Tải bản đầy đủ

Bia ngoai bia trong

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI
Trường THCS Hồng Thủy

QUẢNG BÌNH – 2013


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI
Trường THCS Hồng Thủy
DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Võ Thành Đồng
Lê Đình Lý
Nguyễn Thị Thùy Nhung
Lê Văn San
Lê Văn Viễn
Nguyễn Thị Thủy
Nguyễn Thị Hà a
Từ Thị Hồng Thanh
Võ Văn Cường
Võ Thị Bích Diệp
Trần Thị Mai Lý

Hiệu trưởng
Phó HT
NV VP
TT tổ KHTN
P.TT tổ KHTN
TT tổ KHXH
PTT tổ KHXH
TT tổ Hóa Sinh
P.TT tổ Hóa Sinh
TPT
NV TV

Chủ tịch HĐ
P. Chủ tịch HĐ
Thư ký HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ

Chữ


QUẢNG BÌNH - 2013

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×