Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 5 tc 3

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
Nhóm 2
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
Tiêu chí 3: Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục của địa phương.
a) Lập kế hoạch, triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục theo
nhiệm vụ được chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giáo dục cấp
trên giao;
b) Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục so với nhiệm vụ được giao;
c) Kiểm tra, đánh giá công tác phổ cập giáo dục theo định kỳ để có
biện pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả.
5.3.1. Mô tả hiện trạng:
Nhà trường đã lập kế hoạch, triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo
dục theo nhiệm vụ được chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giáo dục
cấp trên giao [H9-5-03-01]. Hàng năm đã tổ chức phối hợp với các trường
trên địa bàn điều tra tổng hợp số liệu chính xác tạo điều kiện xây dựng kế
hoạch phổ cập khả thi [H9-5-03-03].
Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục hàng năm đều đạt ở mức cao so với
nhiệm vụ được giao (tỷ lệ phổ cập đạt 93.6%) [H9-5-03-02];[H9-5-03-03];
[H1-1-01-06]; [H9-5-03-04].

Việc kiểm tra, đánh giá công tác phổ cập giáo dục được tiến hành
thường xuyên theo định kỳ và đã có những biện pháp để duy trì, cải tiến và
nâng cao hiệu quả [H9-5-03-02]; [H9-5-03-04]; [H9-5-03-05].
5.3.2. Điểm mạnh:
Nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục của địa phương.
Công tác lập kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục được
tiến hành thường xuyên. Kế hoạch của nhà trường về thực hiện nhiệm vụ
phổ cập giáo dục phù hợp với đặc điểm của địa phương xã Hồng Thủy. Tổ
chức triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục có hiệu quả từ khâu điều
tra, xử lý số liệu, hoàn chỉnh hồ sơ và thủ tục kiểm tra công nhận hằng năm
đúng quy định.
Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục hàng năm đều đạt ở mức cao.
Việc kiểm tra, đánh giá công tác phổ cập GD được tiến hành thường
xuyên theo định kỳ và đã có những biện pháp để duy trì, cải tiến và nâng cao
hiệu quả.


5.3.3. Điểm yếu:
Tiếp cận tiêu chuẩn phổ cập THPT còn hạn chế.
Địa bàn xã rộng, địa hình phức tạp nên vệc điều tra phổ cập theo hộ
gia đình còn gặp nhiều khó khăn.
5.3.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục kiểm tra, đánh giá công tác phổ cập giáo dục thường xuyên
theo định kỳ và đề ra những biện pháp khả thi để duy trì, cải tiến và nâng
cao hiệu quả đặc biệt đối với mục tiêu phổ cập trung học phổ thông.
Tham mưu tích cực với lãnh đạo phường để có biện pháp quản lý hộ
khẩu chặt chẽ hơn, cấp giấy khai sinh kịp thời với những thông tin chính
xác.
Tăng cường phối hợp với phụ huynh học sinh, tuyên truyền để nâng cao
nhận thức của phụ huynh nhằm động viên học sinh tích cực học tập, duy trì
sĩ số, ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học.
5.3.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí 3: Đạt

Chỉ số b: Đạt.

Chỉ số c: Đạt

Người viết báo cáo: Võ Văn CườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×