Tải bản đầy đủ

CV 86 bao cao nhu cau kinh phi theo ND 49

UBND huyện Lệ Thủy

Phòng GD-ĐT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số: 86/GD&ĐT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lệ Thủy, ngày 22 tháng 02 năm

2012
V/v báo cáo nhu cầu
kinh phí thựchiện Nghị định 49/NĐ-CP

Kính gửi : Các đơn vị mầm non và THCS công lập trong
toàn huyện
- Căn cứ Nghị định 49/NĐ-CP của chính phủ Quy định miễn,
giảm học phí , hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí
đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học
2010-2011 đến năm học 2014-2015;

- Căn cứ Thông t 29/2010/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày
15/11/2010 về việc Hớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định
49/NĐ-CP của chính phủ Quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí
học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc
hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học
2014-2015;
- Căn cứ Quyết định số: 19/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010
về việc Quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng gố và
tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng
Bình thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Căn cứ công văn số: 204/TC-NS ngày 16/02/2012 của Sở Tài
chính Quảng Bình về việc thực hiện các chính sách theo Nghị định
49/2010/NĐ-CP; Công văn số 07/TCKH-NSH ngày 20/02/2012 của Phòng
Tài chính-Kế hoạch Lệ Thủy về việc báo cáo nhu cầu kinh phí thực
hiện các chính sách theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP của
Chính phủ;
Phòng Giáo dục & Đào tạo Hớng dân các đơn vị lập danh sách các
đối tợng đợc cấp bù tiền miễn, giảm học phí cụ thể nh sau;
1: Các đơn vị tập hợp đối tợng đợc miễn, giảm học phí
theo các mẫu sau:
1.1: Mẫu tổng hợp các đối tợng miễn, giảm học phí từ tháng 01
đến tháng 05/2012 theo Mẫu 01;
1.2: Mẫu tổng hợp các đối tợng miễn, giảm học phí từ tháng 09
đến tháng 12/2012 theo Mẫu 02;
1.3: Mẫu tổng hợp các đối tợng miễn, giảm học phí của năm
2012 toàn đơn vị theo Mẫu 03;
2: Thời gian nộp các mẫu báo cáo:
Các trờng nộp báo cáo theo mẫu trên về Bộ phận tài vụ đ/c Trần
Văn Huỳnh theo địa chỉ trên trang Website: lethuy.edu.vn để
Phòng Giáo dục - Đào tạo tổng hợp gửi cho Phòng Tài chính-Kế hoạch
trớc ngày 25/02/212 gửi Sở Tài chính trớc ngày 26/02/2012;


Nhận đợc Thông báo này yêu cầu Hiệu trởng, kế toán các đơn vị
mầm non và THCS công lập thực hiện nghiêm túc.
Nơi nhận;

Trởng

phòng


- Nh trên;
- Phòng Tài chình - KH p/h;
- Lu VT-TV.

Vĩnh hào

(đã ký)
ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy
Phòng Giáo dục- Đào tạo

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh

phúc
Trờng:...............................
Danh sách học sinh thuộc diện miễn, giảm học phí
( Dành cho các đơn vị MN, THCS vùng đồng bằng trung du)
TT
A

Họ tên
B

Học Lớp
C

Miễn
1

Giảm

Tổng số
tiền

2

Ghi chú
(Ghi rõ đối
tợng)

3

4

Tổng cộng
Bằng chữ:
Ngày tháng
Kế toán

năm 2011;
Hiệu tr-

ởng
Ghi chú: Cột 1 = Số tiền thu theo QĐ:19/QĐ-UBND *9 tháng
Cột 2 = Số tiền thu theo QĐ:19/QĐ-UBND *9 tháng/2
Cột 3 = Cột 4 + cột 5
Cột 4 : Ghi rõ là h/s miễn, giảm theo đối tợng u tiên nào.

ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy
Phòng Giáo dục- Đào tạo

phúc

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh


Trờng:...............................
Danh sách học sinh thuộc đợc cấp bù học phí
( Dành cho các đơn vị MN, THCS vùng đặc biệt khó khăn, vùng
núi thấp, bãi ngang)
TT

A

Họ tên

B

Học Lớp Mức cấp bù Số tháng Tổng số
1 tháng
( 9 tháng)
tiền
theo
QĐ:19/QĐUBND
C
1
2
3

Ghi chú
(Ghi rõ đối
tợng)

4

Tổng cộng
Bằng chữ:
Ngày tháng
Kế toán

năm 2011;
Hiệu tr-

ởng
Ghi chú: Cột 1 = Số tiền thu theo QĐ:19/QĐ-UBND *1 tháng
Cột 2 = Số tháng của năm học
Cột 3 = Cột 1 * cột 2
Cột 4 : Ghi rõ là h/s đợc cấp bù theo đối tợng u tiên nào.

PH LC I
(Kốm theo Thụng t liờn tch s 29 /2010/TTLT-BGDT-BTC-BLTBXH ngy 15 thỏng 11 nm 2010
ca Liờn B Giỏo dc v o to, B Ti chớnh v B Lao ng-Thng binh v Xó hi)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông)
Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông)

Họ và tên (1):
Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):
Hiện đang học tại lớp:
Trường:
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề
nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.
.........., ngày

tháng

năm

Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

---------------------------------------(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ
thông ghi tên của học sinh.
(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.
(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

PHỤ LỤC II
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ HỌC PHÍ
(Dùng cho cha mẹ trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ngoài công lập)
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo/sở giáo dục và đào tạo (1)

Họ và tên (2:
Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (3):
Hiện đang học tại lớp:
Là học sinh trường:
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, em làm đơn này đề
nghị được xem xét để được cấp bù học phí theo quy định và chế độ hiện hành.
.........., ngày

tháng

năm

Người làm đơn (4)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (4)

Xác nhận em: ..................................................................................................
Hiện đang học tại lớp ................ Học kỳ: ................... Năm học: ..................
............,ngày .... tháng ..... năm ...........
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


-------------------------------------------(1) Trẻ em học mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở gửi phòng GD và ĐT; học sinh học trung học phổ
thông gửi sở GD và ĐT.
(2) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ
thông ghi tên của học sinh.
(3) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.
(4) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.
(4) Nhà trường xác nhận theo từng học kỳ.

PHỤ LỤC III
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công
lập)
Kính gửi: Phòng lao động-thương binh và xã hội (cấp huyện)

Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:
Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):
Xã (Phường): ......................... Huyện (Quận): .....................
Tỉnh (Thành phố): ...................................................................
Ngành học:

Mã số sinh viên:

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)


Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề
nghị được xem xét, giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện
hành.
.........., ngày .... tháng .... năm ............
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập

Trường: .........................................................................................................
Xác nhận anh/chị: .................................................
Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ..... Học kỳ: ..............Năm học............ lớp ............. khoa ......... khóa
học.......... thời gian khóa học..........(năm) hệ đào tạo .................. của nhà trường.
Kỷ luật: ........................... (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).
Số tiền học phí hàng tháng: ....................... đồng.
Đề nghị phòng lao động - thương binh và xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho
anh/chị ............................... theo quy định và chế độ hiện hành.
............,ngày .... tháng ..... năm ...........
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC IV
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP


(Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông theo quy định tại điều 6 Nghị định số
49/2010/NĐ-CP)
Kính gửi: Phòng lao động -thương binh và xã hội (cấp huyện)

Họ và tên (1):
Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):
Hiện đang học tại lớp:
Trường:
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề
nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định và chế độ hiện hành.
.........., ngày .... tháng .... năm ...........
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

---------------------------------------------------------(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ
thông ghi tên của học sinh.
(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.
(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×