Tải bản đầy đủ

QD bien che lop 2007 2008

PHÒNG GD-ĐT LỆ THUỶ
TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

Số: 05/QĐ-HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Thủy, ngày 10 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc biên chế lớp, số lượng học sinh và ban cán sự lớp năm học 2007-2008
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, ban hành kèm theo Thông tư
số:07/2007/TTBGD-ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kế hoạch phát triển năm học 2007-2008 đã được Phòng Giáo dục - Đào
tạo Lệ Thủy phê duyệt ngày 20/7/2007;
Căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 6 năm học 2007-2008;
Theo đề nghị của giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2007-2008,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Biên chế số lượng học sinh toàn trường thành 22 lớp với số lượng học sinh
từng lớp cụ thể (có danh sách kèm theo)
Điều 2. Bổ nhiệm ban cán sự các lớp gồm có lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó
năm học 2008-2009(có danh sách kèm theo). Nhiệm kỳ của ban cán sự lớp là 1 năm
học (kết thúc khi năm học mới bắt đầu).
Điều 3. Ban cán sự lớp có nhiệm vụ tổ chức và quản lý điều hành hoạt động của lớp
theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm lớp.
Điều 4. Các giáo viên chủ nhiệm lớp, các bộ phận liên quan, các ban cán sự lớp có tên
trên và học sinh toàn trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 4(t/h).
- Lưu Văn phòng.

Võ Thành Đồng


DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2007-2008
TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY
(theo Quyết định số /QĐ-HT ngày 8/9/2008 của Hiệu trưởng)
TT

1

2

3

4

5

6

Lớp

6A


6B

6C

6D

6E

7A

Lớp trưởng
Nguyễn T.Thúy
Chung

Trần Văn Nhân

Võ Thị Hồng

Hoàng T Thu Huyền

Hoàng Văn An

Hà Thị Cẩm Lệ

Lớp phó học tập

Nguyễn Thị Diễm

Nguyễn T Ngọc
Huyền

Phan Thị Thu Hiền

Trần Thị Ny

Nguyễn Hoàng Văn

Hồ Thị Nhớ

Lớp phó văn thê

Nguyễn Thị Lãn

Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Linh

Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Duyên

Lê Thị Thúy

Tổ trưởng

Tổ phó

Nguyễn Hữu Cường

Hà Hồng Ngọc

Hoàng T Bích Liên

Phan Thị Nhi

Nguyễn T Thùy Linh

Phan Thị Nhàn

Lê Đại Thuận

Hoàng Văn Thái

Lê Thị Thúy

Nguyễn Văn Thùy

Nguyễn Tanh Thư

Nguyễn Thị Thương

Nguyễn Thùy Dung

Nguyễn Văn Tùng

Phan Văn Thiện

Nguyễn T Thu Thủy

Phan Ngọc Linh

Nguyễn Thị hảo

Nguyễn Văn Toàn

Hoàng Văn Hậu

Nguyễn T Bé Ngọc

Hoàng Thị Hoa

Nguyễn Thị Hạnh

Phan Văn Đức

Nguyễn Hồng Hải

Phạm Hồng Minh

Lê Thị Huyền

Hoàng Việt Nhật

Hoàng TCẩm Ly

Phạm Hoài Thương

Nguyễn T Ngọc Yến

Phạm T Mỹ Vân

Trương Thảo Nhi

Phan Thị Hạnh

Ngô Văn Sâm

Trương Thị Hiều

Lê Thị Tưởng

Nguyễn Tam Anh

Hoàng Thị Tý

Hoàng Ngọc Anh

Hoàng Thị Thương

Lê Thị Hoa

Phan Thị Nga

Trần Thị Huế

Nguyễn Thị Nhung

Lê Thị Huyền

GVCN
Hoàng Thị Kiều
Giang

Lê Thị Sành

Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Vân Anh

Lê Thị Hoa

Hoàng Thế Quang


TT

7

8

9

10

11

12

13

Lớp

7B

7C

7D

7E

8A

8B

8C

Lớp trưởng

Nguyễn Ngọc Hải

Lê Minh Đạt

Nguyễn Văn Cường

Võ Hoàng Ngọc Hân

Nguyễn Văn Tường

Nguyễn TNhư Quỳnh

Nguyễn Văn Quân

Lớp phó học tập

Lê Thi Thuỷ

Trần Thị Hoài Thu

Lê T Lệ Thúy

Phạm TNhư Quỳnh

Nguyễn T Hoài Nhi

Nguyễn Phúc Loan

Nguyễn Thị Thảo

Lớp phó văn thê

Trần T.Thủy Chung

Nguyễn Thị Huệ

Trần T Quỳnh Anh

Nguyễn T Kim Anh

Trần T. Ngọc Bích

Nguyễn Quỳnh Như

Nguyễn Thị Đàn

Tổ trưởng

Tổ phó

Nguyễn Thị Hiên

Phạm Thị Lê

Nguyễn Thị Huế

Nguyễn Ngọc Hải

Lê Thị Huyền

Phạm Tthu Hà

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Giang

Hoàng văn Dũng

Nguyễn Văn Thế

Lê Thị Kiều

Thái Thị Thu

Nguyễn Văn Lãnh

Nguyễn T Thúy Hằng

Phạm Thị Lệ

Nguyễn T Mỹ Hạnh

Trần Thị Hoài Thu

Hoàng Văn Hưng

Nguyễn Đức Thiệp

Hoàng Văn Huấn

Lê T Lệ Thúy

Nguyễn T Diệu Minh

Trần Thị Thủy

Hoàng T Ngọc Trâm

Hoàng Thị Phương

Nguyễn T Ái Trinh

Nguyễn TThương Hoài

Ng T.Phương Anh

Phan Thiên Hoàng

Ngô T Tố Nhi

Nguyễn T Như Quỳnh

Phạm Tiến Phước

Nguyễn Thị Tưởng

Phạm Minh Tuấn

Nguyễn Thị Tuyến

Trương Thị Miền

Diệp Thị Vinh

Bùi Hữu Nam

Nguyễn Tấn Đức

Nguyễn Thế Nhân

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn văn Tình

Lê Thị Sao

Phạm Ngọc Thành

Nguyễn Văn Đức

Trần Thị Thảo

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Mạnh Linh

Nguyễn Thị Dưỡng

Nguyễn T Ngọc Linh

Nguyễn Văn Diễn

Nguyễn Trung Tuân

GVCN

Nguyễn Thị Ngọc
Hân

Lê Thị Tình

Nguyễn Thị Hà

Hoàng Thị Tuyết

Hoàng Thị Thuý

Nguyễn Thị Lựu


TT

14

15

16

17

Lớp

8D

Lớp trưởng

Nguyễn T Hoài Linh

Nguyễn Thị Bé

8E

8G

9A

Lớp phó văn thê

Trần T Lan Anh

Nguyễn Hoài Trang

Nguyễn Văn Đại

Hà Xuân An

9B

Hoàng Thị Thu Hoài

19

9C

Nguyễn Thị Thuỳ
Linh

20

9D

Hoàng Thị Quỳnh
Mai

18

Lớp phó học tập

Hoàng Thị Giang

Nguyễn Văn
Thoải

Nguyễn Thị Hòe

Trần Thị Nga

Phạm Thị Tâm

Nguyễn Văn Hải

Trần Thị Thu Hiền

Lê Thị Loan

Nguyễn Tài Toại

Phan Ngọc Lịnh

Tổ trưởng

Tổ phó

NguyễnVăn Thịnh

Lê Thị Mai

Nguyễn Thị Thoản

Lê Thị Nhạn

Phạm Văn Tuấn

Nguyễn TThu Thảo

Nguyễn Thế Đăng

Nguyễn Xuân Phong

Nguyễn Văn Dương

Nguyễn Hữu Thái

Phan Văn Đạt

Nguyễn Hữu Thành

Hồ T Quỳnh Như

Phạm Huyền Trang

Phan Đình Trọng

Nguyễn T Hoài Thu

Nguyễn Kiều Trinh

Trần Ngọc Hoàng

Nguyễn Huyền Trang

Phạm Văn Tuyên

Lê Thị Thu
Trần Việt Hòa
Hoàng Thị Nhản
Phan Văn Vĩ
Phan T Huyền Trang

Phạm Thoài Vy
Lê T Kim Oanh
Phan Thị Thêu
Nguyễn Đức Thuận
Nguyễn Văn Tân

Phạm Minh Hậu
Nguyễn Thị Hoài
Lê Đại Khoa
Nguyễn Thị Lan

Lê Minh Long
Phạm Văn Long
Lê Công Luận
Nguyễn Thị Lưu

Phạm Thị Hới
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Ngọc Hóa
Nguyễn Văn Huấn
Phạm Văn Hùng
Phạm Thị Huyên
Nguyễn Thị Thu
Hương
Phan Thị Lài
Nguyễn Thị Thu Hà
Bùi Văn Hải
Lê Thị Hằng

Trần Nhất Linh
Nguyễn Thị Luân
Phạm Thị Ngọc Lương
Nguyễn Thị Minh Lý

GVCN
Ph¹m ThÞ Duyªn

Lê Thi Vân

Nguyễn Thi Bông

Nguyễn Thị Minh
Loan

Phạm Thị Hồng
Phượng

Nguyễn Thị Thuỷ

Ngô Thị Thu
Trần Thị Thu
Trần Thị Lệ Vỹ
Nguyễn Thị Thuỳ
Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ
Hoàng Phương Thảo
Nguyễn Thị Thu Thảo
Lê Hồng Thiệu

Nguyễn Ngọc Vinh


TT

Lớp

21

9E

22

9G

Lớp trưởng

Lớp phó học tập

Lớp phó văn thê

Lê Thị Tú Anh

Nguyễn Thị Hương

Lê Thị Phương Loan

Nguyễn Tuấn Anh

Hoàng Văn Hậu

Hoàng Minh Trung

Tổ trưởng
Hà Thị Lệ Hiền
Võ Thành Nhân
Lê Thị Hoài Nhiên
Nguyễn Hồng Sơn
Lê Quang Sơn
Lê Thanh Hiếu
Lê Công Hoạt
Trần Văn Học
Nguyễn Thi Huệ

Tổ phó
Nguyển Thị Thuý
Nguyễn Thị Hồng Thỉ
Hoàng Thị Dạ Thương
Phan Thị Hoàng Trinh
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Văn Chiểu
Phạm Văn Cường
Lê Xuân Diễn
Nguyễn văn Đạt

GVCN

Nguyễn Thị Lan

Hoàng Thị Mùi
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×