Tải bản đầy đủ

BIEN BAN BAU LOP TRUONG

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------------

Biên bản họp bầu cán sự lớp
1. Thi gian. Hụm nay ngy..
2. a im: Phũng hc lp Trng THCS Hng Thu
3. Thnh phn tham d:
- Giỏo viờn ch nhim:.
- Tp th hc sinh lp:
4. Ni dung:
Thnh phn Ban Cỏn S Lp (c cu):
- Lp trng: 01
- Lp phú hc tp: 01
- Lp phú phong tro: 01
- Thnh viờn BCS: 04
Cỏc bc tin hnh:
GVCN nờu vai trũ ca BCS Lp:
- Qun lý & ph bin thụng tin cho Lp trong sut nm hc.
- Phi hp vi BCH Chi i trong cỏc hot ng v cụng tỏc i v phong
tro i viờn .

- Trc tip liờn h vi GVCN hon tt nhng cụng vic ca Lp.
- Tng hp nhng phn ỏnh ca ca lp v cỏc mt hot ng ca lp, ca cỏc
bn trong quỏ trỡnh hc tp gi lờn GVCN, nh trng v liờn i .
- c u tiờn tham gia cỏc hot ng ca Trng, ca Lp.
- Gii thiu cỏc ng c viờn, cỏc danh sỏch c.
Tp hp danh sỏch ng c viờn.
Bu c: S lng BCS Lp phi l s l.
Kt qu.
1. Lp trng: .
2. Lp phú hc tp: .
3. Lp phú phong tro: .
4. Thnh viờn BCS.1 : H Vn Sn ( T trng t 1 )
5. Thnh viờn BCS.2 : Nguyn Hong Huy ( T trng t 2 )
6. Thnh viờn BCS 3 : Lờ Vn An ( T trng t 3 )
7. Thnh viờn BCS 4 : Nguyn Ngc oan Trang ( T trng t 4 )
Tp th lp nht trớ cỏc thnh viờn cú tờn trờn l thnh viờn trong BCS Lp.
Phỏt biu ca i din BCS lp.
Phỏt biu ch o ca Giỏo viờn Ch nhim .
Bui hp kt thỳc lỳc 10 gi 45 phỳt cựng ngy.
GVCN
Ngụ Th Nhn

i din lp trng
Phm Bo V Khi

i din lp phú
Phm H GiangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×