Tải bản đầy đủ

THONG BAO

THÔNG BÁO!
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH&THCS, THCS.
Để kịp thời báo cáo kết quả chất lượng của học kỳ I năm học 2012 - 2013 về Sở
GD&ĐT. Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị báo cáo nhanh một số thông tin sau:
(mẫu đính kèm).
1. Lưu ý: Không sửa vào phần đã bôi màu của mẫu.
2. Thời hạn nộp báo cáo: Chậm nhất vào ngày 11/01/2013
3. Nơi nhận: Gửi qua hộp thư nội bộ đồng chí Võ Đức Liến.
Nhận được thông báo này, Phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ yêu cầu thủ trưởng các đơn
vị khẩn trương chỉ đạo cán bộ, nhân viên hoàn thành báo cáo số liệu vào thời gian sớm
nhất.
BỘ PHẬN THCSTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×