Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 3 tc 6

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hång Thủy
Nhóm 3
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
Tiêu chí 6. Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng
dạy học.
a) Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy và học tập đảm bảo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
b) Việc sử dụng thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp và tự làm một số đồ dùng dạy
học của giáo viên đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
c) Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học hằng năm.
3.6.1. Mô tả hiện trạng:
Về thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học, nhà trường đã mua sắm đủ ở mức tối thiểu để
phục vụ giảng dạy và học tập đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo [H7-3-0601].
Việc sử dụng thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp và tự làm một số đồ dùng dạy học
của giáo viên thường xuyên [H7-3-06-02] có nền nếp đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục
và Đào tạo, góp phần tạo hứng thú cho học sinh học tập, giáo viên đổi mới phương pháp
nâng cao chất lượng giáo dục[H1-1-01-06]; [H7-3-06-03].
Hµng năm đã tiến hành kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy
học kịp thời, lưu hồ sơ đầy đủ [H7-3-06-04].

3.6.2. Điểm mạnh:
Nhà trường đã mua sắm thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học đủ ở mức tối thiểu để phục
vụ giảng dạy và học tập đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Việc sử dụng thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp và tự làm một số đồ dùng dạy học của
giáo viên thường xuyên, có hiệu quả, có nền nếp góp phần tạo hứng thú cho học sinh học
tập, giúp giáo viên đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục;
Hµng năm đã tiến hành kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy
học kịp thời lưu trữ hồ sơ đầy đủ.
Nhân viên thiết bị tổ chức quản lý, sắp xếp các thiết bị dạy học hợp lý, khoa học và
có thái độ phục vụ tốt.
3.6.3. ĐiÓm yếu:
Số lượng đồ dùng dạy học tự làm hàng năm của giáo viên còn ít.


Hệ thống máy chiếu ở các phòng học còn thiếu chưa đáp ứng việc ứng dụng công nghệ
thông tin vào giảng dạy đại trà.
Kinh phí trang cấp cho trang thiết bị, đồ dùng dạy học còn hạn chế. Sự tăng trưởng hàng
năm chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giáo viên và học sinh
3.6.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Khuyến khích, động viên giáo viên tự làm đồ dùng dạy học 02 cái/năm
Tiếp tục huy động kinh phí để tăng trưởng thiết bị dạy học đầu tư mua sắm, lắp đặt hệ
thống máy chiếu tại các phòng học, phấn đấu năm học 2013-2014 trang bị kho¶ng 4
máy chiếu tại dãy phòng học
Quản lý theo dõi thường xuyên, khuyến khích, tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh
khai thác sử dụng có hiệu quả
3.6.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí 6: Đạt

Chỉ số b: Đạt.

Chỉ số c: Đạt

Người viết báo cáo: Nguyễn Thị H¶iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×