Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 5 tc 7

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
Nhóm 5
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
Tiêu chí 7. Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống thông qua các hoạt động học tập,
hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh.
a) Giáo dục các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng ra quyết định,
suy xét và giải quyết vấn đề, kỹ năng đặt mục tiêu, kỹ năng ứng phó, kiềm chế, kỹ
năng hợp tác và làm việc theo nhóm cho học sinh;
b) Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua giáo dục ý thức
chấp hành luật giao thông; cách tự phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và
các tai nạn thương tích khác; thông qua việc thực hiện các quy định về cách ứng xử
có văn hóa, đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau;
c) Giáo dục và tư vấn về sức khỏe thể chất và tinh thần, giáo dục về giới tính,
tình yêu, hôn nhân, gia đình phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.
5.7.1. Mô tả hiện trạng:
Các nội dung giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống đã được nhà trường phổ biến, triển
khai thông qua các hoạt động học tập, hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp. Một số kỹ năng cụ thể như giáo dục các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự nhận

thức, kỹ năng ra quyết định, suy xét và giải quyết vấn đề, kỹ năng đặt mục tiêu, kỹ năng
ứng phó, kiềm chế, kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm cho HS đã được nhà trường
triển khai tích hợp trong các môn học, hoạt động tập thể ngoài giờ lên lớp [H10-5-0701].
Việc giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho HS thông qua giáo dục ý thức chấp
hành luật giao thông, cách tự phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn
thương tích khác, thông qua việc thực hiện các quy định về cách ứng xử có văn hóa,
đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau đã được nhà trường quan tâm hướng dẫn. Nhà


trường đã huy động khai thác các nguồn lực, thiết bị, các kênh thông tin để tuyên
truyền, thực hiện các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống [H10-5-07-01]; [H105-07-02].
Nhà trường đã tổ chức triển khai công tác giáo dục và tư vấn về sức khoẻ thể chất
và tinh thần, giáo dục về giới tính, tình yêu, hôn nhân, gia đình phù hợp với tâm sinh lý
lứa tuổi học sinh; Hằng năm đã liên hệ với trung tâm y tế huyện để tuyên truyền về
việc châm sóc bảo vệ sức khỏe vị thành niên, tiêm phòng uốn ván cho học sinh nữ khối
8, 9 định kỳ mỗi năm 2 lần[H10-5-07-03].
5.7.2. Điểm mạnh:
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai đồng bộ nghiêm túc chương
trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Hình thức tổ chức phong phú, hấp dẫn thu hút sự tham gia của học sinh.
Việc giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua giáo dục ý thức chấp
hành luật giao thông; cách tự phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn
thương tích khác; thông qua việc thực hiện các quy định về cách ứng xử có văn hóa,
đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau, công tác giáo dục và tư vấn về sức khoẻ thể chất và
tinh thần, giáo dục về giới tính, tình yêu, hôn nhân, gia đình phù hợp với tâm sinh lý lứa
tuổi học sinh đã được nhà trường quan tâm hướng dẫn.
Nhà trường đã triệt để khai thác có hiệu quả các nguồn lực, thiết bị, các kênh thông
tin hiện có để tuyên truyền, thực hiện các hoạt động.
5.7.3. Điểm yếu:
Một số học sinh chưa mạnh dạn trong việc tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng
sống.
Các nội dung giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống truyền đạt đến học sinh phần lớn là do
kinh nghiệm tham khảo, tích lũy từ thực tế, tự thân của nhà trường, của đội ngũ Giáo viên và
chỉ được tiến hành tích hợp trong bộ môn, trong các hoạt động của trường nên kết quả chưa
đồng đều thống nhất theo một chuẩn mực cụ thể.
5.7.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường để giáo dục
kỹ năng sống cho học sinh.


Nhà trường vận động đội ngũ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm từ thực tế, thống nhất
thành tài liệu tiến hành giáo dục tích hợp trong bộ môn, trong các hoạt động của trường
thống nhất theo chuẩn mực chung.
5.7.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.

Chỉ số b: Đạt.

Chỉ số c: Đạt

Tiêu chí 7: Đạt

Người viết báo cáo: Võ Thị Khánh MinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×