Tải bản đầy đủ

QD bien che lop 2008 2009

PHÒNG GD-ĐT LỆ THUỶ
TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

Số: 05/QĐ-HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Thủy, ngày 10 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc biên chế lớp, số lượng học sinh và ban cán sự lớp năm học 2008-2009
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, ban hành kèm theo Thông tư
số:07/2007/TTBGD-ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kế hoạch phát triển năm học 2008-2009 đã được Phòng Giáo dục - Đào
tạo Lệ Thủy phê duyệt ngày 20/7/2008;
Căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 6 năm học 2008-2009;
Theo đề nghị của giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2008-2009,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Biên chế số lượng học sinh toàn trường thành 20 lớp với số lượng học sinh
từng lớp cụ thể (co danh sách kèm theo)
Điều 2. Bổ nhiệm ban cán sự các lớp gồm có lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó
năm học 2008-2009(co danh sách kèm theo). Nhiệm kỳ của ban cán sự lớp là 1 năm
học (kết thúc khi năm học mới bắt đầu).
Điều 3. Ban cán sự lớp có nhiệm vụ tổ chức và quản lý điều hành hoạt động của lớp
theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm lớp.
Điều 4. Các giáo viên chủ nhiệm lớp, các bộ phận liên quan, các ban cán sự lớp có tên
trên và học sinh toàn trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 4(t/h).
- Lưu Văn phòng.

Võ Thành ĐồngDANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2008-2009
TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY
(theo Quyết định số /QĐ-HT ngày 8/9/2008 của Hiệu trưởng)
TT

1

Lớp

6A

Lớp trưởng

Trần Thị Hiền

Lớp phó học tập

Nguyễn Minh Châu

Lớp phó văn thêLê Thị Thúy Miền

Tổ trưởng

Tổ phó

Hồ Thị Hoài

Phạm văn Hũu

Lê Thị Thu Hương

Hoàng Thị Kiều

Nguyễn Văn Tùng

Trương Ngọc Bắc

GVCN
Phạm Minh Hậu

Nguyễn Thị Ngọc Trâm Hồ Xuân Cương

2

3

4

5

6B

6C

6D

7A

7B

Phạm Thị Doan

Trần Việt Anh

Nguyễn Mạnh
Cường

Nguyễn T Ngọc
Hới

Hoàng Văn Hậu

Nguyễn Thị Duyên

Lê T. Ngọc Nga

Nguyễn T Kim Tiến Hoàng T.Kim Hoàn

Nguyễn T.Thúy
Chung

Nguyễn Thị Diễm

Trần Văn Nhân

Nguyễn T Ngọc

Nguyễn Thị Lãn

Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Văn Tứ

Nguyễn Thi Hoàn

Nguyễn Văn Vụ

Nguyễn Văn Hoan

Trần T.Thanh Trà

Trần Văn Tài

Trần T Hoài Trang

Nguyễn Văn Tình

Trần Minh Nhật

Trương Kiều Ly

Ngô Thị Hồng Ninh

Nguyễn T.Diễm My

Nguyễn Thị Trinh

Hoàng Văn Hậu

Hoàng Thị Thủy

Nguyễn Thị Hường

Lê Quang Linh

Nguyễn T. Thủy Tiên

Lê Thị Linh

Lê Thị Thời

Nguyễn T.Bích Ngọc

Phạm Thị Thảo

Hoàng Văn Quang

Nguyễn T.Huyền Trang

Nguyễn Hữu Cường

Hà Hồng Ngọc

Hoàng T Bích Liên

Phan Thị Nhi

Nguyễn T Thùy Linh

Phan Thị Nhàn

Lê Đại Thuận

Hoàng Văn Thái

Lê Thị Thúy

Nguyễn Văn Thùy

Nguyễn Thị Hương

Phạm Văn Đức

Nguyễn Thị Hà

Lê Thị Vân


6

7

8

9

10

Huyền

7C

7D

7E

8A

Võ Thị Hồng

Hoàng T Thu Huyền

Hoàng Văn An

Hà Thị Cẩm Lệ

Phan Thị Thu Hiền

Trần Thị Ny

Nguyễn Hoàng Văn

Hồ Thị Nhớ

Nguyễn Thị Linh

Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Duyên

Lê Thị Thúy

11

8B

Nguyễn Ngọc Hải

Lê Thi Thuỷ

Trần T.Thủy Chung

12

8C

Lê Minh Đạt

Trần Thị Hoài Thu

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Tanh Thư

Nguyễn Thị Thương

Nguyễn Thùy Dung

Nguyễn Văn Tùng

Phan Văn Thiện

Nguyễn T Thu Thủy

Phan Ngọc Linh

Nguyễn Thị hảo

Nguyễn Văn Toàn

Hoàng Văn Hậu

Nguyễn T Bé Ngọc

Hoàng Thị Hoa

Nguyễn Thị Hạnh

Phan Văn Đức

Nguyễn Hồng Hải

Phạm Hồng Minh

Lê Thị Huyền

Hoàng Việt Nhật

Hoàng TCẩm Ly

Phạm Hoài Thương

Nguyễn T Ngọc Yến

Phạm T Mỹ Vân

Trương Thảo Nhi

Phan Thị Hạnh

Ngô Văn Sâm

Trương Thị Hiều

Lê Thị Tưởng

Nguyễn Tam Anh

Hoàng Thị Tý

Hoàng Ngọc Anh

Hoàng Thị Thương

Lê Thị Hoa

Phan Thị Nga

Trần Thị Huế

Nguyễn Thị Nhung

Lê Thị Huyền

Nguyễn Thị Hiên

Phạm Thị Lê

Nguyễn Thị Huế

Nguyễn Ngọc Hải

Lê Thị Huyền

Phạm Tthu Hà

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Giang

Hoàng văn Dũng

Nguyễn Văn Thế

Lê Thị Kiều

Thái Thị Thu

Nguyễn Thị Hà(b)

Lê Thị Tình

Nguyễn T Vân Anh

Nguyễn Đức Dũng

Võ Văn Quyết

Hoàng T.Vân Ngọc


13

14

15

16

17

18

8D

8E

9A

9B

9C

9D

Nguyễn Văn Cường

Võ Hoàng Ngọc Hân

Nguyễn Văn Tường

Nguyễn TNhư Quỳnh

Nguyễn Văn Quân

Nguyễn T Hoài Linh

Lê T Lệ Thúy

Phạm TNhư Quỳnh

Nguyễn T Hoài Nhi

Nguyễn Phúc Loan

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thị Bé

Trần T Quỳnh Anh

Nguyễn T Kim Anh

Trần T. Ngọc Bích

Nguyễn Quỳnh Như

Nguyễn Thị Đàn

Trần T Lan Anh

Nguyễn Văn Lãnh

Nguyễn T Thúy Hằng

Phạm Thị Lệ

Nguyễn T Mỹ Hạnh

Trần Thị Hoài Thu

Hoàng Văn Hưng

Nguyễn Đức Thiệp

Hoàng Văn Huấn

Lê T Lệ Thúy

Nguyễn T Diệu Minh

Trần Thị Thủy

Hoàng T Ngọc Trâm

Hoàng Thị Phương

Nguyễn T Ái Trinh

Nguyễn TThương Hoài

Ng T.Phương Anh

Phan Thiên Hoàng

Ngô T Tố Nhi

Nguyễn T Như Quỳnh

Phạm Tiến Phước

Nguyễn Thị Tưởng

Phạm Minh Tuấn

Nguyễn Thị Tuyến

Trương Thị Miền

Diệp Thị Vinh

Bùi Hữu Nam

Nguyễn Tấn Đức

Nguyễn Thế Nhân

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn văn Tình

Lê Thị Sao

Phạm Ngọc Thành

Nguyễn Văn Đức

Trần Thị Thảo

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Mạnh Linh

Nguyễn Thị Dưỡng

Nguyễn T Ngọc Linh

Nguyễn Văn Diễn

Nguyễn Trung Tuân

NguyễnVăn Thịnh

Lê Thị Mai

Nguyễn Thị Thoản

Lê Thị Nhạn

Phạm Văn Tuấn

Nguyễn TThu Thảo

Nguyễn Thế Đăng

Nguyễn Xuân Phong

Nguyễn Thị Bông

Hoàng T Kiều Giang

Phạm THồng Phượng

Trần Thị Lệ Vỹ

Nguyễn Thị Lựu

Lê Thị Hoa


19

20

9E

9G

Nguyễn Hoài Trang

Nguyễn Văn Đại

Hoàng Thị Giang

Trần Thị Nga

Nguyễn Văn Dương

Nguyễn Hữu Thái

Phan Văn Đạt

Nguyễn Hữu Thành

Hồ T Quỳnh Như

Phạm Huyền Trang

Phan Đình Trọng

Nguyễn T Hoài Thu

Nguyễn Kiều Trinh

Trần Ngọc Hoàng

Nguyễn Huyền Trang

Phạm Văn Tuyên

Lê Thị Thu

Phạm Thoài Vy

Trần Việt Hòa

Lê T Kim Oanh

Hoàng Thị Nhản

Phan Thị Thêu

Phan Văn Vĩ

Nguyễn Đức Thuận

Phan T Huyền Trang

Nguyễn Văn Tân

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Lan

Hoàng Thị Mùi
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×