Tải bản đầy đủ

NGHI QUYET CHI BO 2008 2010

Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2008-2010

Đảng cộng sản Việt Nam

----------------------------------------------nghị quyết chi bộ trờng THCS Hồng Thủy
nhiệm kỳ 2008 - 2010
I . Phơng hớng và những mục tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 20082010
1 - Phơng hớng:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ X, Nghị quyết của Đảng bộ các cấp. Đặc biệt là nghị quyết
Đảng bộ xã lần thứ XXIII.
Đổi mới công tác quản lý, tăng cờng xây dựng kỹ cơng trờng học,
xây dựng đội ngũ Đảng viên GV - NV vững về chính trị t tởng, mạnh
về chuyên môn nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao.
Đẩy mạnh công tác dạy và học, nhằm nâng cao chất lợng giáo dục
toàn diện cho học sinh, làm tốt công tác duy trì và giữ vững số lợng,
nâng cao tỷ lệ PC THCS. Thực hiện tốt nội dung mà nhiệm vụ năm
học của PGD, và sở GD-ĐT đề ra.
2 - Mục tiêu phấn đấu:


Xây dựng chi bộ trờng THCS Hồng thủy đoàn kết, nhất trí, có tổ
chức chặt chẽ, mỗi Đảng viên có lập trờng t tởng vững vàng, có trình
độ giác ngộ chính trị cao, có hoạt động chuyên môn sâu rộng.
Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị trờng đạt tiên tiến xuất
sắc. các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, Đội TNTP đạt vững mạnh.
* Chỉ tiêu cụ thể :
- Duy trì số lợng đạt trên 95%
- Giữ vững và nâng cao chuẩn PC-THCS trên 97,0%
- Chất lợng giáo dục:
+ Học lực:
-Trung bình trở lên: 98%
- Giỏi : 10 %
- Khá: 35 %
+ Hạnh kiểm :
-Tốt : 65 %
-Khá : 34% ( không có HS hạnh kiểm yếu,
kém).
- Xét tốt nghiệp lớp 9 đạt trên 98%.
- Học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh : 15 em.
- Tổng sáp đồng đội từ giải 3 đến giải 6(trong đó từ giải 1 đến
giải 3 có 2 giải)
- Danh hiệu thi đua :
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở hàng năm ít nhất có trên 5
đ/c
Chi bộ THCS Hồng Thủy


Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2008-2010
+ Lao động tiên tiến 28 đ/c
+ Năng lực s phạm đạt yêu cầu trở lên 100%
- Xây dựng CSVC.
+ Hoàn thành theo kế hoạch đề ra.
+ Tham mu với các cấp XD đạt chuẩn 4 (trờng Chuẫn quốc
gia ).
- Chi bộ đạt : Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.
- Đảng viên đủ t cách 100% .
- Không có Đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Đảng, vi
phạm những điều Đảng viên không đợc làm.
- Kết nạp thêm 6 Đảng viên mới.
II . Nhiệm vụ và giải pháp.


1 - Lãnh đạo thực hiện nhiệm vị chính trị của đơn vi

a - Nhiệm vụ chuyên môn
*Công tác số lợng và PCGD.
Giữ vững kế hoạch phát triển quy mô trờng lớp, đáp ứng ngày
càng cao nhu cầu học tập của nhân dân, làm tốt công tác PC-THCS.
Để làm đợc điều đó cần tập trung những vấn đề sau :
- Tuyển sinh lớp 6 đạt 100%.
- Tích cực vận động HS bỏ học trở lại trờng.
- Giảm tỷ lệ HS yếu, HS lu ban.
-Duy trì giữ vũng số lợng 100% hiện có.
*Chất lợng giáo dục.
Nâng cáo chất lợng và hiệu quả giờ dạy trên lớp bằng việc thiết kế
bài soạn, đổi mới phơng pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực
của HS.
Đẩy mạnh công tác bồi dỡng, tự bồi dỡng, nâng cao năng lực s phạm
cho đội ngũ. Nâng cao ý thức trách nhiệm của Đảngviên trong các
hoạt động về chuyên môn, hoàn thành chỉ tiêu chuẩn hóa đội ngũ
100% và trên chuẫn là 25 %.
Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lợng đại trà. Đồng thời tích cực
chỉ đạo công tác bồi dỡng HS giỏi, HS năng khiếu, tổ chức tốt việc
bồi dỡng, phụ đạo theo đúng tinh thần chỉ thị của Bộ GD-ĐT về việc
dạy thêm và học thêm.
Triển khai có hiệu quả hơn cuộc vận động Hai không, nhằm
nâng cao chất lợng dạy và học trong nhà trờng một cách thực chất
đáp ứng với yêu cầu mới.
b - Xây dựng CSVC:
Tham mu với lãnh đạo địa phơng, các tổ chức xây dựng CSVC
bằng nhiều nguồn, trong đó ngân sách nhà nớc là chủ yếu, phát huy
nguồn vốn kiên cố hoá trờng học xây dựng 8 phòng học hai tầng
trong năm học 2008. Đề xuất lãnh đạo các cấp thông qua kế hoạch
phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng đạt hiệu quả.
Chi bộ THCS Hồng Thủy


Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2008-2010
Huy động HS đóng góp để tu sữa, cải tạo khuôn viên phấn đấu
trờng Xanh-Sạch-Đẹp.
Thực hiện công tác thu chi hợp pháp, đúng quy định đa công tác
thu chi đúng mục đích,tiết kiệm, hiệu quả.
c - Lĩnh vực văn hoá xã hội
Chi bộ lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt các hoạt hoạt động VH-VNTDTT, tham gia các hội thi, hội diễn do cấp trên tổ chức dạt kết quả
cao.
Tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, đền ơn đáp
nghĩa thờng xuyên và đầy đủ.
CB-GV-NV tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động Xây dựng
gia đình văn hoá, Giỏi việc trờng, đảm việc nhà...
2-Lãnh đạo phát huy dân chủ, xây dựng nhà trờng và các đoàn thể.

a - Lãnh đạo phát huy dân chủ
Quán triệt sâu sắc quy chế dân chủ trờng học của Bộ ban hành,
xây dựng tổ chức, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trờng học
làm cho mỗi CB-GV-NV và HS thực hiện tự giác. Qua đó phát huy sáng
tạo của GV trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trờng.
Thực hiện công khai hoá mọi hoạt động của đơn vị nh: Xây
dựng kế hoạch, phân công phần hành, kết quả thi đua, kiểm tra,
đánh giá, xếp loại CB-GV-NV và HS, công khai tài chính và xây dựng
CSVC trờng hoc.
b - Lãnh đạo công tác quần chúng
*Lãnh đạo nhà trờng:
Sắp xếp đội ngũ cốt cán, phân công công việc phù hợp với năng
lực chuyên môn, khả năng công tác, sở trờng và từng hoàn cảnh của
GV.
Xây dựng kế hoạch bồi dỡng đội ngũ đạt chuẩn và trên chuẩn,
đủ sức đảm nhận công việc, theo tình hình nhiệm vụ mới của GDĐT.
Tổ chức xây dựng kế hoạch có tính khả thi, cụ thể, hệ thống.
Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, tạo đợc sức mạnh tổng hợp, đa
nhà trờng hực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
*Đối với Công đoàn
Phát huy vai trò làm chủ tập thể của mỗi đoàn viên.
Xây dựng tập thể lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất tinh
thần cho đội ngũ. Tham gia có hiệu quả các chơng trình hành động
và các cuộc vận động của Công đoàn ngành giáo dục.
*Đối với Đoàn - Đội
Sớm ổn định các tổ chức, xây dựng triển khai các hoạt động.
Chú trọng giáo dục đạo đức, lý tởng, lối sống cho đoàn viên và thanh
thiếu niên.

Chi bộ THCS Hồng Thủy


Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2008-2010
Tổ chức hoạt động tập thể, đồng thời tham gia tích cực vào các
hoạt động xã hội, tạo môi trờng giáo dục trong sáng, lành mạnh.
Xây dựng hoạt động phong phú, hấp dẫn, phù hợp với tâm sinh lý
lứa tuổi để thu hút HS đến trờng, đảm bảo số lợng.
Tham gia tích cực các hội thi của trờng, huyện tổ chức.
4 - Công tác xây dựng Đảng

a - Công tác chính trị t tởng
Thờng xuyên học tập nâng cao lập trờng t tởng, chính trị, giữ
vững phẩm chất cách mạng cho toàn thể đảng viên trong chi bộ
Tổ chức quán triệt các nghị quyết của đảng. Tổ chức học tập và
làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện các
chủ trơng, chính sách của Đảng và nhà nớc .
Nêu cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ và phẩm chất cách mạng,
tích cực thực hiện công tác đổi mới, phát huy ý thức tự lực, tự cờng ,vợt qua khó khăn, thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Mỗi Đảng viên phải học tập nâng cao trình độ và năng lực công
tác. Thực hiện vai trò gơng mẫu trên mọi lĩnh vực, thờng xuyên rèn
luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành
mạnh, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung.
Năm bắt diễn biến t tởng của Đảng viên, CB-GV, có biện pháp xữ
lý kịp thời. Trong đó Đảng viên đóng vai trò trọng tâm, không để
các hiện tợng tiêu cực xẫy ra.
b - Công tác tổ chức và cán bộ
Lãnh đạo sắp xếp cũng cố tổ chức Đảng. Xây dựng chi bộ thực
sự là hạt nhân chính trị trong nhà trờng. Phân công nhiệm vụ trong
chi uỷ, để phát huy tốt trách nhiệm của từng đồng chí. Phân công
Đảng viên giữ vai trò chủ chốt trong các tổ chức, các bộ phận, tiến tới
bố trí các Đảng viên giữ các phần hành quan trọng ở trong nhà trờng.
Tập trung bồi dỡng các nhân tố tích cực, sữ dụng cán CB-GV một
cách khoa học hợp lý .
Làm tốt công tác phân tích, chất lợng, tổ chức Đảng và đội ngũ
Đảng viên, theo hớng dẫn của ban tổ chức TW.
Mọi Đảng viên đều phải thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh
hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Đề cao tự phê bình
và phê bình.
Chăm lo bồi dỡng quần chúng, làm tôt công tác kết nạp Đảng viên
mới. Lập kế hoạch và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
c - Công tác kiểm tra Đảng
Tăng cờng công tác kiểm tra việc chấp hành đờng lối chính sách,
Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nớc và nhiệm vụ đợc phân công.
Tổ chức kiểm tra hàng tháng, hàng kỳ kịp thời, phát hiện những
nhân tố tích cực để biểu dơng. Ngăn ngừa và kiên quyết xữ lý
Chi bộ THCS Hồng Thủy


Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2008-2010
những Đảng viên vi phạm điều lệ, vi phạm quy định và vi phạm
nguyên tắc tổ chức Đảng.
d - Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng của Đảng
Quán triệt các chủ trơng, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp
luật của nhà nớc, giáo dục cán bộ Đảng viên, GV thực hiện đầy đủ.
Tăng cờng sự lãnh đạo của chi bộ đến các đoàn thể trong nhà trờng,
hớng dẫn các tổ chức này hoạt động theo mục tiêu chung của chi bộ.
e - Đổi mới phơng thức lãnh đạo của chi bộ
Tiếp tục thực hiện cuộc vân động xây dựng và chỉnh đốn
đảng, đổi mới nội dung, nâng cao chất lợng sinh hoạt và quy chế
hoạt động của chi bộ.
Xây dựng các nghị quyết trong từng tháng, phân công các phần
hành thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Hàng tháng có báo cáo định
kì cho Đảng bộ tình hình thực tế của chi bộ để Đảng ủy nắm bắt
và chỉ đạo.
Thờng xuyên thực hiện phân tích chất lợng Đảng viên theo định
kỳ. Tổ chức quán triệt Đảng viên tham gia sinh hoạt ở địa phơng
nghiêm túc, đầy đủ, có trách nhiệm đóng góp ý kiến xây dựng nơi
địa bàn c trú và có thông tin phản hồi kịp thời cho chi bộ, nhà trờng
và Đảng bộ xã.
Đảng viên tham gia sinh hoạt và đóng Đảng phí đầy đủ./.

Trên đây là toàn bộ chỉ tiêu cụ thể đợc chi bộ vach ra để phấn
đấu trong năm học đợc Đại hội thể hiện sự nhấy trí cao.
Toàn thể các Đảng viên trong chi bộ nguyện đa hết tâm lực
đoàn kết cùng các đoàn thể, tổ chức trong nhà trờng quyết
tâm phấn đấu hết sức mìnhđể hoàn thành những chỉ tiêu
phấn đấu về nhiệm vụ chính trị của chi bộ đã đề ra

2008
Bí th chi bộ

Hồng thủy ngày 14 tháng 6 năm
Th ký

Võ Thành Đồng
Phợng

Phạm Thị Hồng

Chi bộ THCS Hồng ThủyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×