Tải bản đầy đủ

Phân phồi chương trình tin học 8

S GIO DC V O TO QUNG BèNH
KHUNG PHN PHI CHNG TRèNH MễN TIN HC T
CHN LP 8
C nm: 70 tit (2 tit/tun)
Ni dung
Phn 1: Lp trỡnh n gin
Phn 2: Phn mm hc tp
ễn tp
Kim tra
Cng

Thi lng
42 (LT: 20; BTTH: 14; BT: 8)
18 (LT: 9; BTTH: 9; BT: 0)
4 (mi kỡ 2 tit)
6 (2 tit KTHK, 2 tit KT, 2 tit KT thc hnh)
chia u cho 2 hc kỡ
70

PHNG N PHN PHI CHNG TRèNH
MễN TIN HC T CHN LP 8

Tun
1

Tit
1,2

2

3,4

3
4

5,6
7,8

5

9,10

6
7
9
10
11
12

11,12
13,14
15
16
17,18
19,20
21,22
23,24

13

25,26


14

27,28

15

29,30

16

31

8

Ni dung
Bài 1: Máy tính và chơng trình máy tính.
Bài 2: Làm quen với chơng trình và ngôn
ngữ lập trình.
Bài thực hành 1: Làm quen với Turbo Pascal.
Bài 3: Chơng trình máy tính và dữ liệu.
Bài thực hành 2: Viết chơng trình để tính
toán.
Bài 4: Sử dụng biến trong chơng trình.
Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến.
Bài tập.
Kiểm tra 1 tiết.
Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out.
Bài 5: Từ bài toán đến chơng trình.
Bài 5: Từ bài toán đến chơng trình.
Bài tập.
Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun
Times.
Bài 6: Câu lệnh điều kiện.
Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện
If... then.
Ôn tp.


32
17

33,34

19
20

35
36
37,38
39,40

21

41,42

22
23
24
25

43,44
45,46
47,48
49,50

26

51,52

27

53,54
55
56
57
58

18

28
29
30

59,60

31

61
62

32

63,64

33

65,66

34

67
68

35

69,70

Kiểm tra thực hành (1 tiết).
Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun
Times.
Ôn tp.
Kiểm tra học kỳ 1.
Bài 7: Câu lệnh lặp.
Bài tập.
Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For ...
do.
Học vẽ hình với phần mềm GeoGebra.
Học vẽ hình với phần mềm GeoGebra.
Học vẽ hình với phần mềm GeoGebra.
Bài 8: Lặp với số lần cha biết trớc.
Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While ...
do.
Bài tập.
Kiểm tra 1 tiết.
Làm việc với dãy số.
Làm việc với dãy số.
Bài tập.
Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chơng
trình.
Ôn tập.
Kiểm tra thực hành 1 tiết.
Quan sát hình không gian với phần mềm
Yenka.
Quan sát hình không gian với phần mềm
Yenka.
Ôn tập.
Kiểm tra học kì 2.
Quan sát hình không gian với phần mềm
Yenka.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×