Tải bản đầy đủ

BAO CAO ON TUYEN SINH THCS XUANTHUY

Phòng GD&ĐT Lệ Thủy
Trờng THCS Xuân Thủy

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuân Thủy, ngày 28
tháng 01 năm 2013

Báo cáo công tác
ôn thituyển sinh vào Trung học phổ thông
I/ kết quả thi tuyển sinh vào thpt 3 năm qua:

Năm học

2008 2009

Số lợng
HS
tham

gia

Xếp thứ
Huyện

Tổng sắp
Huyện

109/11 Ngữ văn: 13/28
4
Toán: 07/28

09/28

Lý: 11/28
2009
2010

70/83

2010
2011

80/80

20/26

Ngữ văn: 10/28

15/28

Toán: 15/28
Anh: 10/28

II/ kế hoạch ôn tuyển sinh 2012 2013:
1/ Thực hiện ôn TS 02 môn Ngữ văn, Toán đợt I: 90 tiết/ môn.
2/ Thực hiện ôn thêm môn Anh học kỳ I: 16 tiết/môn.
3/ Kế hoạch học kỳ II:
I.1/ Với 2 môn Văn, Toán: Tiếp tục thanh toán xong 90 tiết đến
15/5.
I.2/ Với 6 môn VHCB còn lại: Tổ chức Câu lạc bộ
- Môn Anh: 30 tiết/học kỳ.
- Các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa: 08 tiết/học kỳ
phó hiệu trởng

Lê Quang Thanh
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×