Tải bản đầy đủ

Bao cao ve nhu cau tuyen dung CBGV NV 2007

Phòng giáo dục lệ thuỷ
Trờng THCS Hng Thuỷ
phúc

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh

Báo cáo
(Về nhu cầu tuyển dụng CBGV, NV năm 2007)
Kính gửi: Phòng Nội Vụ - LĐTB&XH Lệ Thuỷ
Thực hiện công văn số 21/NVLĐTB&XH ngày 13 tháng 02 năm
2007 về việc chuẩn bị tuyển dụng viên chức năm 2007. Nhà trờng báo cáo một số nội dung theo yêu cầu nh sau:
1.Nhu cầu tuyển dụng giáo viên, nhân viên trong tổng số
biên chế đợc giao theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 11
tháng 01 năm 2007 của UBND Huyện.
a.Biên chế giao: 39 Trong đó:
- Quản lý:
02
- Giáo viên: 32
- Đoàn đội: 01
-Th viện:

01
-Thiết bị:
01
-Văn phòng: 02
b. Biên chế hiện có: 34 Trong đó: - Quản lý:
02
- Giáo viên: 30
- Đoàn đội:
01
- Văn phòng : 01 (Kế toán)
c. Nhu cầu cần tuyển dụng: 05 ngời
Trong đó: - Giáo viên: 02
- Th viện:
01
- Thiết bị:
01
- Văn phòng : 01 (Văn th)
2.Khả năng tuyển dụng giáo viên, nhân viên theo Quyết
định số 58/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2006 của
UBND Tỉnh.
Đủ các điều kiện quy định về tuyển dụng.
Hng Thuỷ, ngày 21 tháng 03 năm
2007
Hiệu trởng


NguyÔn TÊn DïngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×