Tải bản đầy đủ

Cong viec dinh ly

PHÂN CÔNG THU THẬP MINH CHỨNG THEO TT 42
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 1:
TT

Mã TTMC

Tên thông tin, minh chứng

Số, ngày bh

6

[H1-1-01-06]

-Báo cáo sơ, tổng kết của trường(có nội dung về cơ cấu tổ chức
của nhà trường)

2007 - 2012

Tên thông tin, minh chứng

-Báo cáo sơ tổng kết của trường(có nội dung đánh giá về nguồn
-Báo cáo sơ tổng kết của trường(có nội dung đánh giá kết quả
lực, nhân lực, tài lực và csvc)
hoạt động của các tổ của trường)

Số, ngày bh
2008-2010

Người thực hiện
Đình Lý

Tiêu chí 4.
TT Mã TTMC

Người thực hiện
Đình Lý
Đình Lý

.
[H1-1-01-06]
Tiêu chí

6:
-Báo cáo sơ tổng kết của trường(có nội dung đánh giá việc chấp
hành sự chỉ đạo QL của các cấp)
TT
5

Đình Lý

Mã TTMC

Tên thông tin, minh chứng

Số, ngày bh

[H3-1-08-05]

-Biên bản thanh tra, kiểm tra của cơ quan QLGD và của chính
quyền các cấp về HĐ dạy thêm trong và ngoài giờ2007-2010

Tên thông tin, minh chứng

Số, ngày bh

Người thực hiện

[H1-1-01-06]
Ghi chú

Đình Lý

Tiêu chí 10:
TT

Mã TTMC
Tiêu chí 1:
[H7-3-05-06]

6
7

[H7-3-05-07]

-Báo cáo sơ, tổng kết của trường, báo cáo chuyên đề có đánh giá về
công tác quản lý và tổ chức phục vụ của thư viện
-Báo cáo chuyên đề có nội dung đánh giá hoạt động của hệ thống
công nghệ thông tin kết nối internet và webtise đáp ứng yêu cầu dạy,
học và quản lý nhà trường

Người thực hiện

2007 - 2012

Đình Lý

2007 - 2012

Đình Lý

Ghi chú

Tiêu chí 1.
TT Mã TTMC
18
[H9-5-04-01]

Tên thông tin, minh chứng
-Báo cáo chuyên đề của nhà trường có nội dung khảo sát, phân loại

Số, ngày bh
2007 - 2012

Người thực hiện
Đình Lý

Ghi chú


1
Tiêu chí 11:
TT Mã TTMC
2
[H12-5-11-02]

HS giỏi, yếu, kém và có biện pháp giúp đỡ HS học tập
-Báo cáo tổng kết, sơ kết, của nhà trường có thống kê kết quả xếp
loại HL và HK của HS
Tên thông tin, minh chứng
-Báo cáo tổng kết, của nhà trường có nội dung đánh giá thực hiện
GD nghề PT-hướng nghiệp

[H1-1-01-06]

Số, ngày bh
2007 - 2012

Người thực hiện
Đ Lý

Ghi chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×