà
trường, của ngành giáo dục.
Có đủ các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng số lượng
đúng biên chế, có điều kiện để hỗ trợ nhau trong các hoạt động chung của nhà
trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
1.1.3. Điểm yếu:
Hội đồng trường mới thành lập tháng 9 năm 2010 nên công tác chỉ đạo,
giám sát các hoạt động nhà trường chưa được phát huy đúng mức.
Tham gia các hoạt động Đoàn còn hạn chế vì thời gian dành nhiều cho
việc đầu tư chuyên môn và kinh phí hoạt động hạn chế.
1.1.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức của nhà trường phù hợp với quy định của Điều
lệ trường trung học; hàng năm kiện toàn các hội đồng tư vấn, các ban trong
nhà trường kịp thời.
Tiếp tục rút kinh nghiệm để Hội đồng trường hoạt động có hiệu quả cao
hơn.
Quán triệt, phổ biến đầy đủ các văn bản, đường lối chính sách của
Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của ngành, của trường cho các thành viên trong
Hội đồng trường, các ban trong nhà trường nghiên cứu để làm tốt chức năng,
nhiệm vụ được giao.
Đầu tư kinh phí cho các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để có điều
kiên hoạt động.
1.1.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí 1: Đạt

Chỉ số b: Đạt.

Xác nhận của Nhóm trưởng

Chỉ số c: Đạt

Hồng Thuỷ, ngày 27 tháng 3 năm 2013
Người viết
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Văn SanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×