Tải bản đầy đủ

Kế hoạch giảng dạy tin học 8

Kế Hoạch Giảng Dạy Môn Tin Học 8

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC 8
Năm học: 2014 - 2015
Đơn vị: Trường THCS Thanh Trạch
I. Đặc điểm, tình hình:
1. Thuận lợi:
+ Trường nằm ngay trung tâm khu dân cư xã Thanh Trạch, giao thông thuận lợi, cơ sở vật chất
tương đối đầy đủ.
+ Đội ngũ cán bộ giáo viên trường nhiệt tình góp ý, trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
+ Học sinh đa số gần trường, say mê học hỏi, biết vâng lời.
+ Có máy tính, máy chiếu để phục vụ cho giáo án điện tử và việc học tập của học sinh.
2. Khó khăn:
+ Đây là một môn học mới lạ so với các em.
+ Đời sống một số học sinh còn gặp nhiều khó khăn.
+ Chủ yếu các em được thực hành tại lớp.
+ Số máy tính trong trường có hạn 2 đến 3 em một máy nên việc kiểm tra đánh giá chất lượng còn
gặp nhiều khó khăn.
II. Yêu cầu bộ môn:
1. Kiến thức:
+ Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về lập trình đơn giản.

+ Giới thiệu cho HS biết được cách viết ngôn ngữ lập trình Pascal ở mức độ THCS.
+ Giới thiệu cho HS biết một số phần mềm hỗ trợ cho việc học tập và giải trí.
2. Kĩ năng:
+ Phát triển kĩ năng sử dụng máy tính của các em.
+ HS biết và viết được ngữ lập trình Pascal ở mức độ THCS.
+ Biết và sử dụng được một số phần mềm học tập và vận dụng vào việc học tập các môn khác.
3. Giáo dục:
+ Hình thành và phát huy tính sáng tạo, say mê học tập của học sinh.
+ Thấy được vai trò của mình đối với xã hội trong công cuộc CNH-HDH đất nước.
+ Định hướng cho các em hòa nhập vào CNTT.
III. Biện pháp thực hiện:
1. Về phía giáo viên:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dung giảng dạy bộ môn như: bài soạn, giáo án điện tử, SGK, STK,…
+ Xác định phương pháp, mục tiêu giảng dạy từng bài phù hợp.
+ Nắm rõ đặc điểm tình hình chung của lớp và hoàn cảnh của các em.
+ Động viên, khích lệ các em học tập.
+ Chú ý hướng dẫn các em yếu kém thực hiện, giám sát các em nhiều hơn.
+ Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho các em khá giỏi.
+ Thường xuyên kiểm tra đánh giá quá trình nhận thức của các em.
2 Về phía học sinh:
+ Phải có đầy đủ SGK và vở ghi chép.
+ Biết kết hợp việc học ở trường và ở nhà.
+ Phải xây dựng thời gian biểu cho việc học tập ở nhà.
+ Phải nắm vững kiến thức và chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
+ Đi học đúng giờ và đầy đủ.
+ Tích cực, say mê học tập.
Giáo viên : Nguyễn Văn Lợi

1

Tổ: Toán - Lý


Kế Hoạch Giảng Dạy Môn Tin Học 8
IV. Kế hoạch cụ thể:
Tuần
Nội dung
Mục đích, yêu cầu
Học Kì 1
1


Máy tính và 1.Kiến thức:
chương
+ Giới thiệu cho HS biết được cách thức
trình máy
mà con người ra lệnh cho máy tính.
tính.
+ Giới thiệu cho HS được thế nào là
chương trình, viết chương trình là gì ?
+ Giới thiệu cho HS biết ngôn ngữ lập
trình là gì.
2.Kĩ năng:
+ Biết được cách thức mà con người ra
lệnh cho máy tính
+ Hiểu được ví dụ về Rôbốt nhặt rác.
+ Hiểu được thế nào là viết chương
trình, tại sao cần phải viết chương trình.
+ Hiểu được ngôn ngữ lập trình là gì.
3.Giáo dục:
Giúp học sinh nhận thức được tầm quan
trọng của việc lập trình, yêu thích lập
trình.
2-3
+Làm quen 1.Kiến thức:
với chương + Giới thiệu một số ví dụ cụ thể về
trình và
chương trình cho HS biết.
ngôn ngữ
+ Giới thiệu cho HS biết ngôn ngữ lập
lập trình.
trình gồm những gì?
+ Làm quen + Giới thiệu cho HS biết thế nào là từ
với TurBo
khóa và tên, quy tắc đặt tên.
Pascal.
+ Giới thiệu cho HS biết cấu trúc chung
của một chương trình gồm những gì.
+ Giới thiệu môi trường lập trình Turbo
Pascal.
+ Giới thiệu cách viết một chương trinh
Pascal đơn giản.
+ Giới thiệu HS biết cách soạn thảo, dịch,
chạy chương trình và xem kết quả.
2.Kĩ năng:
+ HS biết được ngôn ngữ lập trình gồm
những gì.
+ Biết cách đặt tên.
+ Biết cấu trúc chung của một chương
trình
+ Học sinh biết ngôn ngữ lập trình Pascal
+ Biết soạn thảo một chương trình đơn
giản, biết dịch, sữa lỗi và chạy chương
trình.
3.Giáo dục:
Giáo dục học sinh tính tích cực học tập,
say mê, hứng thú
Giáo viên : Nguyễn Văn Lợi

2

Biện pháp thực hiện
+ Chuẩn bị bài dạy thật tốt trước khi
lên lớp.
+ Phân tích, diến giảng VD cho các
em nắm.
+ Hướng dẫn chi tiết, cặn kẽ.
+ Cho HS thực hiện lại theo yêu cầu
khác.
+ Nắm vững đặc điểm tình hình của
lớp
+ GV chốt lại các y quan trọng và nội
dung mà HS cần phải nắm.

+ GV phân tích, diễn giảng cho HS
nắm vững kiến thức.
+ GV đưa ra một VD và phân tích
cho các em ý nghĩa của từng lệnh.
+ GV đưa ra một VD khác và yêu cầu
học sinh nêu ý nghĩa của từng lệnh.
+ GV cho HS quan sát việc thực hiện
trên máy tính.
+ GV đưa ra một số bài tập đơn giản
cho các em làm.
+ GV chốt lại các ý quan trọng và
nêu lên nội dung cần đạt được cho
HS biết.

Tổ: Toán - Lý


Kế Hoạch Giảng Dạy Môn Tin Học 8
4-5
+ Chương
1.Kiến thức:
trình máy
+ Giới thiệu cho học sinh biết được một
tính và dữ
số kiểu dữ liệu đơn giản.
liệu.
+ Giới thiệu cho HS biết được một số
+ Viết
phép toán với dữ liệu kiểu số.
chương
+ Giới thiệu cho HS biết được các phép
trình để tính toán so sánh.
toán.
+ Giới thiệu cho HS biết cách giao tiếp
người và máy tính.
2.Kĩ năng:
+ Nhận biết được một số kiểu dữ liệu đơn
giản
+ Biết được các phép toán đối với dữ liệu
kiểu số.
+ Biết được các phép toán so sánh.
+ Biết được cách thức giao tiếp người và
máy tính.
3.Giáo dục:
Phát huy tính tư duy, tích cực của học
sinh
6-7-8 + Sử dụng
1.Kiến thức:
biến trong
+ Giới thiệu cho HS biết biến là một công
chương
cụ trong lập trình.
trình.
+ Giới thiệu cho HS biết cách sử dụng và
+ Bài tập
khai báo biến.
+ Khai báo
+ Giới thiệu cho HS biết khi nào sử dụng
và sử dụng
hằng, cách khai báo hằng.
biến.
2.Kĩ năng:
+ Biết khai báo và sử dụng biến trong
chương trình.
+ Biết phân biệt biến và hằng.
+ Biết vận dụng biến để giải một số bài
toán thực tế.
3.Giáo dục:
Phát huy tính tư duy, tích cực của học
sinh
8-9
+ Ôn tập
+ Hệ thống lại các kiến thức đã học cho
+ Kiểm tra 1 HS nắm
tiết
+ Cho HS thực hành rèn luyện kĩ năng sử
dụng máy tính của các em.
+ Đánh giá mức độ tiếp thu của các em,
chất lượng giảng day, điều chính thích
hợp lại phương pháp dạy, phân loại HS
9-10

Luyện gõ
phím nhanh
với Finger
Break Out

1.Kiến thức:
+ Giới phần mềm cho HS biết.
+ Giới thiệu cho HS biết cách khới động
phần mềm.
+ Giới thiệu cho HS biết màn hình chính

Giáo viên : Nguyễn Văn Lợi

3

+GV phân tích, diễn giảng cho HS
nắm.
+ GV vấn đáp học sinh về các phép
toán và phép so sánh.
+ GV trình chiếu cho HS thấy và hiểu
rõ cách thức giao tiếp người và máy
tính.
+ GV cho HS thực hành trên máy
tính, tự rút ra nhận xét ý nghĩa các
lệnh
+ GV phân tích lại ý nghĩa các lệnh
cho HS nắm một lần nữa.
+ GV giám sát việc thực hiện của HS
chú ý các em HS yếu kém.
+ GV chốt lại các nội dung cần đạt
được.

+ GV cho HS thực hành trên máy
tính.
* GV hướng dẫn các em thực hiện
* GV ra bài tập phù hợp cho các em
thực hiện
* Giám sát việc thực hiện của các em
yếu kém.
* Động viên khích lệ các em học tập.
* Nhận xét và chốt lại nội dung cần
đạt được.

+ GV lần lượt hệ thống lại các kiến
thức đã học thông qua việc vấn đáp
và cho HS thực hành trên máy.
+ Giám sát HS yếu kém, hướng dẫn
các em thực hiện.
+ Kiểm tra kĩ năng hiểu bài và vận
dụng của các em, giám sát chặt chẽ
việc kiểm tra.
. + GV cho HS đọc SGK tìm hiểu về
phần mềm.
+ Vấn đáp HS về vai trò của phần
mềm.
+ Phân tích, diễn giảng cho HS biết
Tổ: Toán - Lý


Kế Hoạch Giảng Dạy Môn Tin Học 8
của phần mền.
+Giới thiệu cho HS biết cách sử dụng
phần mềm.
2.Kĩ năng:
+ Biết được tác dụng của phần mềm.
+ Biết cách sử dụng phần mềm.
+ Biết cách vận dụng phần mềm vào việc
luyện gõ phím bằng 10 ngón tay.
3.Giáo dục: HS biết vận dụng phần mềm
để rèn luyện kĩ năng gõ phím bằng người
10 ngón tay.
10-11- + Từ bài
1.Kiến thức:
12-13 toán đến
+ Giới thiệu cho HS biết cách xác định
chương
bài toán
trình.
+ Giới thiệu cho HS biết cách mô tả thuật
+ Bài tập
toán.
+ Giới thiệu cho HS biết cách viết
chương trình từ thuật toán.
2.Kĩ năng:
+ Rèn luyện khả năng tư duy, suy luận
của HS.
+ Giúp HS biết cách xác định bài toán,
mô tả thuật toán và từ dó biết cách viết
chương trình.
3.Giáo dục: giáo dục HS có tinh thần tự
lực, say mê nghiên cứu.
13-14- + Câu lệnh
1.Kiến thức:
15
điều kiện
+ Giới thiệu cho HS biết đa số hoạt động
+ Bài tập
đều phụ thuộc vào điều kiện.
+Sử dụng
+ Giới thiệu cho HS biết tính đúng sai
lênh điều
của điều kiện.
kiện
+ Giới thiệu cho HS biết việc tương quan
If..then…
giữa điều kiện và phép so sánh.
+ Giới thiệu cho HS biết cấu trúc rẽ
nhánh.
+ Giới thiệu cho HS biết câu lệnh điều
kiện.
2.Kĩ năng:
+ Học sinh hiểu được tính đúng đắn của
điều kiện.
+ Hiểu được cấu trúc rẽ nhánh.
+ Biết sử dụng câu lệnh điều kiện if..then.
3.Giáo dục: giáo dục HS tính tích cực say
mê học tập.
15-16 + Ôn tập
+ Hệ thống lại các kiến thức đã học cho
+ Kiểm tra 1 HS nắm
tiết.
+ Cho HS thực hành rèn luyện kĩ năng tư
duy, suy nghĩ của các em.
+ Đánh giá mức độ tiếp thu của các em,
Giáo viên : Nguyễn Văn Lợi

4

được các thành phần chính của màn
hình.
+ GV hướng dẫn HS sử dụng phần
mềm.
+Thực hiện mẫu cho HS quan sát,
nhận xét.
+ Cho HS thực hiện lại theo mức độ
từ dễ đến khó.
* GV cho HS thực hành trên máy
* Nhận xét và chốt lại nội dung cần
đạt được
+GV phân tích, diễn giảng cho HS
nắm.
* GV mô tả them một số thuật toán từ
dễ đến khó.
+ GV vấn đáp học sinh thực hiện
* Động viên khích lệ các em học tập.
* Nhận xét và chốt lại nội dung cần
đạt được.

+GV phân tích, diễn giảng cho HS
nắm.
+ GV lần lượt đưa ra các VD và phân
tính tính đúng sai của điều kiện cho
HS biết.
+ GV phân tích kĩ cấu trúc rẽ nhánh
cho học sinh nắm.
+ GV giới thiệu kĩ câu lệnh điều kiện
cho HS hiểu.
+ Cho VD từ dễ đến khó để các em
nắm.
+ Động viên các em tư duy, suy nghĩ.
+ GV cho HS là bài tập
+ GV giám sát các em thực hiện,
giám sát các em yếu kém thực hiện.
+ GV chốt lại các nội dung quan
trọng
+ GV cho HS thực hành trên máy
tính.
* GV ra bài tập phù hợp cho các em
thực hiện
* Giám sát việc thực hiện của các em.
Tổ: Toán - Lý


Kế Hoạch Giảng Dạy Môn Tin Học 8
chất lượng giảng day, điều chính thích
hợp lại phương pháp dạy.
+ Kiểm tra đôn đốc các em yếu kém thực
hiện.

16-1718

PMHT:
Tìm hiểu
thời gian
với phần
mềm Sun
Times

14-15

+ Bài tập
+ Ôn tập
+ Kiểm tra
thực hành 1
tiết.

16-17

PMHT:
Học địa lí
thế giới với
Earth
Explorer

1.Kiến thức:
+ Giới thiệu cho HS biết ích lời của phần
mềm.
+ Giới thiệu cho HS biết màn hình chính
của phần mềm.
+ Giới thiệu cho HS biết cách sử dụng
phần mềm.
+ Giới thiệu cho HS biết một số chức
năng khác của phần mềm.
2.Kĩ năng::
+ HS biết tiện ích của phần mềm
+ Biết được các thành phần chính của
màn hình.
+ Biết cách sử dụng phần mềm.
3.Giáo dục: HS say mê học hỏi, phát huy
tính sáng tạo của học sinh, HS biết vận
dụng phần mềm vào thực tế.
+ Hệ thống lại các kiến thức đã học cho
HS nắm
+ Cho HS thực hành rèn luyện kĩ năng tư
duy, suy nghĩ, khả năng giải quyết bài
toán.
+ Đánh giá mức độ tiếp thu của các em,
chất lượng giảng day, điều chính thích
hợp lại phương pháp dạy.
+ Kiểm tra đôn đốc các em yếu kém thực
hiện.
1.Kiến thức:
+ Giới thiệu sơ lược về phần mềm và lợi
ích của nó cho HS nắm.
+ Giới thiệu một số tính năng của phần
mềm.
+ Giới thiệu cách sử dụng phần mềm.
2.Kĩ năng:
+ Biết cách khới động phần mềm.
+ Biết quan sát trái đất, biết phóng to, thu
nhỏ bản đồ.
3 Giáo dục: giáo dục học sinh say mê,
tìm tòi địa lí thế giới, thấy được khả năng
của CNTT.

Giáo viên : Nguyễn Văn Lợi

5

* Động viên khích lệ các em học tập.
* Nhận xét và chốt lại nội dung cần
đạt được.
+ GV ra đề kiểm tra phù hợp với đặc
điểm tình hình của lớp.
+ Giám sát chặt chẽ việc kiểm tra của
HS.
+GV phân tích, diễn giảng cho HS
nắm.
* GV thực hiện mẫu cho HS xem.
+ GV vấn đáp học sinh thực hiện
* Giám sát việc thực hiện của các em.
* Động viên khích lệ các em học tập..
* GV cho HS thực hành trên máy.
* Bồi dưỡng các em khá giỏi thêm
một số thao tác khác.
* Hướng dẫn chi tiết các em yếu kém
thực hiện
* Nhận xét và chốt lại nội dung cần
đạt được

+ GV cho HS thực hành trên máy
tính.
* GV ra bài tập phù hợp cho các em
thực hiện
* Giám sát việc thực hiện của các em.
* Động viên khích lệ các em học tập.
* Nhận xét và chốt lại nội dung cần
đạt được.
+ GV ra đề kiểm tra phù hợp với đặc
điểm tình hình của lớp.
+ Giám sát chặt chẽ việc kiểm tra của
HS.
+ GV cho HS đọc SGK tìm hiểu về
phần mềm.
+ Vấn đáp HS về vai trò của phần
mềm.
+ Phân tích, diễn giảng cho HS biết
được các thành phần chính của màn
hình.
+Thực hiện mẫu cho HS quan sát,
nhận xét.
+ Cho HS thực hiện lại theo mức độ
từ dễ đến khó.
* GV cho HS thực hành trên máy
* Nhận xét và chốt lại nội dung cần
Tổ: Toán - Lý


Kế Hoạch Giảng Dạy Môn Tin Học 8
đạt được
+ Hệ thống lại các kiến thức đã học cho
+ GV cho HS thực hành trên máy
HS nắm
tính.
+ Cho HS thực hành rèn luyện kĩ năng tư * GV ra bài tập phù hợp cho các em
duy, suy nghĩ, khả năng giải quyết bài
thực hiện
toán.
* Giám sát việc thực hiện của các em.
+ Đánh giá mức độ tiếp thu của các em,
* Động viên khích lệ các em học tập.
chất lượng giảng day, điều chính thích
* Nhận xét và chốt lại nội dung cần
hợp lại phương pháp dạy.
đạt được.
+ Kiểm tra đôn đốc các em yếu kém thực
hiện.
19
Kiểm tra
+ Đánh giá mức độ tiếp thu của học sinh. + GV đánh giá dưới 2 hình thức kiểm
HKI
+ Phản ánh lại kết quả giảng dạy trong
tra: tự luận 45p và thực hành 45p.
HKI làm cơ sở cho phương pháp giảng
+ Ra đề kiểm tra phù hợp, có vận
dạy và giáo dục ở HKII.
dụng và nâng cao để phân loại HS.
+ Phân loại HS.
+ Kiểm tra khách quan, giám sát chặt
+ Bồi dưỡng các em HSG và phụ đạo
chẽ.
thêm các em yếu kém
Học Kì 2
20-21- + Câu lệnh
1.Kiến thức:
+GV phân tích, diễn giảng cho HS nắm.
22
lặp
+ Giới thiệu cho HS biết tại sao
+ GV lần lượt đưa ra các VD và phân tính
+ Bài tập
phải dung câu lệnh lặp.
tại sao nên dùng câu lệnh lặp.
+ Giới thiệu cho HS biết cái hay
+ GV phân tích kĩ cấu trúc câu lệnh lặp.
của lệnh lặp.
+ Cho VD từ dễ đến khó để các em nắm.
+ Giới thiệu cho HS biết cách sử
+ Động viên các em tư duy, suy nghĩ.
dụng câu lệnh lặp.
+ GV cho HS là bài tập
2.Kĩ năng:
+ GV giám sát các em thực hiện, giám sát
+ HS hiểu và vận dụng được câu
các em yếu kém thực hiện.
lệnh lặp.
+ GV chốt lại các nội dung cần đạt được.
+ Biết sử dụng câu lệnh lặp cho
+ GV cho HS thực hành trên máy, giám sát
phù hợp.
HS yếu kém thức hiện.
+ Rèn luyện kĩ năng tư duy, phát
hiện vấn đề của HS.
3.Giáo dục: giáo dục HS tính tư
duy, suy nghĩ và khả năng tìm tòi,
học hỏi của HS.
23-24- + Lặp với số 1.Kiến thức:
+GV phân tích, diễn giảng cho HS nắm.
25
lần chưa
+ Giới thiệu cho HS biết tác dụng
+ GV lần lượt đưa ra các VD và phân tính
biết trước.
của lệnh lặp với số lần không biết
tại sao nên dùng câu lệnh lặp.
+ Bài tập
trước.
+ GV phân tích kĩ cấu trúc câu lệnh lặp.
+ Giới thiệu cho HS biết cách sử
+ Cho VD từ dễ đến khó để các em nắm.
dụng lêngj lặp.
+ Động viên các em tư duy, suy nghĩ.
+ Giới thiệu một số lỗi lặp trình
+ GV cho HS là bài tập
cho HS biết.
+ GV giám sát các em thực hiện, giám sát
2.Kĩ năng;
các em yếu kém thực hiện.
+ HS biết tác dụng của lênh lặp
+ GV chốt lại các nội dung cần đạt được.
+ Biết cách sử dụng lênh lặp cho
+ GV cho HS thực hành trên máy, giám sát
phù hợp.
HS yếu kém thức hiện.
+ Biết nhận biết lỗi và sữa lỗi.
18

+Ôn tập

Giáo viên : Nguyễn Văn Lợi

6

Tổ: Toán - Lý


Kế Hoạch Giảng Dạy Môn Tin Học 8
3.Giáo dục: giáo dục học sinh có
thói sử dụng lệnh lặp khi có thể,
phát huy tính tư duy, sáng tạo của
HS.
26
+ Ôn tập
+ Hệ thống lại các kiến thức đã
+ Kiểm tra 1 học cho HS nắm
tiết.
+ Cho HS thực hành rèn luyện kĩ
năng sử dụng máy tính của các em.
+ Đánh giá mức độ tiếp thu của
các em, chất lượng giảng day, điều
chính thích hợp lại phương pháp
dạy, phân loại HS

27-28- PMHT;
29
Học vẽ hình
với phần
mềm
GeoGebra

30-31- + Làm việc
32
với dãy số
+Bài tập
+ Xử lí dãy
số trong
chương
trình

1.Kiến thức:
+ Giới thiệu phần mềm và tiện ích
của phần mền cho HS biết.
+ Giới thiệu cho HS biết các công
cụ vẽ và điều khiển hình, cách mở
và lưu tệp.
+ Giới thiệu cho HS biết cách sử
dụng phần mềm.
2.Kĩ năng:
+ HS biết được tiện ích của phần
mềm.
+ Biết cách khới động và sử dụng
phần mềm.
+ Biết mở, lưu và thoát khỏi phần
mềm.
+ Biết vận dụng phần mềm vào
thực tiến.
3.Giáo dục: giáo dục học sinh say
mê học tập, tìm tòi, biết vận dụng
phần mềm vào thực tiễn.
1.Kiến thức:
+ Giới thiệu cho HS biết dãy số và
biến mảng.
+ Giới thiệu cho HS biết một số
VD về biến mảng.
+ Giới thiệu cho HS biết cách tìm
GTLN, GTNN.
2.Kĩ năng:
+ HS hiểu được dãy số và biến
mảng.
+ Biết khai báo và sử dụng dãy số.
+ Biết vận dụng bài để giải một số
bài toán thực tế.

Giáo viên : Nguyễn Văn Lợi

7

+ GV cho HS thực hành trên máy tính.
* GV ra bài tập phù hợp cho các em thực
hiện
* Giám sát việc thực hiện của các em.
* Động viên khích lệ các em học tập.
* Nhận xét và chốt lại nội dung cần đạt
được.
+ GV đánh giá dưới 2 hình thức kiểm tra: tự
luận 45p và thực hành 45p.
+ Ra đề kiểm tra phù hợp, có vận dụng và
nâng cao để phân loại HS.
+ Kiểm tra khách quan, giám sát chặt chẽ.
+ GV cho HS đọc SGK tìm hiểu về phần
mềm.
+ Vấn đáp HS về vai trò của phần mềm.
+ Phân tích, diễn giảng cho HS biết được
các thành phần chính của màn hình.
+Thực hiện mẫu cho HS quan sát, nhận xét.
+ Cho HS thực hiện lại theo mức độ từ dễ
đến khó.
* GV cho HS thực hành trên máy
* Nhận xét và chốt lại nội dung cần đạt
được

+GV phân tích, diễn giảng cho HS nắm.
+ GV lần lượt đưa ra các VD và phân tính
tại sao nên sử dụng biến mảng
+ Cho VD từ dễ đến khó để các em nắm.
+ Động viên các em tư duy, suy nghĩ.
+ GV cho HS là bài tập
+ GV giám sát các em thực hiện, giám sát
các em yếu kém thực hiện.
+ GV chốt lại các nội dung cần đạt được.
+ GV cho HS thực hành trên máy, giám sát
HS yếu kém thức hiện.

Tổ: Toán - Lý


Kế Hoạch Giảng Dạy Môn Tin Học 8
3.Giáo dục:HS biết tìm tòi học hỏi.
32-33- PMHT:
1.Kiến thức:
34-35- Quan sát
+ Giới thiệu phần mềm và tiện ích
36
không gian
của phần mền cho HS biết.
với phần
+ Giới thiệu cho HS biết các công
mềm Yenka. cụ vẽ và điều khiển hình, cách mở
và lưu tệp.
+ Giới thiệu cho HS biết cách sử
dụng phần mềm.
2.Kĩ năng:
+ HS biết được tiện ích của phần
mềm.
+ Biết cách khới động và sử dụng
phần mềm.
+ Biết mở, lưu và thoát khỏi phần
mềm.
+ Biết vận dụng phần mềm vào
thực tiến.
3.Giáo dục: giáo dục học sinh say
mê học tập, tìm tòi, biết vận dụng
phần mềm vào thực tiễn.
36
+ Ôn tập
+ Hệ thống lại các kiến thức đã
học cho HS nắm
+ Cho HS thực hành rèn luyện kĩ
năng sử dụng máy tính của các em.
+ Đánh giá mức độ tiếp thu của
các em, chất lượng giảng day, điều
chính thích hợp lại phương pháp
dạy, phân loại HS

37

Kiểm tra
HK 2

Duyệt của BGH

+ Đánh giá mức độ tiếp thu của
học sinh.
+ Phản ánh lại kết quả giảng dạy
trong suốt năm học làm cơ sở cho
phương pháp giảng dạy và giáo
dục ở năm tới.
+ Rút kết một số kinh nghiệm.

Duyệt của tổ chuyên môn

+ GV cho HS đọc SGK tìm hiểu về phần
mềm.
+ Vấn đáp HS về vai trò của phần mềm.
+ Phân tích, diễn giảng cho HS biết được
các thành phần chính của màn hình.
+Thực hiện mẫu cho HS quan sát, nhận xét.
+ Cho HS thực hiện lại theo mức độ từ dễ
đến khó.
* GV cho HS thực hành trên máy
* Nhận xét và chốt lại nội dung cần đạt
được

+ GV cho HS thực hành trên máy tính.
* GV ra bài tập phù hợp cho các em thực
hiện
* Giám sát việc thực hiện của các em.
* Động viên khích lệ các em học tập.
* Nhận xét và chốt lại nội dung cần đạt
được.
+ GV đánh giá dưới 2 hình thức kiểm tra: tự
luận 45p và thực hành 45p.
+ Ra đề kiểm tra phù hợp, có vận dụng và
nâng cao để phân loại HS.
+ Kiểm tra khách quan, giám sát chặt chẽ.
+ GV đánh giá dưới 2 hình thức kiểm tra: tự
luận 45p và thực hành 45p.
+ Ra đề kiểm tra phù hợp, có vận dụng và
nâng cao để phân loại HS, là cơ sở để đánh
giá chất lượng giảng dạy.
+ Kiểm tra khách quan, giám sát chặt chẽ.

Thanh Trạch, ngày 09 tháng 09 năm 2014
Giáo viên lập kế hoạch

Nguyễn Văn Lợi

Giáo viên : Nguyễn Văn Lợi

8

Tổ: Toán - LýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×