Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 5 tc 2

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
Nhóm 2

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
Tiêu chí 2. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự chuyên
cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng
tự học của học sinh.
a) Sử dụng hợp lý sách giáo khoa; liên hệ thực tế khi dạy học, dạy học
tích hợp; thực hiện cân đối giữa truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ năng
tư duy cho học sinh trong quá trình dạy học;
b) Ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin trong dạy học, đổi mới đánh
giá và hướng dẫn học sinh tự biết đánh giá kết quả học tập;
c) Hướng dẫn học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo và biết
phản biện.
5.2.1. Mô tả hiện trạng:
Nhà trường đã tổ chức phong trào đổi mới phương pháp dạy học rộng rãi
trong toàn đội ngũ GV và HS nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ
động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu [H11-01-06]; [H9-5-02-01].
Quan tâm đến việc khai thác sử dụng hợp lý sách giáo khoa vào dạy học;

chú ý liên hệ thực tế khi dạy học, dạy học tích hợp; thực hiện cân đối giữa
truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ năng tư duy cho HS trong quá trình dạy
học [H9-5-02-02].
Ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin trong dạy học [H9-5-02-03], chú ý
cải tiến, đổi mới đánh giá và hướng dẫn HS biết tự đánh giá kết quả học tập,
học tập tích cực, chủ động, sáng tạo và biết phản biện. Phong trào nghiên cứu
viết sáng kiến kinh nghiệm dạy học của trường khá sôi nổi bước đầu đem lại
một số kết quả cụ thể trong dạy học [H1-1-01-06]; [H9-5-02-04]; [H9-5-02-05].
5.2.2. Điểm mạnh:
Nhà trường đã tổ chức phong trào nghiên cứu viết sáng kiến kinh nghiệm
cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học rộng rãi trong toàn đội ngũ giáo viên và
học sinh nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý
thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của HS bước đầu đem lại một số kết
quả cụ thể trong dạy học .


Giáo viên dạy học đã có ý thức quan tâm đến việc áp dụng công nghệ
thông tin từ khâu soạn bài đến dạy trên lớp, phần lớn giáo viên còn trẻ nên sử
dụng thành thạo các phần mềm dạy học. khai thác sử dụng hợp lý sách giáo
khoa vào dạy học; chú ý liên hệ thực tế khi dạy học, dạy học tích hợp; thực hiện
cân đối giữa truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ năng tư duy cho học sinh
trong quá trình dạy học; Chú ý cải tiến, đổi mới đánh giá; Hướng dẫn học sinh
học tập tích cực, chủ động, sáng tạo và biết phản biện.
5.2.3. Điểm yếu: CSVC chưa đáp ứng nhu cầu cho việc ĐMPPDH, một số
giáo viên lớn tuổi việc tiếp cận với công nghệ thông tin còn hạn chế.
5.2.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tăng trưởng CSVC, phương tiện DH hiện đại; Tiếp tục chú trọng nâng cao
chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp DH, KT đánh
giá, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên khai thác và ứng dụng công nghệ thông
tin vào dạy học. Chuyên môn tiếp tục tổ chức các chuyên đề về ứng dụng
công nghệ thông tin vào dạy học - Bài giảng E.Learning, powerpoint.
Giáo viên thường xuyên tự học, tự nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy
học, kiểm tra đánh giá học sinh, tích cực áp dụng phương pháp dạy học phát
huy trí thông minh sáng tạo của học sinh.
Tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học
trong các tổ chuyên môn của nhà trường, sinh hoạt CM liên trường.
5.2.5. Tự đánh giá:
5.2.5.1. Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu từng chỉ số
của tiêu chí:
Chỉ số a
Chỉ số b
Chỉ số c
Đạt:
Đạt:
Đạt:
Không đạt:
Không đạt:
Không đạt:
5.2.5.2. Tự đánh giá tiêu chí 2:
Đạt:
Không đạt:

BGH nhà trường

Nhóm trưởng

Lê Đình Lý

Người viết báo cáo:

Nguyễn Văn LợiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×