Tải bản đầy đủ

QD bien che lop 2011 2012

PHÒNG GD-ĐT LỆ THUỶ
TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

Số: .../QĐ-HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HồngThủy, ngày 10 tháng 9 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc biên chế lớp, số lượng học sinh và ban cán sự lớp năm học 2011-2012
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY
Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, ban hành kèm theo Thông tư
số:12/2011/TTBGD-ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kế hoạch phát triển năm học 2011-2012 đã được Phòng Giáo dục - Đào tạo Lệ
Thủy phê duyệt ngày 23/7/2010;
Căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 6 năm học 2011-2012;
Theo đề nghị của giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2011-2012,


QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Biên chế số lượnghọc sinh toàn trường thành 16 lớp với số lượng học sinh từng lớp
cụ thể (co danh sách kèm theo)
Điều 2. Bổ nhiệm ban cán sự các lớp gồm có lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó năm học
2011-2012 (co danh sách kèm theo). Nhiệm kỳ của ban cán sự lớp là 1 năm học (kết thúc
khi năm học mới bắt đầu).
Điều 3. Ban cán sự lớp có nhiệm vụ tổ chức và quản lý điều hành hoạt động của lớp theo
hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm lớp.
Điều 4. Các giáo viên chủ nhiệm lớp, các bộ phận liên quan, các ban cán sự lớp có tên trên
và học sinh toàn trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 4(t/h).
- Lưu Văn phòng.

Võ Thành Đồng


DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2011-2012
TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY
(theo Quyết định số 24/QĐ-HT ngày 28/8/2011 của Hiệu trưởng)

T

Lớp

Lớp trưởng

Lớp phó học tập

Lớp phó văn thê

1

6A

Nguyễn T Ngọc Thúy

Hà T Linh ChiHà Thị Diệu Linh

2

6B

Hoàng T Kim Duyên

Nguyễn Văn Cường

Phan Thị Lan Trinh

3

6C

Nguyễn Xuân Thành

Hoàng T Thu Hiền

Phạm Thị Bé

4

6D

Phạm TQuỳnh Trang

Lê T Phương Uyên

Phạm Thị Thơm

Tổ trưởng

Tổ phó

Nguyễn THồng Nhung
Hà T Quỳnh Như
Nguyễn Văn Trường Sơn
Hoàng T Cẩm Vân
Trần Huy Hoàng
Nguyễn Thị Nhi
Nguyễn T Hoài Nhớ
Trần T Quỳnh Như
Lê Xuân Bắc
Lê T Thu Hiền
Hoàng Thị Nhãn
Trân T Quỳnh Nhi
Nguyễn Thị Thủy
Hoàng Thị Thương
Trần T Mỹ Duyên
Nguyễn T Quỳnh Giang
Phạm T Minh Huyền
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn T Thu Hương
Trương Ngọc Ký
Nguyễn Đức Chiến
Trần Mỹ Duyệt
Võ Thị Lan
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Phan T Thanh Huệ

Nguyễn Văn Cường
Phan Tất Đạt
Nguyễn Ngọc Khánh
Nguyễn Thị Hới
Lâm T Như Thùy
Phan T Huyền Trang
Nguyễn Trường Thịnh
Hồ Thị Lãn
Trần T lệ Quyên
Nguyễn Xuân Thành
Nguyễn Văn Tình
Lê Thanh Tùng
Lê T Nam Nhi
Trần T Phương Như
Nguyễn T Thủy Tiên
Hoàng Kim Thìn
Nguyễn T Thùy Nhung
Lê Đại Lý
Phạm Thị Mai
Nguyễn Minh Tiến b
Nguyễn Văn Lương
Nguyễn Ngọc Thái
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Ngọc Xuân
Phạm Hà Vy

GVCN

TT

11

11

5

6
7

7A

Nguyễn Anh Nhật

Nguyễn T Mai
Phương

Nguyễn T Lan
Trinh

7B

Nguyễn T Ngọc Trà

Nguyễn Thị Phước

Nguyễn Thị
Khuyên

Đào T Thu Thương

Lê Văn San

Ngô Thị Nhàn

Nguyễn T Vân Anh

Lê Thị Tình

Nguyễn Thị Hà
Nguyễn T Ngọc Hân


8

9

10

11

12

13

14

7C

Nguyễn Khánh
Huyền

Lê Tiến Đạt

Nguyễn Thị Linh

8A

Nguyễn Thế Lực

Diệp Thị Linh

Diệp Thị Linh

8B

Phạm T Phương Thảo

Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Thị Bế

8C

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Thúy

Hoàng Thị Lê

8D

Châu T.Thanh Huệ

Lê T.Thu Nga

Lê Thị Loan (a)

8E

Phạm T Thúy Nga

Phạm T Hà My

Trương Hà Nhi

9A

9B

Trần Thị Hiền

Phạm Thị Doan

Nguyễn Minh Châu

Nguyễn T Ngọc Hới

Lê Thị Thúy Miền

Nguyễn Thị Duyên

Hà Hồ Ái Linh
Nguyễn Thị Linh
Trần T Thúy Vy
Lê Thị Lâm
Nguyễn Thị Liễu
Lê Minh Tâm
Phan Thị Thắm
Lê Văn Đông
Nguyễn Thị Hậu
Nguyễn T. Lệ Hiền
Hồ Thị Linh
Nguyễn Văn Hữu
Phạm Thị Hóa
Nguyễn Văn Hiếu
Nguyễn Văn Phòng
Lê Thị Loan
Lê Kiều Loan
Hoang Kim Long
Lê Thị Nhi
Nguyễn Lê Chia Bảo
Võ Hoàng Thành
Nguyễn Đức Hoàng
Phan Kiều Trinh

Trương Thùy Trang
Nguyễn Phương Anh
Phan T Vân Anh
Đinh Duy Thế
Hồ Xuân Thương
Võ Thị Diệp
Nguyễn Xuân Diệu
Nguyễn Thị Mai
Phan T Mỹ Lệ
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Lan
Lê Văn Ninh
Nguyễn Thị Thảo
Dương Văn Thịnh
Võ T Ngọc Hiền
Trần Thị Y Nhi
Lê Thị Trang
Trương Diệu Thúy
Nguyễn Văn Đạt
Phạm Phong Hào
Trương Văn Hùng
Phạm Thị Thơ
Phan Thị Thêm

Hồ Thị Hoài

Phạm văn Hũu

Lê Thị Thu Hương

Hoàng Thị Kiều

Nguyễn Văn Tùng

Trương Ngọc Bắc

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Hồ Xuân Cương

Nguyễn Văn Tứ

Nguyễn Thi Hoàn

Nguyễn Văn Vụ

Nguyễn Văn Hoan

Trần T.Thanh Trà

Trần Văn Tài

8Trần T Hoài Trang

Nguyễn Văn Tình

Lê T Hải Lý

Nguyễn Văn Lợi

Hoàng Thế Quang

Phan Thị Chung

Phạm Minh Hậu

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị
Hương


15

16

9C

9D

Trần Việt Anh

Nguyễn Mạnh
Cường

Hoàng Văn Hậu

Nguyễn T Kim Tiến

Lê T. Ngọc Nga

Hoàng T.Kim Hoàn

T9rần Minh Nhật

Trương Kiều Ly

Ngô Thị Hồng Ninh

Nguyễn T.Diễm My

Nguyễn Thị Trinh

Hoàng Văn Hậu

Hoàng Thị Thủy

Nguyễn Thị Hường

Lê Quang Linh

Nguyễn T. Thủy Tiên

Lê Thị Linh

Lê Thị Thời

Nguyễn T.Bích Ngọc

Phạm Thị Thảo

Hoàng Văn Quang

Nguyễn T.Huyền Trang

Châu Thị Liễu

Hoàng Thị Mùi
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×