Tải bản đầy đủ

DANH SÁCH THANH LAP HD TRUONG

PHÒNG GD-ĐT LỆ THUY
TRƯỜNG THCS PHONG THỦY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIỚI THIỆU DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
(Kèm theo tờ trình số…..TLHĐT ngày ….tháng … năm 2012)

TT

Họ và tên

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Lê Trung Chính
Dương Văn Minh
Võ Thị Làn
Hoàng Thị Xuân Thảo
Phạm Thị Lý
Nguyễn Thị Thúy Kiều
Hoàng Quảng Hảo
Mai Thị Hương Giang
Phạm Thị Lệ
Nguyễn Thị Bích Thủy

11

Hoàng Thị Lãnh

Chức vụ
-chức danh
Hiệu trưởng-BTCB
PHT-CTCĐ
NV VP
TTCM
TTCM
GVAN-TPT
Bí thư chi đoàn
UVBCHCĐ
UVBan TTND
Kế toán
Trưởng BĐD
CMHS

Chức vụ trong Hội
đồng trường
Chủ tịch HĐ
P.Chủ tịch HĐ
Thư ký HĐ
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên

HIỆU TRƯỞNG

Ghi
chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×