Tải bản đầy đủ

QD bien che lop 2012 2013

PHÒNG GD-ĐT LỆ THUỶ
TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

Số: .../QĐ-HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hồng Thủy, ngày 10 tháng 9 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc biên chế lớp, số lượng học sinh và ban cán sự lớp năm học 2012-2013
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, ban hành kèm theo Thông tư
số:12/2011/TTBGD-ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kế hoạch phát triển năm học 2012-2013 đã được Phòng Giáo dục - Đào
tạo Lệ Thủy phê duyệt ngày 23/7/2011;
Căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 6 năm học 2012-2013;
Theo đề nghị của giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2012-2013,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Biên chế số lượnghọc sinh toàn trường thành 16 lớp với số lượng học sinh
từng lớp cụ thể (có danh sách kèm theo)
Điều 2. Bổ nhiệm ban cán sự các lớp gồm có lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó
năm học 2012-2013(có danh sách kèm theo). Nhiệm kỳ của ban cán sự lớp là 1 năm
học (kết thúc khi năm học mới bắt đầu).
Điều 3. Ban cán sự lớp có nhiệm vụ tổ chức và quản lý điều hành hoạt động của lớp
theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm lớp.
Điều 4. Các giáo viên chủ nhiệm lớp, các bộ phận liên quan, các ban cán sự lớp có tên
trên và học sinh toàn trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 4(t/h).
- Lưu Văn phòng.

Võ Thành Đồng


DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2012-2013
TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY
(theo Quyết định số
/QĐ-HT ngày 08/ 09/2012 của Hiệu trưởng)
TT

Lớp

Lớp trưởng

Lớp phó học tập

Lớp phó văn thê

1
6A
2

Nguyễn T Thu Hà

Lê T Minh AnhHồ T Diệu Linh

Nguyễn T Thu
Hưởng

Nguyễn Minh Tuân

Nguyễn.Quỳnh Như

Phạm T Anh Đào

6B

3

6C

Hoàng Thị Hiền

Trần Trung Hiếu

4

6D

Nguyễn Khánh Băng

Nguyễn Lê Anh Vũ

Tổ trưởng
Lê Văn Phước
Lê Đại Sang
Lê Văn Anh
Nguyễn Thế Thắng
Nguyễn Thị Dung
Lê T Mỹ Linh
Nguyễn Bá Duẫn
Nguyễn Đức Mạnh
Phạm Tuấn Vũ
Trần Trung Hiếu
Lê Huy Hoàng
Hoàng Văn Long

Tổ phó
Nguyễn Thanh Huyền
Lê T Lệ Giang
Phạm Minh Lý
Lê Văn Tài
Nguyễn Văn Thống
Nguyễn Thành Đạt
Nguyễn T Thu Miền
Lê Thị Loan
Trần Ngọc Phương
Lê Tiến Dũng
Võ Quang Trung
Nguyễn Thị Yến

Nguyễn THồng Nhung
Hà T Quỳnh Như
NguyễnVănTrườngSơn
Hoàng T Cẩm Vân
Trần Huy Hoàng
Nguyễn Thị Nhi
Nguyễn T Hoài Nhớ
Trần T Quỳnh Như
Lê Xuân Bắc
Lê T Thu Hiền
Hoàng Thị Nhãn
Trân T Quỳnh Nhi
Nguyễn Thị Thủy
Hoàng Thị Thương
Trần T Mỹ Duyên
Nguyễn TQuỳnh Giang

Nguyễn Văn Cường
Phan Tất Đạt
Nguyễn Ngọc Khánh
Nguyễn Thị Hới
Lâm T Như Thùy
Phan T Huyền Trang
Nguyễn Trường Thịnh
Hồ Thị Lãn
Trần T Lệ Quyên
Nguyễn Xuân Thành
Nguyễn Văn Tình
Lê Thanh Tùng
Lê T Nam Nhi
Trần T Phương Như
Nguyễn T Thủy Tiên
Hoàng Kim Thìn

GVCN
NguyÔn ThÞ

Lª ThÞ H¶i Lý

Ph¹m Minh
HËu

Lê Thị Tình
5

6

7

7A

Nguyễn Ngọc Thúy

Hà T Linh Chi

Hà Thị Diệu Linh

7B

Hoàng Kim Duyên

Nguyễn Văn Cường

Phan Thị Lan Trinh

7C

Nguyễn Xuân Thành

Hoàng T Thu Hiền

Phạm Thị Bé

7D

Phạm Quỳnh Trang

Lê T Phương Uyên

Phạm Thị Thơm

8

NguyÔn ThÞ


Ph¹m ThÞ
Duyªn
Ng« ThÞ Nhµn

Ph¹m Thị Hång
Phîng


TT

9

10

11

12

13

14

15

16

Lp

Lp trng

Lp phú hc tp

Lp phú vn thờ

8A

Nguyn Anh Nhõt

Nguyn TMai Phng

Nguyn TLan Trinh

8B

Nguyn T Ngc Tr

Nguyn Th Phc

Nguyn ThKhuyờn

8C

Nguyn Khỏnh
Huyn

Lờ Tin t

Nguyn Th Linh

9A

Nguyn Th Lc

Dip Th Linh

Dip Th Linh

9B

Phm T Phng Thao

Nguyn Th Mai

Nguyn Th B

9C

Nguyn Th Hin

Nguyn Th Thỳy

Hong Th Lờ

8D

Chõu T.Thanh Hu

Lờ T.Thu Nga

Lờ Th Loan (a)

9E

Phm T Thỳy Nga

Phm T H My

Trng H Nhi

Tụ trng
Phm T Minh Huyn
Nguyn Vn Hng
Nguyn T Thu Hng
Trng Ngc Ký
Nguyn c Chin
Trn M Duyt
Vừ Th Lan
Nguyn Th M Linh
Phan T Thanh Hu
H Hụ i Linh
Nguyn Th Linh
Trn T Thỳy Vy
Lờ Th Lõm
Nguyn Th Liu
Lờ Minh Tõm
Phan Th Thm
Lờ Vn ụng
Nguyn Th Hõu
Nguyn T. L Hin
Hụ Th Linh
Nguyn Vn Hu
Phm Th Hoa
Nguyn Vn Hiu
Nguyn Vn Phũng
Lờ Th Loan
Lờ Kiu Loan
Hoang Kim Long
Lờ Th Nhi
Nguyn Lờ Chia Bao
Vừ Hong Thnh
Nguyn c Hong
Phan Kiu Trinh

Tụ phú
Nguyn T Thựy Nhung
Lờ i Lý
Phm Th Mai
Nguyn Minh Tin b
Nguyn Vn Lng
Nguyn Ngc Thỏi
Nguyn Th Thanh
Nguyn Ngc Xuõn
Phm H Vy
Trng Thựy Trang
Nguyn Phng Anh
Phan T Võn Anh
inh Duy Th
Hụ Xuõn Thng
Vừ Th Dip
Nguyn Xuõn Diu
Nguyn Th Mai
Phan T M L
Nguyn Th Liờn
Nguyn Th Lan
Lờ Vn Ninh
Nguyn Th Thao
Dng Vn Thnh
Vừ T Ngc Hin
Trn Th Y Nhi
Lờ Th Trang
Trng Diu Thỳy
Nguyn Vn t
Phm Phong Ho
Trng Vn Hựng
Phm Th Th
Phan Th Thờm

GVCN

Nguyễn Thị
Hòa
Nguyễn Đức
Dũng
Lê Thị Tình
(b)
ĐàoT.Thu Thơng
Đỗ thị Lan Hơng
Hoàng Thị Mùi

Phan Thị
Chung
Nguyễn Thị
Thủy
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×