Tải bản đầy đủ

THANG 9

Ngày 01/10/2011
đánh giá hoạt động tháng 9/2011
A- nhiệm vụ, số lợng và phổ cập THCS
I. Ưu điểm:
- Đa số các lớp đã duy trì số lợng hiện có từ đầu năm nh lớp 6A,C,D ;
7C,D ; 8B,C ; 9A,C Giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác huy
động số lợng có hiệu quả.
- Về công tác phổ cập: Đ/c Cờng đã xử lý các loại hồ sơ cơ bản đã
hoàn tất đến thời điểm tháng 10/2011
II. Tồn tại:
- Một số học sinh bỏ học, nh lớp 7A: 1em, 9D. Đặc biệt có lớp 9B có
6 em bỏ học, số lợng đáng báo động, do HS bỏ đi làm ăn xa, do đó
cần có biện pháp tổ chức vận động học sinh trở lại trờng khi có
dấu hiệu bỏ học và báo cáo kịp thời cho BGH.
- `Cha cập nhật số điều tra THPT ở một số đồng chí, hoặc điều
tra thiếu chính xác, ghi chép cha theo hớng dẫn, làm ảnh hởng
đến bộ phận tổng hợp. Bên cạnh đó bộ phận PC cha xử lý vào sổ
theo dõi, sổ đăng bộ theo đúng hớng dẫn nghiệp vụ
B. đánh giá ý thức t tởng lập trờng đội ngũ
I- Về u điểm:
- Nhìn chung t tởng độ ngũ có sự chuyển biến mạnh mẽ trong

nhận thức và việc làm hơn hẳn năm học trớc.Thể hiện rõ nhất là
trong các hoạt động tập thể, hoạt động chuyên môn, trong các
buổi hội họp, đã xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ vững chắc,
xem trờng học nh nhà của mình, an tâm phấn khởi lúc đến trờng. Đặc biệt thể hiện rỏ nhất trong công tác xây dựng hồ sơ
chuẩn Quốc gia, đợt phòng chống bão lụt. Một số đồng chí có ý
thức trách nhiệm cao, vợt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ
đợc giao, Biểu dơng các đ/c: Đình Lý, Viễn, Hậu, Cờng, Quang,
Dũng, San, Việt, Nhung, Hiền, Mai Lý, Hải, Nguyệt, Thủy và nhiều
đồng chí khác đã bám trờng không ngại khó hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ đợc giao
- Các CB-GV-NV đều có ý thức tự giác, thực hiện nghiêm túc nhiệm
vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn, bớc đầu đa nhà trờng vào
nề nếp.
- Việc quan tâm giáo dục đạo đức học sinh của GVCN đã thể hiện
rõ hơn. Tình trạng bỏ tiết chậm giờ đã giảm hẳn.
Tóm lại: Bớc vào năm học mới, đội ngũ đã bắt nhịp công việc một
cách nhuần nhuyễn, không bở ngở. Tất cả đều tự tin hăng hái làm
việc, đảm bảo có uy tín trớc học sinh và nhân dân. Đặc biệt tác
phong công chức về ăn mặc, nói năng, nếp sống tình đồng chí
và có tiếng nói chung của tập thể.
II.Tồn tại:
- Về t tởng: một số đồng chí đang còn trốn nặng, tìm nhẹ, còn
thờ ơ trớc tập thể, trớc nhà trờng, không chấp hành phân công của


lãnh đạo và các tổ chức. Một số đ/c chậm tiến bộ, t tởng bảo thủ,
trì trệ, chấp hành các quy định của chuyên môn cha tốt, vẫn còn
tình trạng chậm giờ, họp hành còn đi chậm (nh đ/c Việt) vào họp
không ghi chép, nói chuiyện riêng, tác phong lề mề, chậm chạp.
- Một bộ phận CB- GV-NV cha cải tiến phong cách làm việc, không
tiếp thu việc chỉ đạo BGH, thông tin hai chiều còn chậm, hoặc
không chấp hành nh các báo cáo, các bài viết trang Web...nên ảnh
hởng đến hoạt động chung của lãnh đạo và nhà trờng.
- Về ý thức có đồng chí thực hiện cha tốt nh công tác trực, chỉ
đạo lao động, chỉ đạo hoạt động tập thể, không tuân thủ kế
hoạch, có đồng chí cha mẫu mực trong mô phạm nh nói năng với
đồng nghiệp cha đứng lúc, đúng chỗ, cha chính xác, ăn mặc
không đúng theo quy định, vẫn còn quần Jin, áo phong, áo không
có cổ ảnh hởng đến uy tính đội ngũ.
- Tóm lại: Chúng ta cần quán triệt t tởng còn tồn tại này với ý chí


cao, những sai phạm cần phải đa vào tiêu chí thi đua để chấn
chỉnh đội ngũ. Đồng thời xem đây là yếu tố căn bản để thúc
đẩy phong trào nhà trờng.
C. Đánh giá về các tổ chức trong nhà trờng:
I- u điểm:
- Công đoàn: Đã triễn khai khá tốt Đại hội Công đoàn, chủ động
xây dựng kế hoạch, chơng trình hành động tập trung vào nhiệm
vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện; làm tốt công tác hiếu hỷ.
- Chi đoàn: Nhìn chung chi đoàn trong tháng 9 hoạt động khá tốt.
Một số đoàn viên có ý thức trách nhiệm cao, hoàn thành các nhiệm
vụ đợc giao nh: đ/c H.Lý, Thuỷ, Hậu, San, Dũng
- Đội: Đã triễn khai tốt trong lễ khai giảng, gây ấn tợng cho HS,
nhiều đ/c đã lăn lộn chịu khó, chấp hành phân công của tổ chức.
Xây dựng kế hoạch phù hợp, bớc đầu hoạt động tích cực, đồng bộ
và hiệu quả cao.
- Đã ổn định một số tổ chức trong nhà trờng và đi vào hoạt
động, bớc đầu đã triển khai hiệu quả kế hoạch tháng, có tác dụng
thúc đẩy phong trào- Tổ chức thành công các đại hội : PH, Công
đoàn, chi đội, kiện toàn lại bộ máy các tổ chức.
- Hoạt động đoàn có chuyển biến mạnh mẽ, có nhiều nét mới
trong bề nổi.
II- Tồn tại:
- T tởng và ý thức của một số đoàn viên cần xem lại vai trò, trách
nhiệm của ngời đoàn viên, cha năng nổ, còn trốn tránh công việc,
cha gơng mẫu, còn thờ ơ trớc nhiệm vụ của nhà trờng và sự quan
tâm giáo dục đạo đức HS.
- Công tác Đội cha hiệu quả, cha thờng xuyên, đang còn chìm,
nhiều buổi sinh hoạt giữa giờ còn bỏ ngỏ, vai trò anh chị PT trong
điều hành cha nhiệt tình. Sinh hoạt đầu buổi cha thờng xuyên,
nhiều buổi sinh hoạt đầu buổi giáo viên chủ nhiệm còn vắng nh
đồng chí Nhàn,
- Kế hoạch của đội cha bám sát chỉ đạo của nhà trờng, còn đơn
phơng, có tính tùy tiện. Cụ thể để cho nhà trờng chạy theo kế


hoạch của đội, thời gian, quy trình, điều hành không đồng bộ,
Phê bình đ/c TPT trong công tác XD kế hoạch, tổ chức thực hiện
và giám sát kiểm tra các hoạt động của đội. Do đó hớng sắp tới
TPT cần lên KH sớm tuần, tháng và có định hớng rỏ để phối hợp các
tổ chức làm tốt công tác đội trong trờng học.
D. Đánh giá công tác dạy học:
I. Ưu điểm:
- Đã thực hiện xong chơng trình tuần 5,5
- Đa số Gv thực hiện nghiêm túc về phân phối chơng trình, bài
soạn đày đủ cà có chất lợng nh đ/cViễn, Thanh, Thuỷ, Hiền, Hải
Lý, Mùi, Vân Anh, Duyên,... và rất nhiều đồng chí khác.
Hồ sơ cá nhân cơ bản , đầy đủ.
- Công tác dự giờ, thao giảng đã đi vào nề nếp, triễn khai theo
đúng lịch của chuyên môn và của tổ trởng- Đồng thời đã coi trọng
vai trò t vấn thúc đẩy bồi dỡng đội ngũ.
- Thực hiện nghiêm túc việc mợn và sử dụng đồ dùng dạy học. Tiêu
biểu có đ/c San, Việt và các đ/c dạy Tin học.
- Trong dạy học nhiều đồng chí đã chú ý rèn luyện các kỹ năng cho
học sinh, phát huy vai trò tổ chức, điều hành, hớng dẫn trong các
tiết học. Khai thác các thiết bị dạy học hiệu quả hơn.
- Toàn trờng đã quyết tâm xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cho từng
môn, lớp đảm bảo khách quan và tiệm cận đến thực chất. Đồng
thời đã khởi động sớm việc tổ chức BDHSG, HS năng khiếu, dạy
nghề lớp 8 và ôn tập lớp 9.
- Chất lợng thao giảng các tiết khá tốt, đã nâng cao kỹ thuật dạy ở
một số đồng chí đợc đánh giá không cao lắm, tạo tiền đề cho
đội ngũ tham gia thi GVDG các cấp.
II. Tồn tại:
- Thực hiện chơng trình một số bộ môn cha đúng tiến độ, do
nhiều yếu tố khách quan: Đại hôi, Hội nghị nhiều trong tháng 9,
nhiều ngày nghỉ do lũ lụt nên chậm gần 0,5 tuần so với dự kiến.
- Trong dạy học, một số đồng chí cha đổi mới trong phơng pháp
dạy học, cha rút kinh nghiệm để cải tiến cách dạy nên hiệu quả cha cao, thể hiện rõ và tồn tại nhiều là: Phân bố thời gian các hoạt
động cha hợp lý, còn nói và viết nhiều, thao tác sử dụng các đồ
dùng, thí nghiệm cha tốt, còn vụng về. Trong giảng dạy cha chú
trọng rèn các đối tợng yếu kém. Trình bày bảng cẩu thả, cha khoa
học, cha đẹp, việc hớng dẫn học sinh học tập về nhà còn hạn chế,
nhiều đồng chí làm việc riêng còn quá nhiều, cha sử dụng quỹ
thời gian ở trên lớp.
- Về hồ sơ chuyên môn cha kiểm tra nhiều đồng chí nên việc bổ
sung, điều chỉnh cách soạn còn thiếu, do đó trong tháng 10, Ban
giám hiệu và tổ trởng cần tăng cờng kiểm tra chuyên đề và phần
hành toàn thể CB-GV nhiều hơn.
- Các loại hồ sơ cá nhân nh: Phiếu báo giảng còn lên chậm, nh đ/c
Thức, đ/c Thanh, có đ/c lên phiếu báo không ghi ngày tháng nh
đ/c Hòa; Sổ đầu bài một số đồng chí cha ký, cha ghi cần bổ
sung gấp ở một số môn. Việc quản lý, ghi sổ đầu bài cha có quy


định chung, nên thờng xuyên xảy ra mất sổ nh lớp 9A, do đó cần
có biện pháp quản lý tốt hơn để đảm bảo có nề nếp. Đặc biệt
nghiêm trọng nhất là sổ điểm hiện nay có đồng chí cha hoàn
thành hoặc cha ghi đầy đủ các thông tin trên sổ nh cô Hải Lý
phần lý lịch của HS nếu bố mẹ không có thì ghi tên và mở ngoặc
là chết, nhng không ghi, nhiều đ/c cha khoá sổ gọi tên tháng 9 nh
GVCN các lớp 6A, 8D, 9D, 7A, 6C, 6D, 8A, 8E...
Qua kiểm tra ngày 30/9 rất nhiều môn, nhiều giáo viên cha ghi
điểm vào sổ cái, nh các đồng chí Hà A: Anh 8D,A,B, Thức Toán
K.7, Ninh GDCD 6D, Thanh, Lợi, Quang, Hải Lý ; Tồn tại cần khắc
phục đó là: Môn Anh cô Hòa ghi sai cột NN 2, Cô Thơng, cô Hòa
vào điểm không cẩn thận, số không rỏ, quá to, cần thay sổ gấp.
- Việc triễn khai KTNBTH còn chậm so với kế hoạch, trong tháng 9
cha kiểm tra toàn diện, chuyên đề 1 giáo viên nào, nên việc đốc
thúc nhiệm vụ từng cá nhân cha kịp thời còn xảy ra sai sót nhiều.
E. Đánh giá hoạt động tổ chuyên môn:
I. Ưu điểm:
- Nhìn chung hoạt động các tổ chuyên môn đã đi vào nề nếp từ
đầu năm học, GV các tổ đều dạy đúng chơng trình theo chỉ
đạo của nhà trờng, thực hiện nghiêm túc công tác phân công dạy
thay.
-GV hoàn thành cơ bản hồ sơ cá nhân,chuyển giao chất lợng từng
bộ môn, lên phiếu báo giảng kịp thời, thực hiện chế độ kiểm tra
thờng xuyên và định kỳ theo đúng tiến độ.
II- Tồn tại:
- Các tổ cha định hớng và triển khai kịp thời các kế hoạch nh: Bồi
dỡng các chuyên đề trong năm học, chỉ đạo thực hiện quy chế
cho điểm vào sổ, quy định chuyên môn, kế hoạch phụ đạo yếu
kém
- Phần hành trách nhiệm các nhóm trởng bộ môn cha thể hiện rỏ,
còn nể ngại, thiếu quyết đoán trong công việc, giải quyết những
vấn đề CM trong tổ còn chậm, không thống nhất
- Các báo cáo phần hành tổ XH và Sinh Hóa tơng đối giống nhau,
không thể hiện tính đặc thù, thiếu sáng tạo.
- Sinh hoạt tổ còn mang tính sự vụ, chất lợng CM cha cao.
E. Đánh giá hoạt động TV - TB:
I- u điểm:
- Bộ phận TV đã tiến hành nhập kho, bao bọc sách mới, xử lý nghiệp
vụ đúng các thủ tục, vào chứng từ nhập kho, vào sổ tổng quát,
phân loại, mô tả, vào sổ đăng ký cá biệt, viết phiếu, thực hiện mợn và trả sách đúng theo yêu cầu, phục vụ ban đọc một cách chặt
chẻ và có khoa học;
- Đã xây dựng kế hoạch, thành lập tổ cộng tác viên phục vụ cho th
viện trong việc sắp xếp sách báo, vệ sinh, hớng dẫn bạn đọc, tra
cứu mục lục
- Về thiết bị: Đã sắp xếp các phòng bộ môn, chuẩn bị đầy đủ các
hồ sơ, phiếu báo theo kế hoạch.


- Nhìn chung TV-TB đã làm tốt công việc cho chuẩn bị đoàn kiểm
tra chuẩn Quốc gia ngày 14/9.
II- Tồn tại:
- Cán bộ TV cha hoạch định nghiệp vụ để XD th viện xuất sắc,
không tham mu rõ ràng, nên thành lập tổ cộng tác TV nhng cha có
quyết định của hiệu trởng, các bảng biểu cha treo, cha tay đổi
số liệu của năm học củ. Phần giới thiệu sách từ đầu năm học đến
nay cha có bài nào.
- Về Thiết bị: Một số đồ dùng tranh ảnh còn lung tung cha sắp
xếp, cha có kế hoạch dạy ở các phòng bộ môn, cha nề nếp. Đặc
biệt cán bộ Thiết bị cần tăng cờng học hỏi, và thực hiện giờ giấc
hành chính đúng hơn, nhất là trong đợt kiểm tra chuẩn Quốc gia.
G- Các hoạt động khác:
Cần lu ý những vấn đề sau:
1- Công tác chủ nhiệm cần bám sát các thông báo, lịch, TKB, KH lao
động... để triễn khai KH cho học sinh. Trong SH lớp cần soạn bài
chuẩn bị nội dung đánh giá rõ ngời, rõ việc, tuyên dơng, phê
bình. Cần thiết lập sổ theo dõi thi đua, bình bầu hàng tuần,
tháng từng HS, từng tổ để giáo dục cho HS (cuối tháng 10 sẽ kiểm
tra sổ thi đua). Triễn khai công tác thu nộp theo KH quy định.
Cần tập huấn ban cán sự lớp trong điều hành nề nếp, học tập, lao
động của học sinh.
2- TPT đội cần tăng cờng HĐ tổ cờ đỏ phát huy hết vai trò của
BCH liên đội, tổ chức viết tin và bài trang Web, tổ chức các hoạt
động vệ sinh thôn xóm, HĐ từ thiện- Kiểm tra học tập của HS, tổ
chức mẫu sắp xếp xe đạp trong trờng, quán triệt HS không ăn quà
trong giờ học, đổi mới HĐ giữa giờ, kiểm tra nề nếp, ăn mặc, nói
năng của HS đặc biệt trong các buổi chào cờ, cần có biệc pháp
mạnh xử lý HS vi phạm trong tác phong, hoang nghịch, bỏ giờ học,
chát...
3 Cần tăng cờng kế hoạch thu nộp, đặc biệt ở những lớp 8A; 9C;
9A
H- Thi đua:
Tổ Hóa-Sinh
TT

Họ tên

1.

Từ Thị Hồng Thanh

2.
3.
4.
5.

Hoàng Thị Mùi
Lê Thị Tình
Lê Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Ngọc
Hân
Nguyễn
Thị
Nguyệt
Nguyễn Đức Dũng

6.
7.

Danh hiệu thi
đua
K.HTNV
HTNV
HTNV
HTNV
LĐTT
LĐTT
LĐTT

Giải trình
Vào điểm chậm, cha
lên phiếu báo giảng
Cha chốt sổ gọi tên
Cha chốt sổ gọi tên
Cha chốt sổ gọi tên


8.
9.

Phạm Minh Hậu
Võ Văn Cờng

HTNV
HTNV

10.
11.

Trần Thị Mai Lý
Đào Thị Thu Thơng

LĐTT
HTNV

Cha chốt sổ gọi tên
Không lên phiếu báo
giảng
Cha chốt số lợng

Tổ Khoa học xã hội
TT

Họ tên

12. Nguyễn Thị Thủy
13. Lê Thị Hải Lý

Danh
hiệu thi
đua
LĐTT
K.HTNV

14.
15.
16.
17.
18.

Hoàng Thế Quang
Phạm Thị Hồng Phợng
Phạm Thị Duyên
Nguyễn Thị Hà A
Võ Thị Bích Diệp

HTNV
HTNV
LĐTT
K.HTNV
HTNV

19.

Ngô Thị Nhàn

K.HTNV

20.
21.
22.
23.

Nguyễn Thị Hơng
Dơng Thị Tố Loan
Nguyễn Thị Hà B
Võ Thị Khánh Minh

LĐTT
LĐTT
LĐTT
HTNV

24.

Nguyễn Thị Hòa

K. HTNV

25.

Phan Thị Chung

HTNV

Ghi chú

Cha chốt sổ gọi tên,
vào điểm chậm
Cha vào điểm
Nghĩ sinh
Vào điểm chậm 2 lần
Xây dựng KH đội
khong bám sát vào KH
của HT
Biên bản, Cha chốt sổ
điểm

Nhắc nhở: Chốt sổ
điểm, vào điểm
Vào điểm chậm,sai
cột, mực không đúng,
số quá to, không cẩn
thận
Nhắc nhở: Chốt sổ
điểm, vào điểm

Tổ khoa học tự nhiên
TT

Họ tên

26.
27.
28.
29.

Lê Văn Viễn
Lê Văn San
Nguyễn Văn Việt
Võ Minh Thức

Danh
hiệu thi
đua
LĐTT
LĐTT
LĐTT
K.HTNV

30.

Phan Thị Ninh

K.HTNV

31.

Châu Thị Liễu

LĐTT

Ghi chú

Kiểm tra 3 lần vẫn
cha vào
Vào điểm chậm, cha
chốt sổ điểm


32.
33.
34.

Nguyễn Thị Xuyến
Lê Thị Sành
Nguyễn Văn Lợi

LĐTT
HTNV
K.HTNV

Hợp đồng
Vào điểm chậm, cha
chốt sổ điểm

Tổ văn phòng
TT

Họ tên
35.
36.
37.
38.
39.

Danh
hiệu
đua
Võ Thành Đồng
LĐTT
Lê Đình Lý
LĐTT
Nguyễn Thị Hải
LĐTT
Trần Thị Xuân Hiền
LĐTT
Nguyễn
Thị
Thùy LĐTT
Nhung

Ghi chú
thiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×