Tải bản đầy đủ

MAU BC TINH HINH TTHTCD

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY

TT.......................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............ngày....tháng ....năm ....

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
NĂM HỌC 2011-2012
I. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Hồ sơ trung tâm:
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................

.
....................................................................................................................................
.
2. Tổ chức biên chế:
- Tổng số:
- Giám đốc:
- Phó giám đốc:
- Giáo viên:
- Cán bộ khác:
- Đánh giá
chung: .........................................................................................................................
............
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
II. CƠ SỞ VẬT CHẤT:

1. Phòng học:
Số phòng:................; thiếu, đủ.............
2. Phòng làm việc:
Số phòng:................; thiếu, đủ.............
3. Phòng khác:
Số phòng:................; thiếu, đủ.............
4. trang thiết bị:
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.


....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
5. Công tác tài chính:
....................................................................................................................................
.


....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
* Đánh giá chung:
a. Ưu điểm:
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
b. Nhược điểm:
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
III. TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC

1. Xây dựng kế hoạch:
a. Ưu điểm:
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
b. Nhược điểm:


....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
2. Công tác cập nhật kiến thức:
a. Kết quả đạt được: (tổ chức các lớp bồi dưỡng, hồ sơ các lớp, kết quả)
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
b. Nhận xét, đánh giá: (nêu ưu, khuyết điểm):
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
3. Đánh giá chung:
a. Ưu điểm chính:
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
b. Nhược điểm chính:
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1. Công tác Kế hoạch hóa:
....................................................................................................................................
.


....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
2. Kết quả đạt được theo kế hoạch, nhiệm vụ đề ra:
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
3. Nhận xét chung về công tác quản lý:
a. Ưu điểm:
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
b. Nhược điểm:
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
V. KẾT LUẬN:

1. Ưu điểm chính:
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
2. Nhược điểm chính:
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.


....................................................................................................................................
.
VI. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT:

....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................
.
LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM


Phụ lục 1
BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC CHUYÊN ĐỀ
Thời điểm báo cáo:
TT

Tên chuyên đề

Số lớp

Số lượng người
tham gia

Đơn vị chủ trì (hoặc
phối hợp)

Thời gian
học

Kết quả
(cấp giấy chứng
nhận, chứng chỉ hay
viết bài thu hoạch)

Ghi chú

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM


Phụ lục 2
DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN TRUNG TÂM
Thời điểm báo cáo:
TT

Họ và tên

Ngày tháng năm
sinh

Nơi sinh

Trình độ chuyên
môn

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

1
2

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×