Tải bản đầy đủ

Kiểm tra 1 tiết tin học 8 kì 1

I/ Ma trận đề:
Chủ đề
A. Trắc
nghiệm

B. Tự
luận

Câu hỏi
điểm

Câu hỏi
điểm

Các mức độ đánh giá
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Câu 1
0.5 đ
Câu 2
0.5 đ
Câu 3

0.5 đ
Câu 4
0.5 đ
Câu 5
0.5 đ
Câu 6
0.5 đ
Câu 2
2.5 đ
Câu 1

Câu 3
2.5 đ

II/ Nội dung đề:
Phòng GD & ĐT Huyện CưM’gar
Trường THCS Nguyễn Bỉnh KhiêmKIỂM TRA 1 TIẾT
Họ Tên:.........................................
Môn: Tin học 8
Thời gian: 45 phút
Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

Đề Ra
A/ Trắc nghiệm (3 đ): (Mỗi câu 0.5 điểm)
Câu 1: Theo em hiểu viết chương trình là gì?
A. Tạo ra các câu lệnh rồi sắp xếp theo một trình tự nào đó.
B. Viết ra một đoạn văn bản được sắp xếp theo chương trình.
C. Viết ra các câu lệnh mà em đã được học
D. Tạo ra các câu lệnh để điều khiển Robot

Tổng số
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
2.5 đ2.5 đ


Câu 2: Để chia lấy phần nguyên ta dùng phép toán:
A. Div
B. :
C. Mod
D. /
Câu 3: Để viết thông tin ra màn hình, Pascal sử dụng lệnh:
A. Write
B. Read;
C. Delay;
D. Clrscr;
Câu 4: Cấu trúc của một chương trình Pascal thường có những phần sau:
A. Phần thân, phần cuối
B. Phần khai báo, phần thân, phần cuối.
C. Phần khai báo, phần thân
D. Phần đầu, phần thân, phần cuối.
Câu 5: X là một số thực, để khai báo biến X ta có thể khai báo như sau:
A. Var X: integer;
B. Var X: Real;
C. Var X: String;
D. Var X: char;
Câu 6: Lệnh gán trong Pascal được viết như sau:
A. :=
B. >= ;
C. => ;
D. #
B/ Tự luận (7 đ):
Câu 1(2 điểm): Viết các biểu thức toán học sau bằng các ký hiệu trong ngôn
ngữ Pascal.
A. 5x3+2x2-3x+10

x2  y
B. 2
y x

C. (x+y)2

Câu 2 (2.5 điểm): Thuật toán là gì? Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm
có bao nhiêu bước?
Câu 3 (2.5 điểm): Viết chươg trình in ra màn hình chu vi của một tam giác.
Biết độ dài 3 cạnh của tam giác là a, b, c được nhập từ bàn phím.
III/ Đáp án:
A. Trắc nghiệm
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án A
A
A
C
B
A
B. Tự luận
Câu 1: (2 đ). Viết các biểu thức toán học bằng các ký hiệu trong ngôn
ngữ Pascal:
A. 5*x*x*x+2*x*x-3*x+10.
B. (x*x+y)/(y*y+x)
C.
(x+y)*(x+y)
Câu 2: (2.5 đ)*Thuật toán là dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện theo
một trình tự xác định để thu được những kết quả cần thiết từ những điều kiện
cho trước.
*Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm có 3 bước:
-Xác định bài toán
-Xây dựng thuật toán
-Viết chương trình
Câu 3: (2.5 đ)
Program
chuvi;
Uses
crt;


Var a,b,c,chuvi: Real;
Begin
Write(‘Nhap gia tri canh a:’); Readln(a);
Write(‘Nhap gia tri canh b:’); Readln(b);
Write(‘Nhap gia tri canh c:’); Readln(c);
Chuvi:=a+b+c;
Write(‘Chu vi tam giac la:’, chuvi:4:1);
Readln;
End.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×