Tải bản đầy đủ

QD bien che lop 2010 2011

PHÒNG GD-ĐT LỆ THUỶ
TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

Số: .../QĐ-HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Thủy, ngày10 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc biên chế lớp, số lượng học sinh và ban cán sự lớp năm học 2010-2011
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY
Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, ban hành kèm theo Thông tư
số:12/2011/TTBGD-ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kế hoạch phát triển năm học 2010-2011 đã được Phòng Giáo dục - Đào
tạo Lệ Thủy phê duyệt ngày 21/7/2009;
Căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 6 năm học 2010-2011;
Theo đề nghị của giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2010-2011,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Biên chế số lượnghọc sinh toàn trường thành 17 lớp với số lượng học sinh
từng lớp cụ thể (co danh sách kèm theo)
Điều 2. Bổ nhiệm ban cán sự các lớp gồm có lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó
năm học 2010-2011 (co danh sách kèm theo). Nhiệm kỳ của ban cán sự lớp là 1 năm
học (kết thúc khi năm học mới bắt đầu).
Điều 3. Ban cán sự lớp có nhiệm vụ tổ chức và quản lý điều hành hoạt động của lớp
theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm lớp.
Điều 4. Các giáo viên chủ nhiệm lớp, các bộ phận liên quan, các ban cán sự lớp có tên
trên và học sinh toàn trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 4(t/h).
- Lưu Văn phòng.

Lê Trung Chính


DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP
NĂM HỌC 2010-2011
TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY
(theo Quyết định số
/QĐ-HT ngày 8/9/2010 của Hiệu trưởng)

TT

Lớp

Lớp trưởng

1

6A

Nguyễn Anh Nhật

Nguyễn T Mai Phương

Nguyễn T Lan Trinh


2

6B

Nguyễn T Ngọc Trà

Nguyễn Thị Phước

Nguyễn Thị Khuyên

3

6C

Nguyễn Khánh Huyền

Lê Tiến Đạt

Nguyễn Thị Linh

7A

Nguyễn Thế Lực

Diệp Thị Linh

Diệp Thị Linh

7B

Phạm T Phương Thảo

Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Thị Bế

7C

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Thúy

Hoàng Thị Lê

7D

Châu T.Thanh Huệ

Lê T.Thu Nga

Lê Thị Loan (a)

4

5

6

7

Lớp phó học tập

Lớp phó văn thê

Tổ trưởng
Phạm T Minh Huyền
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn T Thu Hương
Trương Ngọc Ký
Nguyễn Đức Chiến
Trần Mỹ Duyệt
Võ Thị Lan
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Phan T Thanh Huệ
Hà Hồ Ái Linh
Nguyễn Thị Linh
Trần T Thúy Vy
Lê Thị Lâm
Nguyễn Thị Liễu
Lê Minh Tâm
Phan Thị Thắm
Lê Văn Đông
Nguyễn Thị Hậu
Nguyễn T. Lệ Hiền
Hồ Thị Linh
Nguyễn Văn Hữu
Phạm Thị Hóa
Nguyễn Văn Hiếu
Nguyễn Văn Phòng
Lê Thị Loan
Lê Kiều Loan
Hoang Kim Long
Lê Thị Nhi

Tổ phó
Nguyễn T Thùy
Nhung
Lê Đại Lý
Phạm Thị Mai
Nguyễn Minh Tiến b
Nguyễn Văn Lương
Nguyễn Ngọc Thái
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Ngọc Xuân
Phạm Hà Vy
Trương Thùy Trang
Nguyễn Phương Anh
Phan T Vân Anh
Đinh Duy Thế
Hồ Xuân Thương
Võ Thị Diệp
Nguyễn Xuân Diệu
Nguyễn Thị Mai
Phan T Mỹ Lệ
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Lan
Lê Văn Ninh
Nguyễn Thị Thảo
Dương Văn Thịnh
Võ T Ngọc Hiền
Trần Thị Y Nhi
Lê Thị Trang
Trương Diệu Thúy
Nguyễn Văn Đạt

GVCN
Lê Thị Tình

Nguyễn Thị Hà

Hoàng Thị Hiền

Nguyễn T Vân Anh

Nguyễn Thị Bông

Ngô Thị Nhàn

Lê Thị Sành


8

9

7E

8A

Phạm T Thúy Nga

Trần Thị Hiền

Phạm T Hà My

Nguyễn Minh Châu

Trương Hà Nhi

Lê Thị Thúy Miền

Nguyễn Lê Chia Bảo
Võ Hoàng Thành
Nguyễn Đức Hoàng
Phan Kiều Trinh

Phạm Phong Hào
Trương Văn Hùng
Phạm Thị Thơ
Phan Thị Thêm

Hồ Thị Hoài

Phạm văn Hũu

Lê Thị Thu Hương

Hoàng Thị Kiều

Nguyễn Văn Tùng

Trương Ngọc Bắc

Lê Thị Hoa

Nguyễn Đức Dũng

Nguyễn Thị Ngọc Trâm Hồ Xuân Cương

10

11

12

13

14

8B

8C

8D

9A

9B

Phạm Thị Doan

Trần Việt Anh

Nguyễn Mạnh Cường

Nguyễn T.Thúy Chung

Trần Văn Nhân

Nguyễn T Ngọc Hới

Hoàng Văn Hậu

Nguyễn T Kim Tiến

Nguyễn Thị Diễm

Nguyễn Ngọc Huyền

Nguyễn Thị Duyên

Lê T. Ngọc Nga

Hoàng T.Kim Hoàn

Nguyễn Thị Lãn

Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Văn Tứ

Nguyễn Thi Hoàn

Nguyễn Văn Vụ

Nguyễn Văn Hoan

Trần T.Thanh Trà

Trần Văn Tài

8Trần T Hoài Trang

Nguyễn Văn Tình

T9rần Minh Nhật

Trương Kiều Ly

Ngô Thị Hồng Ninh

Nguyễn T.Diễm My

Nguyễn Thị Trinh

Hoàng Văn Hậu

Hoàng Thị Thủy

Nguyễn Thị Hường

Lê Quang Linh

Nguyễn T. Thủy Tiên

Lê Thị Linh

Lê Thị Thời

Nguyễn T.Bích Ngọc

Phạm Thị Thảo

Hoàng Văn Quang

Nguyễn T.Huyền
Trang

Nguyễn Hữu Cường

Hà Hồng Ngọc

Hoàng T Bích Liên

Phan Thị Nhi

Nguyễn T Thùy Linh

Phan Thị Nhàn

Lê Đại Thuận

Hoàng Văn Thái

Lê Thị Thúy

Nguyễn Văn Thùy

Lê T Hải Lý

Hoàng Thế Quang

Hoàng Thị Mùi

Nguyễn Thị Thủy


9C

Võ Thị Hồng

Phan Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Linh

15

16

17

9D

9E

Hoàng T Thu Huyền

Hoàng Văn An

Trần Thị Ny

Nguyễn Hoàng Văn

Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Duyên

Nguyễn Tanh Thư

Nguyễn Thị Thương

Nguyễn Thùy Dung

Nguyễn Văn Tùng

Phan Văn Thiện

Nguyễn T Thu Thủy

Phan Ngọc Linh

Nguyễn Thị hảo

Nguyễn Văn Toàn

Hoàng Văn Hậu

Nguyễn T Bé Ngọc

Hoàng Thị Hoa

Nguyễn Thị Hạnh

Phan Văn Đức

Nguyễn Hồng Hải

Phạm Hồng Minh

Lê Thị Huyền

Hoàng Việt Nhật

Hoàng TCẩm Ly

Phạm Hoài Thương

Nguyễn T Ngọc Yến

Phạm T Mỹ Vân

Trương Thảo Nhi

Phan Thị Hạnh

Ngô Văn Sâm

Trương Thị Hiều

Lê Thị Tưởng

Nguyễn Tam Anh

Hoàng Thị Tý

Hoàng Ngọc Anh

Nguyễn Thị Hương

Dương T Tố Loan

Từ T Hồng Thanh

Nguyễn Thị Lan
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×