Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 3 tc 3

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
Nhóm 3
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
Tiêu chí 3. Khối phòng phục vụ học tập, trang thiết bị văn phòng phục vụ công
tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường trung học.
a) Khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính - quản trị, .. đảm bảo quy
định;
b) Trang thiết bị y tế tối thiểu và tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu đảm bảo
quy định;
c) Các loại máy văn phòng (máy tính, máy in) phục vụ công tác quản lý và giảng
dạy, máy tính nối mạng internet phục vụ các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu.
3.3.1. Mô tả hiện trạng:
Nhà trường đã quy hoạch xây dựng khối phòng phục vụ học tập tách riêng khu
nhà học, trang thiết bị văn phòng đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu công tác quản lý, hoạt
động dạy và học theo quy định của Điều lệ trường trung học. Khối phòng phục vụ học
tập tách riêng khu nhà học. Các phòng bộ môn, phòng Hiệu trưởng, kế toán, thư viện
đã được xây dựng kiên cố. Các phòng chức năng hành chính (phòng P HT, Văn
phòng họp Hội đồng) đang là các phòng cấp 4 đã bước đầu xuống cấp, chưa đảm bảo
an toàn tài sản, an toàn trong mùa mưa lụt, hiệu quả sử dụng phần nào còn hạn chế

[H1-1-01-06].
Khối phòng phục vụ nhu cầu học tập gồm có 8 phòng, khối phòng hành chính quản trị gồm có 4 phòng đảm bảo đủ cho các hoạt động [H6-3-03-01]. Có đủ trang
thiết bị y tế cần thiết và tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu đảm bảo theo quy định
[H6-3-03-02]; [H6-3-03-03]; [H6-3-03-04].
Các loại máy văn phòng số lượng khá phong phú: 34 máy tính để bàn, 04 máy tính
xách tay 5 máy in, 03 máy projector, 1 TV, 1 đầu đĩa, 1 bộ ampely, 1 máy ảnh, 2 điện
thoại bàn, 16 máy tính nối mạng internet, 1 mạng wifi, được nối mạng Lan, 1 website tất
cả được tổ chức hoạt động thường xuyên, phục vụ công tác quản lý và giảng dạy. Khai
thác sử dụng có hiệu quả đáp ứng yêu cầu phục vụ nâng cao chất lượng giáo dục và công
tác quản lý [H1-1-01-06]; [H1-1-09-03]; [H1-1-09-04].
3.3.2. Điểm mạnh:
Nhà trường đã quy hoạch xây dựng khối phòng phục vụ học tập, thực sự quan
tâm đầu tư mua sắm máy tính, trang thiết bị văn phòng hợp lý đảm bảo phục vụ nhu
cầu công tác quản lý, hoạt động dạy và học theo quy định của Điều lệ trường trung
học; Khối phòng phục vụ nhu cầu học tập đảm bảo quy định; Các loại máy văn phòng
số lượng đáp ứng các hoạt động thường xuyên, phục vụ công tác quản lý và giảng dạy
khai thác sử dụng có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và công tác quản lý


nhà trường. Khối phòng phục vụ học tập, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác
quản lý dạy và học được quy hoạch hợp lý theo đúng Điều lệ trường trung học.
Quan tâm đầu tư mua sắm đủ trang thiết bị y tế cần thiết, tủ thuốc với đủ các loại
thuốc thiết yếu;
3.3.3. Điểm yếu:
3 phòng hành chính cấp 4 đang xuống cấp cần được xây dựng kiên cố; Thiếu phòng
tập đa năng, phòng các tổ chức Đảng, đoàn thể.
3.3.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tích cực tham mưu với các cấp có thẩm quyền đầu tư kinh phí xây dựng các
phòng phục vụ học tập và khối hành chính, còn thiếu và chưa đảm bảo diện tích
vào năm 2013, 2014 theo quy hoạch, mua sắm thêm nội thất thiết bị, bàn ghế bổ sung cho
các phòng học đảm bảo các điều kiện phòng học theo đúng quy định.
3.3.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí 3: Đạt
Nhóm trưởng

Chỉ số b: Đạt.

Chỉ số c: Đạt

Hồng Thủy, ngày 26 tháng 3 năm 2013
Người viết báo cáo
Trần Thị Xuân Hiền
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×