Tải bản đầy đủ

Phu luc 5 bangTONG HOP CAC TIEU CHUAN TIEU CHI

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
TRƯỜNG THCS PHONG THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BẢNG TỔNG HỢP
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG
Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường trung học cơ sở ( 0/2 tiêu chí)
Tiêu chí
Đạt
Không đạt
Tiêu chí
Đạt
Không đạt
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý nhà trường (12/15 Tiêu chí)
Tiêu chí
Đạt
Không đạt

Tiêu chí
Đạt
Không đạt
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
Tiêu chí 3
Tiêu chí 4
Tiêu chí 5
Tiêu chí 6
Tiêu chí 7
Tiêu chí 8
Tiêu chí 9
Tiêu chí 10
Tiêu chí 11
Tiêu chí 12
Tiêu chí 13
Tiêu chí 14
Tiêu chí 15
Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (5/6 Tiêu chí)
Tiêu chí
Đạt
Không đạt
Tiêu chí
Đạt
Không đạt
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
Tiêu chí 3
Tiêu chí 4
Tiêu chí 5
Tiêu chí 6
Tiêu chuẩn 4: Thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục (9/12 Tiêu chí)
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
Tiêu chí 3
Tiêu chí 4
Tiêu chí 5
Tiêu chí 6
Tiêu chí 7
Tiêu chí 8


Tiêu chí 9
Tiêu chí 10
Tiêu chí 11
Tiêu chí 12
Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật (5/6 Tiêu chí)
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
Tiêu chí 3
Tiêu chí 4
Tiêu chí 5
Tiêu chí 6
Tiêu chuẩn 6: Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội (đạt 2/2 tiêu chí)
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
Tiêu chuẩn 7: Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh(đạt 4/4 tiêu chí)
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
Tiêu chí 3
Tiêu chí 4
- Số lượng các chỉ số đạt:
120/141- tỉ lệ: 85 %
- Số lượng các chỉ số không đạt: 21/141- tỉ lệ: 15 %
- Số lượng các tiêu chí đạt:
36/47 - tỉ lệ: 77 %
-Số lượng các tiêu chí không đạt: 11/47 - tỉ lệ: 23 %
Đạt cấp độ 2
Phụ lục 5.
1


Tiêu chuẩn xếp loại ( cấm xóa để tra cứu xếp loại)
Điều 24. Các cấp độ của kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
phổ thông
1. Cấp độ 1: cơ sở giáo dục phổ thông có từ 50% đến dưới 65% số tiêu chí
đạt yêu cầu.
2. Cấp độ 2: cơ sở giáo dục phổ thông có từ 65% đến dưới 80% số tiêu chí
đạt yêu cầu.
3. Cấp độ 3: cơ sở giáo dục phổ thông có từ 80% trở lên số tiêu chí đạt
yêu cầu.

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×