Tải bản đầy đủ

Mau bao cao cña giao vien

Báo cáo kết quả
kiểm tra chất lợng các môn văn hoá

Mẫu báo cáo của giáo viên

Học kỳ I năm học 2006 - 2007

Môn

Lớ
p

Số lợng
S
%
L

Điểm
0
S
%

L

0-<2

2-<5

5-<7

7-<9

9- 10

S
L

S
L

S
L

S
L

S
L

%

%

%

%

%

Điểm
5
S


%
L

Điểm
<5
S
%
L

Ghi
chú

Thống kê chất lợng các môn
năm học 2006-2007
Môn

Lớp


số

Giỏi

SL

Đánh giá chất lợng
TB

Khá

%

SL

%

SL

%

SL

Yếu

%

Kém

SL

%

Liên Thủy, ngày
tháng 1
năm 2007
Giáo viên dạy

Ghi
chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×