Tải bản đầy đủ

Bao cao TRUONG HOC THAN THIEN

Phòng gd lệ thủy
Trờng TH CS Hồng Thủy

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Thủy, ngày 30 tháng 12 năm 2008
Báo cáo
tình hình triển khai hai cuộc vận động
và phong trào thi đua Xây dựng
trờng học thân thiện , học sinh tích cực.
Thực hiện chỉ thị 40/2008/CT BGD ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008
của Bộ trởng bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc phát động phong trào thi đua
Xây dựng trờng học thân thiện , học sinh tích cực trong các trờng phổ
thông giai đoạn 2008 2013, kế hoạch số 307/KH BGD ĐT ngày 22 tháng 7
năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ thị số 124/ KH - GD ĐT của Phòng
GD Lệ Thủy.
Sau gần một học kỳ của năm học 2008 2009 triển khai hai cuộc vận
động và phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện , học sinh
tích cực, trờng THCS Hồng Thủy đã tạo đợc sự chuyển biến tích cực huy

động đợc sức mạnh tổng hợp của các lực lợng trong và ngoài nhà trờng để
dựng đợc môI trờng giáo dục an toàn thân thiện, hiệu quả phù hợp với điều
kiện nhà trờng, của địa phơng và đáp ứng với nhu cầu của xã hội, học sinh
chủ động, tích cực sáng tạo hơn; nhà trờng có đội ngũ giáo viên nhiệt tình
dạy dỗ cùng với sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng làm cho học sinh đã có
cơ hội phát huy hết tiềm năng.
Căn cứ tình hình thực tế, nhà trờng Báo cáo tình hình triển khai cuộc
vận động và phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện , học
sinh tích cựcnh sau:
I. Công tác tổ chức chỉ đạo cuộc vận động và phong trào thi đua
Xây dựng trờng học thân thiện , học sinh tích cực
Ngay từ tháng 8 năm 2008, nhà trờng đã thành lập ban chỉ đạo
Xây dựng trờng học thân thiện , học sinh tích cực ( Có quyết định kèm
theo)
Trên cơ sở kế hoạch chung, Ban chỉ đạo đã phân công cụ thể mỗi thành
viên phụ trách chỉ đạo các tiểu ban nhằm thống nhất nội dung, yêu cầu
chỉ đạo, cụ thể nh sau:
Ngoài ra, Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm chỉ đạo, hớng dẫn
đơn vị lớp mình thực hiện các tiêu chuẩn quy định trong phạm vi lớp
mình phụ trách.
Các bộ phận công tác, các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng căn cứ
vào các tiêu chuẩn quy định có kế hoạch phối hợp với nhà trờng thực hiện
theo kế hoạch trên.
Ban chỉ đạo giao ban vào chiều thứ sáu hàng tuần để nắm bắt
tình hình, kịp thời biểu dơng những tập thể và cá nhân xuất sắc trong
phong trào thi đua, nhắc nhở những ngời cha thực hiện tốt cuộc vận động
và có kế hoạch để triển khai công việc tiệp theo vào thứ hai tuần kế tiếp.

-1-


II. Triển khai hai cuộc vận động và phong trào thi đua Xây
dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực
Sau 4 tháng đầu năm học 2008-2009 thực hiện phong trào Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực đơn vị trờng THCS Hồng Thủy đã
đạt đợc một số nội dung sau:
1. Xây dựng trờng lớp xanh, sạch, đẹp.
- Đảm bảo tốt vệ sinh trờng học: Trờng và lớp học thờng xuyên sạch sẽ;
có nớc uống sạch cho GV và HS; có đủ nhà vệ sinh sạch.
- Chăm sóc và trồng mới đợc cây bóng mát, cây cảnh, góp phần xây
dựng cảnh quan s phạm, môi trờng trờng học.


- Có đủ phòng học đủ ánh sáng, bàn ghế, phòng học đảm bảo vệ
sinh, thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu sử dụng của CBGV và học sinh.
- Huy động đợc sự đóng góp của cha mẹ học sinh và các lực lợng giáo
dục ngoài nhà trờng trong việc xây dựng, tu bổ CSVC, cảnh quan trờng lớp
học.
2. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đối tợng học sinh, giúp các em
tự tin trong học tập.
- Huy động hết số học sinh tuyển sinh lớp 6, không có học sinh bỏ học.
- Chất lợng và hiệu quả hoạt động dạy và học ngày càng đợc nâng
cao, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.
- 100% CBGV gơng mẫu thực hiện "Tát cả vì học sinh thân yêu"; có
hành vi ứng xử, giao tiếp văn hoá trong quan hệ giữa thầy với thầy, giữa
thầy với trò.
3. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tơi, lành mạnh.
- Đẩy mạnh hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà
trờng. Mỗi lớp đều thực hiện nghiêm túc chế độ hát tập thể đầu buổi học,
thể dục, ca múa hát sân trờng giữa giờ theo lịch của Liên đội.
- Mỗi tuần tổ chức đợc một hoạt động vui chơi tập thể cho học sinh dới sự quản lý chỉ đạo của giáo viên.
- Học sinh tích cực tham gia các trò chơi dân giân trong giờ ra chơi,
các tiết sinh hoạt tập thể.
- Làm tốt công tác quản lý học sinh.
4. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh:
- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho HS để các em không bị
thơng tích do TNGT, điện, nớc và các tai nạn khác. Không có các hành vi bạo
lực trong trờng học. Không có học sinh vi phạm tệ nạn ma tuý, HIV/AIDS và
các tệ nạn xã hội khác.
- Tổ chức thành công buổi tuyên truyền An toàn giáo thông trờng
học.
- Không có sự phân biệt đối xử trong quan hệ nam - nữ; phân biệt
giàu nghèo, Giáo dục kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hoá cho học sinh.
5. Gắn kết giáo dục đạo đức, văn hoá với giáo dục ý thức công dân,
ý thức dân tộc, ý thức thực hiện các hành vi văn hoá cộng đồng.

-2-


- Làm tốt công tác giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống văn
hoá lịch sử cho học sinh.
- Học sinh có ý thức trong việc tham gia các công tác xã hội ở địa phơng, thờng xuyên tham gia lao động vệ sinh thôn xóm; chăm sóc và bảo
quản Đài tởng niệm Liệt sỹ xã .
Liên đội đã tổ chức cuộc thi Nét đẹp đội viên đem lại vốn sống
cũng nh tìm hiểu truyền thống của dân tộc tộc, của các anh hùng mà các
chi đội mang tên. Tổ chức cho học sinh tự thi
III. Tình hình triển khai phong trào thi đua nguồn nớc sạch và các
công trình vệ sinh tại đơn vị:
- Đơn vị đã có hai công trình vệ sinh kiên cố: Một khu dành cho GV,
một khu dành cho HS
- Hai công trình vệ sinh của nhà trờng đều là công trình vệ sinh tự
hoại.
- Công trình vệ sinh của giáo viên và học sinh nhà trờng thờng xuyên
đợc xối rửa và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.
- Hiện nay, nhà trờng dã có một bể nớc cho nội trú và học sinh sử dụng,
dảm bảo nguồn nớc sạch do trờng sử dụng. Tất cả học sinh đợc dùng nớc
khoáng Bang.
- Nhà trờng có tổng diện tích đất là 13000 m2., dủ diện tích để
xây dựng môi trờng xanh- sạch - đẹp.
IV. Nhận chăm sóc di tích lịch sử văn hoá.
Nhà trờng đã nhận chăm sóc Nghĩa trang Liệt sỹ xã Hồng Thủy, tổ
chức học sinh đi viếng nghĩa trang liệt sỹ vào ngày 22 /12.
Tổ chức ngoại khóa về thần Hoàng Nguyễn Hữu Cảnh lồng ghép
trong hoạt động NGLL, các buổi chào cờ.
V. Dự kiến phấn đấu đợc trờng học thân thiện, học sinh tích cực.
Trong năm học 2008 2009 nhà trờng phải đạt 3 nội dung tối thiểu và
phấn đấu đạt 4/5 nội dung của phong trào. Ba nội dung tối thiểu đó là:
- Có nhà vệ sinh riêng cho học sinh và cho CB-GV (có phòng nam- nữ
riêng) đảm bảo thờng xuyên sạch sẽ; sử dụng tốt; thay thế triệt để công
trình vệ sinh loại bán thấm và loại hai ngăn bằng công trình vệ sinh tự hoại.
Có hệ thống nớc sạch rửa tay chân bố trí đến tận dãy phòng học.
- Su tầm biên tập và tổ chức cho học sinh đợc chơi các trò chơi dân
gian và đợc học hát các làn điệu dân ca có trong địa phơng phù hợp với
từng nhóm độ tuổi.
- CB,GV, HS đợc biết, hiểu và tham gia làm đẹp di tích lịch sử hoặc di
tích văn hoá có trên địa bàn xã tổ chức ngoại khoá có chất lợng giới thiệu về
Thợng đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh.
Kết quả đạt đợc trong học kì I: Tất các các học sinh đều đợc sử dụng
nguồn nớc sạch, uống nớc khoáng Bang.
Đã xây dựng khuôn viên trờng học khang trang, trồng cỏ khu vực sân trờng tạo cảnh quan thông thoáng.
Khu vực vệ sinh đảm bảo cho học sinh và giáo viên (nam, nữ riêng)

-3-


Liên đội tổ chức tốt cuộc thi nét đẹp đội viên, thông qua hội thi đã giáo
dục các học sinh ôn lại truyền thống dân tộc. Tổ chức viếng nghĩa trang
liệt sỹ xã Hồng Thủy nhân ngày 22/12 và thăm di tích lịch sử chợ Chè.
Tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi dân gian, các buổi biểu diễn
văn nghệ mang màu sắc riêng biệt của từng vùng miền: các làn điệu dân
ca, câu hò, câu ví, su tầm và sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc. tổ chức
học sinh thi vẽ tranh, viết về chủ đề môi trờng thân thiện. Giáo viên dạy
âm nhạc cùng với Chi đoàn tập cho các học sinh về những làn điệu dân ca
Lệ Thuỷ phù hợp với lứa tuổi.
Hiệu trởng

Võ Thành Đồng

-4-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×