Tải bản đầy đủ

Bao cao tinh hinh su dung DD

Báo cáo tình hình
Sử dụng đồ dùng dạy học
Tuần:. . . . . . . . .

Từ ngày. . . . . . . . .

.

.....

đến ngày. . . . . . . . . . . . . . .

Tháng:. . . . . . . . .
Tổ: Toán - Lý.

TT

1
2
3
4

5
6
7
8
9

Họ và tên

Môn

Võ Thị
Nguyễn Thị
Lê Thị

Duyệt
Bằng
Thuy

Nguyễn Thị
Trần Viết
Phạm Thị
Mai Thị Hơng
Phạm Thị
Trần Thị

ền
Hơng
Hán
Hồng
Thơm
Tiến
Thoan

Tổng hợp:

Số
tiết
đăng

SDĐDSố
tiết

SDĐD

Số
tiết
cha
SDĐD

Số
tiết

SDĐD
tự
làm

Lý do cha
SDĐD

- Tổng số tiết có đăng ký sử dụng

ĐDDH:. . . . . . . . . . . . . . .
- Tổng số tiết có sử dụng ĐDDH:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tổng số tiết cha sử dụng ĐDDH:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tổng số tiết có sử dụng ĐDDH tự làm:. . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tổng số tiết có ở phòng thực hành:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.


Báo cáo tình hình
Sử dụng đồ dùng dạy học
Tuần:. . . . . . . . .

.

Từ ngày. . . . . . . . .

.....

đến ngày. . . . . . . . . . . . . . .

Tháng:. . . . . . . . .
Tổ: Sinh - Hoá - Địa - TD

TT

1
2
3
4
5
6
7
8

Họ và tên

Hoàng Thị
Từ Thị An
Nguyễn Thị
Mai Thị
Đoàn Thị
Đặng Hồng
Lê Hải
Trần Thị

Khánh
9
Nguyễn ánh
10 Hoàng Thị
11 Phạm Thị

Tổng hợp:

Môn

Số
tiết
đăng

SDĐD

Số
tiết

SDĐD

Số
tiết
cha
SDĐD

Số
tiết

SDĐD
tự
làm

Lý do cha
SDĐD

Tâm

Hơng
Vng
Trúc
Thạnh
Bằng
Hoà
Ngọc
Mùi
Sâm

- Tổng số tiết có đăng ký sử dụng

ĐDDH:. . . . . . . . . . . . . . .
- Tổng số tiết có sử dụng ĐDDH:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tổng số tiết cha sử dụng ĐDDH:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tổng số tiết có sử dụng ĐDDH tự làm:. . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tổng số tiết có ở phòng thực hành:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.


Báo cáo tình hình
Sử dụng đồ dùng dạy học
Tuần:. . . . . . . . .

.

Từ ngày. . . . . . . . .

.....

đến ngày. . . . . . . . . . . . . . .

Tháng:. . . . . . . . .
Tổ: Văn - Sử - Anh văn

TT

Họ và tên

Môn

1
2
3
4
5
6
7
8

Hoàng Thị
Võ Thị Hải
Nguyễn Thị
Phạm Thị
Trần Thị
Trần Thị
Trần Thị
Phạm Thị

Tình
Lánh
Liền
Chiu
Mai
Liệu
Hoài
Dơng

9
10
11
12
13

Thuỳ
Đặng Ngọc
Lê Thị
Nguyễn Thị
Hoàng Thị
Phạm Thị

Thành
Hoà
Thủy
Bình
Hạnh

14 Phạm Thị

a
Hạnh

15 Trần Thị Kim

b
Nhun

16 Phạm Xuân

g
Cờng

Tổng hợp:

Số
tiết
đăng

SDĐD

Số
tiết

SDĐD

Số
tiết
cha
SDĐD

Số
tiết

SDĐD
tự
làm

Lý do cha
SDĐD

- Tổng số tiết có đăng ký sử dụng

ĐDDH:. . . . . . . . . . . . . . .
- Tổng số tiết có sử dụng ĐDDH:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- Tæng sè tiÕt cha sö dông §DDH:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tæng sè tiÕt cã sö dông §DDH tù lµm:. . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tæng sè tiÕt cã ë phßng thùc hµnh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×