Tải bản đầy đủ

QD TL HD TU VAN

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHONG THỦY
– Hạnh phúc

Số: …/QĐ-HT
tháng 9 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
Độc lập – Tự do

Phong Thủy, ngày 30

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tư vấn giáo dục năm học 2012 – 2013
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHONG THỦY
Căn cứ Điều 19 và điều 21 Điều lệ Trường trung học cơ sở…(Ban hành kèm theo Thơng
tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)qui
định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng và việc thành lập các hội đồng trong nhà
trường;
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2012-2013 của trường THCS Phong Thủy;

Xét đề nghị của Hội đồng trường THCS Phong Thủy,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn giáo dục năm học 2012-2013 của Trường THCS
Phong Thủy. gồm các ơng bà có tên sau đây:
1
Ơng Lê Trung Chính
Hiệu trưởng
Chủ tịch Hội đồng
2
Ơng Dương Văn Minh
Phó Hiệu trưởng
Phó Chủ tịch HĐ
3
Bà Võ Thị Làn
NV VP
Thư ký HĐ
4
Bà Hồng Thị Xn Thảo Tổ trưởng Tự nhiên
Ủy viên
5
Bà Phạm Thị Lý
Tổ trưởng Xã hội
Ủy viên
6
Ơng Nguyễn Đăng Lưu
NV TB
Ủy viên
7
Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều GV Â nhạc TPT
Ủy viên
8
Ơng Hồng Quảng Hảo
Bí thư chi đồn
Ủy viên
9
Bà Mai Thị Hương Giang
GV T Anh
Ủy viên
10
Bà Phạm Thị Lệ


GV TD
Ủy viên
11
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy KT, TT tổ HC
Ủy viên
12
Bà Hồng Thị Thùy Trang NV y tế HĐ
Ủy viên
13
Bà Hồng Thị Lãnh
Trưởng BĐD CMHS
Ủy viên
Điều 2. Hội đồng tư vấn giáo dục có trách nhiệm tư vấn giúp hiệu trưởng xây dựng và
triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ chung của trường. Tùy theo năng lực chun mơn
của từng thành viên để đề xuất ý kiến tư vấn cải tiến trong cơng tác quản lý chỉ đạo thực
hiện có hiệu quả các phong trào hoạt động chun mơn, hoạt động tập thể nhằm nâng cao
chất lượng giáo dục nhà trường.
Điều 3. Các thành viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:

-

Phòng GD&ĐT.
Như Điều 1.
Lưu.

HIỆU TRƯỞNG


PHN CễNG NHIM V CC THNH VIấN HI NG T VN
(Kốm theo Q Soỏ: /Q-HT ngaứy 30 thaựng 9 naờm 2012)
Ngoi nhim v quy nh nh iu 2 ca Q, thỡ mi ễng/b chu trỏch nhim
chuyờn trỏch t vn cho HT mt s lnh vc phự hp vi nng lc cỏ nhõn, nhim v
c phõn cụng v CM o to. Mi ngi cú trỏch nhim tỡm hiu nm bt tỡnh hỡnh
thng xuyờn cú ý kin trc tip t vn hoc khi HT yờu cu nhm nõng cao hiu
qu cỏc hot ng nh trng c th nh sau:
1. ễng: Lờ Trung Chớnh - Hiu trng Ch tch HTV: Ph trỏch chung chu
trỏch nhim v xõy dng cỏc k hoch hot ng nh trng trờn c s tham kho
cỏc ý kin t vn ca cỏc thnh viờn, triu tp v ch trỡ cỏc cuc hp ca hi ng t
vn.
2. B: Vừ Th Ln Th ký hi ng Chu trỏch nhim ghi chộp din bin
cỏc bui hp.
3. ễng: Dng Vn Minh P.Hiu trng - CT cụng on Thnh viờn HTV:
Chu trỏch nhim t vn tham mu cho HT nhng vn liờn quan n lnh vc
chuyờn mụn dy v hc v cỏc cụng vic mỡnh ph trỏch.
4. ễng: Hong Qung Ho Bớ th chi on Thnh viờn HTV: Chu trỏch
nhim t vn tham mu cho HT nhng vn liờn quan v cụng tỏc on thanh niờn
trong trng hc v nhng vn liờn quan n lnh vc mỡnh ph trỏch.
5. B: Nguyn Th Thỳy Kiu - Tng ph trỏch i TNTP H Chớ Minh Thnh
viờn HTV: Chu trỏch nhim t vn tham mu cho HT nhng vn liờn quan v
cụng tỏc i trong trng hc v nhng vn liờn quan n lnh vc mỡnh ph
trỏch.
6. B: Phm Th Lý T trng chuyờn mụn Thnh viờn HTV: Chu trỏch
nhim t vn tham mu cho HT nhng vn liờn quan n cht lng dy hc
thuc b mụn xó hi v nhng vn liờn quan khỏc.
7. B: ễng Hong Th Xuõn Tho Thnh viờn hi ng: Chu trỏch nhim tham
mu cho hi ng nhng vn liờn quan n cht lng dy hc thuc mụn hc t
nhiờn v nhng vn liờn quan khỏc.
8. B: Mai Th Hng Giang, Phm Th L Thnh viờn HTV: Chu trỏch
nhim t vn tham mu cho HT nhng vn liờn quan n cụng tỏc ch nhim v
giỏo dc o c cho hc sinh, cụng tỏc t vn giỏm sỏt hot ng ca nh trng v
nhng vn liờn quan khỏc.
9. B: Nguyn Th Bớch Thy Thnh viờn HTV: Chu trỏch nhim t vn
tham mu cho HT nhng vn liờn quan n cụng tỏc ti chớnh, xõy dng CSVC, t
vn giỏm sỏt hot ng ti chớnh ca nh trng v nhng vn liờn quan khỏc.
10. ễng: Nguyn ng Lu Thnh viờn HTV: Chu trỏch nhim t vn tham
mu cho HT nhng vn liờn quan n cụng tỏc thit b dy hc, DCNTT trong
nh trng, iu hnh hot ng ca website trng, xõy dng CSVC cỏc phũng thc
hnh, tin hc v nhng vn liờn quan khỏc.


11. Bà: Hồng Thị Thùy Trang – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm tư vấn
tham mưu cho HT những vấn đề liên quan đến cơng tác y tế học đường, chăm sóc sức
khỏe và những vấn đề liên quan khác.
12. Bà: Phạm Thị Lệ – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm tư vấn tham mưu
cho HT những vấn đề liên quan đến cơng tác giáo dục thể chất trong nhà trường và
những vấn đề liên quan khác.
13.Bà: Hồng Thị Lãnh - Hội trưởng hội cha mẹ học sinh – Thành viên HĐTV:
Chịu trách nhiệm tư vấn tham mưu cho HT những vấn đề liên quan đến lĩnh vực
mình phụ trách và cơng tác xã hội hố giáo dục ,giáo dục đạo đức học sinh.

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHONG THỦY
– Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
Độc lập – Tự do


Soỏ: /Q-HT
thaựng 9 naờm 2011

Phong Thy, ngaứy 26

QUYT NH
V vic thnh lp Hi ng t vn giỏo dc nm hc 2011 2012
HIU TRNG TRNG THCS PHONG THY
Cn c iu 19 v iu 21 iu l Trng trung hc c s(Ban hnh kốm theo Thụng
t s: 12/2011/TT-BGDT ngy 28/3 /2011 ca B trng B Giỏo dc v o to)qui
nh v nhim v v quyn hn ca Hiu trng v vic thnh lp cỏc hi ng trong nh
trng;
Cn c vo k hoch nm hc 2011-2012 ca trng THCS Phong Thy;
Xột ngh ca Hi ng trng THCS Phong Thy,
QUYT NH:
iu 1. Thnh lp Hi ng t vn giỏo dc nm hc 2011-2012 ca Trng THCS
Phong Thy. gm cỏc ụng b cú tờn sau õy:
1
ễng Lờ Trung Chớnh
Hiu trng
Ch tch Hi ng
2
ễng Dng Vn Minh
Phú Hiu trng
Phú Ch tch H
3
B Vừ Th Ln
NV VP
Th ký H
4
B Hong Th Xuõn Tho T trng T nhiờn
y viờn
5
B Phm Th Lý
T trng Xó hi
y viờn
6
ễng Nguyn ng Lu
NV TB
y viờn
7
B Nguyn Th Thỳy Kiu GV nhc TPT
y viờn
8
ễng Hong Qung Ho
Bớ th chi on
y viờn
9
B Mai Th Hng Giang
GV T Anh
y viờn
10
B Phm Th L
GV TD
y viờn
11
B Nguyn Th Bớch Thy KT, TT t HC
y viờn
12
B Hong Th Thựy Trang NV y t H
y viờn
13
B Hong Th Lónh
Trng BD CMHS
y viờn
iu 2. Hi ng t vn giỏo dc cú trỏch nhim t vn giỳp hiu trng xõy dng v
trin khai thc hin k hoch nhim v chung ca trng. Tựy theo nng lc chuyờn mụn
ca tng thnh viờn xut ý kin t vn ci tin trong cụng tỏc qun lý ch o thc
hin cú hiu qu cỏc phong tro hot ng chuyờn mụn, hot ng tp th nhm nõng cao
cht lng giỏo dc nh trng.
iu 3. Cỏc thnh viờn cú tờn trong iu 1 chu trỏch nhim thi hnh Quyt nh ny.
Quyt nh ny cú hiu lc k t ngy ký.
Ni nhn:

-

HIU TRNG

Phũng GD&T.
Nh iu 1.
Lu.

PHN CễNG NHIM V CC THNH VIấN HI NG T VN
(Kốm theo Q Soỏ: /Q-HT ngaứy 26 thaựng 9 naờm 2011)


Ngoài nhiệm vụ quy định như điều 2 của QĐ, thì mỗi Ông/bà chịu trách nhiệm
chuyên trách tư vấn cho HT một số lĩnh vực phù hợp với năng lực cá nhân, nhiệm vụ
được phân công và CM đào tạo. Mỗi người có trách nhiệm tìm hiểu nắm bắt tình hình
thường xuyên để có ý kiến trực tiếp tư vấn hoặc khi HT yêu cầu nhằm nâng cao hiệu
quả các hoạt động nhà trường cụ thể như sau:
1. Ông: Lê Trung Chính - Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTV: Phụ trách chung chịu
trách nhiệm về xây dựng các kế hoạch hoạt động nhà trường trên cơ sở tham khảo
các ý kiến tư vấn của các thành viên, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của hội đồng tư
vấn.
2.Bà: Võ Thị Làn – Thư ký hội đồng – Chịu trách nhiệm ghi chép diễn biến các
buổi họp.
3. Ông: Dương Văn Minh – P.Hiệu trưởng - CT công đoàn –Thành viên HĐTV:
Chịu trách nhiệm tư vấn tham mưu cho HT những vấn đề liên quan đến lĩnh vực
chuyên môn dạy và học và các công việc mình phụ trách.
4. Ông: Hoàng Quảng Hảo – Bí thư chi đoàn – Thành viên HĐTV: Chịu trách
nhiệm tư vấn tham mưu cho HT những vấn đề liên quan về công tác Đoàn thanh niên
trong trường học và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.
5. Bà: Nguyễn Thị Thúy Kiều - Tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh Thành
viên HĐTV: Chịu trách nhiệm tư vấn tham mưu cho HT những vấn đề liên quan về
công tác Đội trong trường học và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình phụ
trách.
6. Bà: Phạm Thị Lý – Tổ trưởng chuyên môn – Thành viên HĐTV: Chịu trách
nhiệm tư vấn tham mưu cho HT những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học
thuộc bộ môn xã hội và những vấn đề liên quan khác.
7. Bà: Hoàng Thị Xuân Thảo –Thành viên hội đồng: Chịu trách nhiệm tham mưu
cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học thuộc môn học tự nhiên
và những vấn đề liên quan khác.
8. Bà: Mai Thị Hương Giang, Phạm Thị Lệ – Thành viên HĐTV: Chịu trách
nhiệm tư vấn tham mưu cho HT những vấn đề liên quan đến công tác chủ nhiệm và
giáo dục đạo đức cho học sinh, công tác tư vấn giám sát hoạt động của nhà trường và
những vấn đề liên quan khác.
9. Bà: Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm tư vấn
tham mưu cho HT những vấn đề liên quan đến công tác tài chính, xây dựng CSVC, tư
vấn giám sát hoạt động tài chính của nhà trường và những vấn đề liên quan khác.
10. Ông: Nguyễn Đăng Lưu – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm tư vấn tham
mưu cho HT những vấn đề liên quan đến công tác thiết bị dạy học, ƯDCNTT trong
nhà trường, điều hành hoạt động của website trường, xây dựng CSVC các phòng thực
hành, tin học và những vấn đề liên quan khác.
11. Bà: Hoàng Thị Thùy Trang – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm tư vấn
tham mưu cho HT những vấn đề liên quan đến công tác y tế học đường, vệ sinh sức
khỏe và những vấn đề liên quan khác.


12. Bà: Phạm Thị Lệ – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm tư vấn tham mưu
cho HT những vấn đề liên quan đến cơng tác giáo dục thể chất trong nhà trường và
những vấn đề liên quan khác.
13. Bà: Hồng Thị Lãnh - Hội trưởng hội cha mẹ học sinh – Thành viên HĐTV:
Chịu trách nhiệm tư vấn tham mưu cho HT những vấn đề liên quan đến lĩnh vực
mình phụ trách và cơng tác xã hội hố giáo dục ,giáo dục đạo đức học sinh.

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHONG THỦY
– Hạnh phúc

Số: …/QĐ-HT
tháng 9 năm 2009

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
Độc lập – Tự do

Phong Thủy, ngày 28


QUYT NH
V vic thnh lp Hi ng t vn giỏo dc nm hc 2009 2010
HIU TRNG TRNG THCS PHONG THY
Cn c iu 19 v iu 21 iu l trng trung hc(ban hnh kốm theo Quyt nh s
07/2007/Q-BGD&T ngy 02/4/2007 ca B trng B Giỏo dc v o to)qui nh v
nhim v v quyn hn ca Hiu trng v vic thnh lp cỏc hi ng trong nh trng;
Cn c vo k hoch nm hc 2009-2010 ca trng THCS Phong Thy;
Xột ngh ca Hi ng trng THCS Phong Thy,
QUYT NH:
iu 1. Thnh lp Hi ng t vn giỏo dc nm hc 2009-2010 ca Trng THCS
Phong Thy. gm cỏc ụng b cú tờn sau õy:
1
ễng Lờ Trung Chớnh
Hiu trng
Ch tch Hi ng
2
ễng Nguyn Vn V
Phú Hiu trng
Phú Ch tch H
3
B Vừ Th Ln
NV VP
Th ký H
4
B Hong Th Xuõn Tho T trng T nhiờn
y viờn
5
B Phm Th Lý
T trng Xó hi
y viờn
6
ễng Nguyn ng Lu
NV TB
y viờn
7
B Nguyn Th Thỳy Kiu GV nhc TPT
y viờn
8
ễng Hong Qung Ho
Bớ th chi on
y viờn
9
B Mai Th Hng Giang
GV T Anh
y viờn
10
B Phm Th L
GV TD
y viờn
11
B Nguyn Th Bớch Thy KT, TT t HC
y viờn
12
ễng Phm Xuõn Phong
Trng BD CMHS
y viờn
iu 2. Hi ng t vn giỏo dc cú trỏch nhim t vn giỳp hiu trng xõy dng v
trin khai thc hin k hoch nhim v chung ca trng. Tựy theo nng lc chuyờn mụn
ca tng thnh viờn xut ý kin t vn ci tin trong cụng tỏc qun lý ch o thc
hin cú hiu qu cỏc phong tro hot ng chuyờn mụn, hot ng tp th nhm nõng cao
cht lng giỏo dc nh trng.
iu 3. Cỏc thnh viờn cú tờn trong iu 1 chu trỏch nhim thi hnh Quyt nh ny.
Quyt nh ny cú hiu lc k t ngy ký.
Ni nhn:

-

HIU TRNG

Phũng GD&T.
Nh iu 1.
Lu.

PHN CễNG NHIM V CC THNH VIấN HI NG T VN
(Kốm theo Q Soỏ: /Q-HT ngaứy 28 thaựng 9 naờm 2009)
Ngoi nhim v quy nh nh iu 2 ca Q, thỡ mi ễng/b chu trỏch nhim
chuyờn trỏch t vn cho HT mt s lnh vc phự hp vi nng lc cỏ nhõn, nhim v


được phân công và CM đào tạo. Mỗi người có trách nhiệm tìm hiểu nắm bắt tình hình
thường xuyên để có ý kiến trực tiếp tư vấn hoặc khi HT yêu cầu nhằm nâng cao hiệu
quả các hoạt động nhà trường cụ thể như sau:
1. Ông: Lê Trung Chính - Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTV: Phụ trách chung chịu
trách nhiệm về xây dựng các kế hoạch hoạt động nhà trường trên cơ sở tham khảo
các ý kiến tư vấn của các thành viên, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của hội đồng tư
vấn.
2. Bà:Võ Thị Làn – Thư ký hội đồng – Chịu trách nhiệm ghi chép diễn biến các
buổi họp.
3. Ông: Nguyễn Văn Vũ – P.Hiệu trưởng - CT công đoàn –Thành viên HĐTV:
Chịu trách nhiệm tư vấn tham mưu cho HT những vấn đề liên quan đến lĩnh vực
chuyên môn dạy và học và các công việc mình phụ trách.
4. Ông: Hoàng Quảng Hảo – Bí thư chi đoàn – Thành viên HĐTV: Chịu trách
nhiệm tư vấn tham mưu cho HT những vấn đề liên quan về công tác Đoàn thanh niên
trong trường học và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.
5. Bà:Nguyễn Thị Thúy Kiều - Tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh Thành
viên HĐTV: Chịu trách nhiệm tư vấn tham mưu cho HT những vấn đề liên quan về
công tác Đội trong trường học và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình phụ
trách. Kiêm nhiệm những vấn đề liên quan đến công tác y tế học đường, vệ sinh sức
khỏe và những vấn đề liên quan khác.
6. Bà:Phạm Thị Lý – Tổ trưởng chuyên môn – Thành viên HĐTV: Chịu trách
nhiệm tư vấn tham mưu cho HT những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học
thuộc bộ môn xã hội và những vấn đề liên quan khác.
7. Bà: Hoàng Thị Xuân Thảo –Thành viên hội đồng: Chịu trách nhiệm tham mưu
cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học thuộc môn học tự nhiên
và những vấn đề liên quan khác.
8. Bà:Mai Thị Hương Giang, Phạm Thị Lệ – Thành viên HĐTV: Chịu trách
nhiệm tư vấn tham mưu cho HT những vấn đề liên quan đến công tác chủ nhiệm và
giáo dục đạo đức cho học sinh, công tác tư vấn giám sát hoạt động của nhà trường và
những vấn đề liên quan khác.
9. Bà:Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm tư vấn
tham mưu cho HT những vấn đề liên quan đến công tác tài chính, xây dựng CSVC, tư
vấn giám sát hoạt động tài chính của nhà trường và những vấn đề liên quan khác.
10. Ông: Nguyễn Đăng Lưu – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm tư vấn tham
mưu cho HT những vấn đề liên quan đến công tác thiết bị dạy học, ƯDCNTT trong
nhà trường, điều hành hoạt động của website trường, xây dựng CSVC các phòng thực
hành, tin học và những vấn đề liên quan khác.
11. Bà: Phạm Thị Lệ – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm tư vấn tham mưu
cho HT những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục thể chất trong nhà trường và
những vấn đề liên quan khác.


12. Ơng: Phạm Xn Phong - Hội trưởng hội cha mẹ học sinh – Thành viên
HĐTV: Chịu trách nhiệm tư vấn tham mưu cho HT những vấn đề liên quan đến lĩnh
vực mình phụ trách và cơng tác xã hội hố giáo dục ,giáo dục đạo đức học sinh.

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHONG THỦY
– Hạnh phúc

Số: …/QĐ-HT
tháng 9 năm 2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
Độc lập – Tự do

Phong Thủy, ngày 28


QUYT NH
V vic thnh lp Hi ng t vn giỏo dc nm hc 2010 2011
HIU TRNG TRNG THCS PHONG THY
Cn c iu 19 v iu 21 iu l trng trung hc(ban hnh kốm theo Quyt nh s
07/2007/Q-BGD&T ngy 02/4/2007 ca B trng B Giỏo dc v o to)qui nh v
nhim v v quyn hn ca Hiu trng v vic thnh lp cỏc hi ng trong nh trng;
Cn c vo k hoch nm hc 2010-2011 ca trng THCS Phong Thy;
Xột ngh ca Hi ng trng THCS Phong Thy,
QUYT NH:
iu 1. Thnh lp Hi ng t vn giỏo dc nm hc 2010-2011 ca Trng THCS
Phong Thy. gm cỏc ụng b cú tờn sau õy:
1
ễng Lờ Trung Chớnh
Hiu trng
Ch tch Hi ng
2
ễng Nguyn Vn V
Phú Hiu trng
Phú Ch tch H
3
B Vừ Th Ln
NV VP
Th ký H
4
B Hong Th Xuõn Tho T trng T nhiờn
y viờn
5
B Phm Th Lý
T trng Xó hi
y viờn
6
ễng Nguyn ng Lu
NV TB
y viờn
7
B Nguyn Th Thỳy Kiu GV nhc TPT
y viờn
8
ễng Hong Qung Ho
Bớ th chi on
y viờn
9
B Mai Th Hng Giang
GV T Anh
y viờn
10
B Phm Th L
GV TD
y viờn
11
B Nguyn Th Bớch Thy KT, TT t HC
y viờn
12
ễng Phm Xuõn Phong
Trng BD CMHS
y viờn
iu 2. Hi ng t vn giỏo dc cú trỏch nhim t vn giỳp hiu trng xõy dng v
trin khai thc hin k hoch nhim v chung ca trng. Tựy theo nng lc chuyờn mụn
ca tng thnh viờn xut ý kin t vn ci tin trong cụng tỏc qun lý ch o thc
hin cú hiu qu cỏc phong tro hot ng chuyờn mụn, hot ng tp th nhm nõng cao
cht lng giỏo dc nh trng.
iu 3. Cỏc thnh viờn cú tờn trong iu 1 chu trỏch nhim thi hnh Quyt nh ny.
Quyt nh ny cú hiu lc k t ngy ký.
Ni nhn:

-

HIU TRNG

Phũng GD&T.
Nh iu 1.
Lu.

PHN CễNG NHIM V CC THNH VIấN HI NG T VN
(Kốm theo Q Soỏ: /Q-HT ngaứy 26 thaựng 9 naờm 2010)


Ngoài nhiệm vụ quy định như điều 2 của QĐ, thì mỗi Ông/bà chịu trách nhiệm
chuyên trách tư vấn cho HT một số lĩnh vực phù hợp với năng lực cá nhân, nhiệm vụ
được phân công và CM đào tạo. Mỗi người có trách nhiệm tìm hiểu nắm bắt tình hình
thường xuyên để có ý kiến trực tiếp tư vấn hoặc khi HT yêu cầu nhằm nâng cao hiệu
quả các hoạt động nhà trường cụ thể như sau:
1. Ông: Lê Trung Chính - Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTV: Phụ trách chung chịu
trách nhiệm về xây dựng các kế hoạch hoạt động nhà trường trên cơ sở tham khảo
các ý kiến tư vấn của các thành viên, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của hội đồng tư
vấn.
2. Bà:Võ Thị Làn – Thư ký hội đồng – Chịu trách nhiệm ghi chép diễn biến các
buổi họp.
3. Ông: Nguyễn Văn Vũ – P.Hiệu trưởng - CT công đoàn –Thành viên HĐTV:
Chịu trách nhiệm tư vấn tham mưu cho HT những vấn đề liên quan đến lĩnh vực
chuyên môn dạy và học và các công việc mình phụ trách.
4. Ông: Hoàng Quảng Hảo – Bí thư chi đoàn – Thành viên HĐTV: Chịu trách
nhiệm tư vấn tham mưu cho HT những vấn đề liên quan về công tác Đoàn thanh niên
trong trường học và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.
5. Bà:Nguyễn Thị Thúy Kiều - Tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh Thành
viên HĐTV: Chịu trách nhiệm tư vấn tham mưu cho HT những vấn đề liên quan về
công tác Đội trong trường học và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình phụ
trách. Kiêm nhiệm những vấn đề liên quan đến công tác y tế học đường, vệ sinh sức
khỏe và những vấn đề liên quan khác.
6. Bà:Phạm Thị Lý – Tổ trưởng chuyên môn – Thành viên HĐTV: Chịu trách
nhiệm tư vấn tham mưu cho HT những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học
thuộc bộ môn xã hội và những vấn đề liên quan khác.
7. Bà: Hoàng Thị Xuân Thảo –Thành viên hội đồng: Chịu trách nhiệm tham mưu
cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học thuộc môn học tự nhiên
và những vấn đề liên quan khác.
8. Bà:Mai Thị Hương Giang, Phạm Thị Lệ – Thành viên HĐTV: Chịu trách
nhiệm tư vấn tham mưu cho HT những vấn đề liên quan đến công tác chủ nhiệm và
giáo dục đạo đức cho học sinh, công tác tư vấn giám sát hoạt động của nhà trường và
những vấn đề liên quan khác.
9. Bà: Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm tư vấn
tham mưu cho HT những vấn đề liên quan đến công tác tài chính, xây dựng CSVC, tư
vấn giám sát hoạt động tài chính của nhà trường và những vấn đề liên quan khác.
10. Ông: Nguyễn Đăng Lưu – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm tư vấn tham
mưu cho HT những vấn đề liên quan đến công tác thiết bị dạy học, ƯDCNTT trong
nhà trường, điều hành hoạt động của website trường, xây dựng CSVC các phòng thực
hành, tin học và những vấn đề liên quan khác.
11. Bà:Phạm Thị Lệ – Thành viên HĐTV: Chịu trách nhiệm tư vấn tham mưu
cho HT những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục thể chất trong nhà trường và
những vấn đề liên quan khác.


12. Ông: Phạm Xuân Phong - Hội trưởng hội cha mẹ học sinh – Thành viên
HĐTV: Chịu trách nhiệm tư vấn tham mưu cho HT những vấn đề liên quan đến lĩnh
vực mình phụ trách và công tác xã hội hoá giáo dục ,giáo dục đạo đức học sinh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×