Tải bản đầy đủ

tong hop chat luong khao sat

Tæng hîp chÊt lîng kh¶o s¸t

TT

M«n

0

Líp
Sl

2
%

§iÓm
2,5
5
4,5
Sl
%
Sl


6,5
%

7

10

Sl

%

Gi¸o viªn d¹y


Tæng
Tæng hîp giê d¹y
TT

Hä vµ tªn

M«n/Líp

Tªn bµi d¹y

XÕp lo¹i
§iÓm Lo¹i

Thanh tra viªnTæng hîp :

Giái : ......................................Tû lÖ ..........................
Kh¸: .......................................Tû lÖ ..........................
TB:...........................................Tû lÖ .........................
YÕu:........................................Tû lÖ .........................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×