Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 5 tc 1

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
Nhóm 2
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
Tiêu chí 1. Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục
địa phương.
a) Kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần của
nhà trường đảm bảo quy định;
b) Thực hiện kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập
từng môn theo quy định;
c) Rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy
và học tập hàng tháng.
5.1.1. Mô tả hiện trạng:
Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý
giáo dục địa phương [H9-5-01-01].
Thực hiện đầy đủ kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập
từng môn học theo quy định [H1-1-01-06]. Kế hoạch giảng dạy và học tập từng
môn học được thực hiện đúng theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và

Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thể hiện qua kế hoạch tuần, tháng, học kỳ của
các tổ chuyên môn, lịch báo giảng của từng giáo viên và sổ đầu bài của các
lớp[H9-5-01-02]; [H9-5-01-03]; [H9-5-01-04]; [H9-5-01-05].
Hằng tháng, căn cứ vào kế hoạch chung của trường nhà trường đã rà soát,
đánh giá thông qua các loại hồ sơ của tổ chuyên môn, sổ báo giảng, sổ đầu bài,
sổ gọi tên ghi điểm để kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch thời gian năm học, kế
hoạch giảng dạy và học tập để có biện pháp chỉ đạo kịp thời [H9-5-01-06];[H95-01-07].
5.1.2. Điểm mạnh:
Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý
giáo dục địa phương.
Các kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần đã
được xây dựng công khai, dân chủ trong Hội đồng giáo dục và triển khai thực hiện
nghiêm túc, đạt kết quả cao qua từng năm học; Định kỳ đã tiến hành rà soát, đánh
giá việc thực hiện kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập kịp thời.
Các bộ phận chuyên môn có kế hoạch cụ thể thực hiện giảng dạy cho từng
môn học theo hướng dẫn của các cấp. Sinh hoạt chuyên môn có nền nếp ổn định.
5.1.3. Điểm yếu:


Một số ít giáo viên chưa đảm bảo tiến độ chương trình, do những ngày nghỉ
Tết, lễ, bão lụt trùng với kế hoạch dạy bộ môn, thời khóa biểu.
Một số văn bản điều chỉnh đến với trường chưa kịp thời nên ảnh hưởng đến
việc triển khai thực hiện.
5.1.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục xây dựng kế hoạch chương trình dạy học khả thi và tổ chức thực
hiện, rà soát kiểm tra đánh giá định kỳ nghiêm túc.
Thường xuyên cập nhật, bổ sung những điều chỉnh thay đổi về chương trình
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào
tạo vào kế hoạch dạy và học (nếu có).
5.1.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí 1: Đạt

Chỉ số b: Đạt.
Người viết báo cáo: Lê Đình Lý

2

Chỉ số c: ĐạtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×